חידושים משנת 2010

www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים

דצמבר 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם את תקנות האגרות בביה"ד, משפט העבודה פרק 10.15.3ק"ת 6961אתר משרד המשפטיםסדר דין - אגרותהודעת בית הדין לעבודה (אגרות),התשע"א - 201030/12/10
הסכם חדש אשר מחליף את ההסכמים הקודמים. ישולב בעדכון מס' 136 בהסכמים קיבוציים פרק 12.4.2
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי (מספר 7003/2011) בענף המלונאות, בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות, לבין התאחדות המלונות בישראל23/12/10


נובמבר 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק, בין היתר וברוב דעות, כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על מנהל בדרג ביניים (מנהל עבודה) ולכן הוא זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות, נדונה דרך חישובו של גמול שעות נוספות על בסיס שבועי (לענינים אלה ראה גם משפט העבודה פרק 10.5), ונדונה שאלת הכללתן של זכויות כספיות בשכר גלובלי - לענין אחרון זה ראה בפרק 10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטגמול שעות נוספות, שכר כולל ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 188/06, סמי בוג'ו - קל בניין בע"מ28/11/10
העברת הסמכות למנהל מינהלת הגמלאות במשרד האוצר, לממונה על תשלום הגמלאות (הסמכות היתה נתונה קודם לכן לחשב הכללי במשרד האוצר). ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3י"פ 6163אתר משרד המשפטיםגימלאות עובדי מדינה בפנסיה תקציבית ואחריםהודעה על מינוי ממונה על תשלום גמלאות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],התש"ל - 197025/11/10
מחיר יום הבראה במגזר העסקי הועמד על 351 ש"ח. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7י"פ 6163אתר משרד המשפטיםדמי הבראה במגזר העסקיצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה25/11/10
נקבע כלל חדש לענין ניצול ימי בחירה גם לאירועים אישיים כגון ברית מילה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.8
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהימי בחירה ברשויות מקומיותהודעה בענייני עובדים מס' 1200/10 (הסכם קיבוצי מספר 7037/10), בין מרכז השלטון המקומי לבין מרכז הסתדרות המעו"ף22/11/10
נקבעו בין היתר הוראות בענין משיכת כספים והיוון קצבאות. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.02ס"ח 2262אתר הכנסתקופות פנסיהחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראתשעה),התשע"א - 201018/11/10
תיקון בקשר לסמכויות פיקוח - בקשת צו כניסה למקום מגורים וכדומה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11.10ס"ח 2262אתר הכנסתעובדים זריםחוק עובדים זרים (תיקון מס' 13), התשע"א - 201018/11/10
בית הדין דן בסיפא של סעיף 25(א)(3) לחוק הגנת השכר המתיר ניכוי דמי ועד משכרם של עובדים (ראה החוק במשפט העבודה, פרק 10.3). נפסק כי כעקרון מקור סמכותו של ועד עובדים בתקנון ארגון העובדים, וכי ניתן להכיר בועד עובדים גם מכוח נוהג. נפסק כי הניכוי מהשכר נעשה כדין. נפסק גם, ככל הנראה, שניתן לנכות דמי ועד גם מעובד (חבר ארגון העובדים?) אשר מתנגד לכך. ראה גם, לענין ארגוני עובדים, אורגנים שלהם וועדי עובדים, במשפט העבודה פרק 10.1.8פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטניכויים משכר עבודה; ניכוי דמי ועד עובדיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 189/09, הוועד הארצי למורי רשת עמל ואח' - רחל אוסטר ואחרים15/11/10
פסק בוררות שניתן לטובת קבוצת עובדים, הוחל גם על עובדים אחרים אשר לא היו צד להליך הבוררות אך ביצעו את אותה העבודה. לענין בוררות ומעשה בית דין בבוררות, ראה גם במשפט העבודה פרק 10.2.2; לענין הפליה בין עובדים בלי קשר להשתייכותם לקבוצה מוגנת, ראה גם בפרק 10.22 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטבוררות; התיישנות; מעשה בית דין; שוויוןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 235/08, תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע״מ - איצקוביץ אריה ואחרים10/11/10
ראה גם, משפט העבודה פרק 11.05
י"פ 6158
אתר משרד המשפטיםפנסיה
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה בקשר להסכם הפנסיה המקיפה במשק - תיקון מיום 7.9.2010
8/11/10


אוקטובר 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
פגרת הקיץ הותאמה לחופשת בתי הספר. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15
ק"ת 6936אתר משרד המשפטיםסדרי דין
תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות)(תיקון), התשע"א - 201027/10/10
בין היתר, התקנות הוחלו על בתי הדין לעבודה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.8.3ק"ת 6936אתר משרד המשפטיםסדרי דיןתקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה), התשס"ה - 200427/10/10
נפסק, בין היתר, כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל, בנסיבות הענין, על מנהלת חשבונות ראשית. השוואה לפסיקה קודמת, לפיה החוק כן חל, בנסיבות אותו המקרה, על מנהל סניף של רשת (פסק הדין), מצביעה לכאורה על חוסר ודאות משפטית. ראה החוק ופסיקה לפיו, במשפט העבודה, פרק 10.5.
בית הדין גם העביר את נטל ההוכחה אל הנתבעת (בהקשר שונה - בקשר לשאלה האם העובדת פוטרה או התפטרה), משום שהמעבידה נמנעה מלהציג ראיה מכרעת שהיתה ברשותה. ראה לענין זה גם בסוף פרק 10.15.1
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפט
בין היתר, גמול שעות נוספות, הוכחת פיטורים ונטל הראיהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע״ע 380/09, סוזי וסילבסקי - ריביירה ייצור ושיווק רהיטים בע״מ, אורי אניו סגרה ואחרים17/10/10


ספטמבר 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק כי התובעים הם "עובדי מדינה" במעמד לא צמית (ללא קביעות), למרות שהועסקו פורמאלית באמצעות חברות כוח אדם וכמשתתפים חפשיים. בית הדין דן במועד שינוי מעמדם, וקבע כי הוא אינו מועד הגשת התביעה אלא מועד אחר שבו חל שינוי מהותי בהעסקתם (לענין זה היו חילוקי דעות במותב). ראה לענין זהות המעביד גם משפט העבודה פרק 10.1.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטזהות המעבידפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע״ע 237/09, מדינת ישראל, הטלוויזיה החינוכית הישראלית - אסתר קדם ואחרים14/9/10
נדון סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996. נפסק בין היתר כי המעבידה היתה רשאית, בנסיבות הענין, להפסיק את העסקת העובדים כעבור קצת פחות מתשעה חודשים - רק מן הטעם שלא רצתה לקלוט אותם כעובדיה. ראה לענין זה (החוק הנ"ל ופסיקה לפיו) גם משפט העבודה פרק 10.4.5. לענין זהות המעביד באופן כללי ראה בפרק 10.1.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטזהות המעביד; עובדי חברות כוח אדםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע״ע 472/09, זוהר גולן ואח' - או.אר.אס. משאבי אנוש בע״מ, רשות השידור, האגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש בישראל, והאיגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש בלשכת המסחר12/9/10
תיקונים להסכם מיום 19.11.07. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.05
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהפנסיההסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה הביטוח ושוק ההון7/9/10
הסכם ענפי חדש. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 17.1 - ההסכם החדש ישולב בפרק 17.1.3 בעדכון מס' 135
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודההסכם עבודה קיבוצי כללי (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7031/2010) בענף הדפום לעובדים ולמקצועות חדשים, נכרת בין התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל - ארגון אומנויות הדפום בישראל, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי - האיגוד הארצי של עובדי הדפוס, תקשורת, אמנים, אנרגיה ומורי דרך7/9/10


אוגוסט 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק כנראה (בהסתייגות של שופטת אחת) ובין היתר כי מורה החבר בארגון המורים רשאי לסרב להשתתף בעת ישום הרפורמה בבית ספרו, וכי הוא ינוייד לבית ספר בו לא מיושמת הרפורמה (ראה לענין רפורמת אופק חדש גם, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.01); ניתן צו מניעה כנגד צעדים ארגוניים של ארגון המורים (ראה לענין עיצומים ושביתה גם משפט העבודה פרק 10.2.5); נדונו גם ניגודים בין הסכמים קיבוציים (ראה בפרק 10.1.2), יחידת המיקוח (ראה בפרק 10.1.8) ועוד נושאיםפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפט"אופק חדש"; מורה חבר ארגון העובדים המסרב להשתתף; עיצומים; סכסוך בין ארגוני עובדים; ועודסק"כ 1539-08-10, מדינת ישראל, משרד החינוך - ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות23/8/10
הבעלויות חוייבו בהפרשה רטרואקטיבית. נקבע כי חלק הפרשת המעביד העולה על 7.5% יחשב לחשבון הפיצויים. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.03. וראה גם פסק דין קודם בעניןפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפרשה לקרנות פנסיה ותיקות שבהסדר; כספי גמל והפרשה לפיצוייםסק"כ 5821-05-10, ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, בסמינרים ובמכללות - מרכז השלטון המקומי ואח'23/8/10
נפסק, בין היתר, כי עובד זר אשר הועסק עד ליום 30.6.05, והועבר להיות מועסק - באותו המקום - באמצעות חברת כוח אדם, זכאי לפיצויי פיטורים (נקבע כי איבוד רשיון ההעסקה על ידי המעבידה היווה "פיטורים"). ראה לענין זה גם משפט העבודה, פרקים 10.10 ו- 10.10.1.
נדונה גם זכותם של עובדים זרים, לפי הסכם קיבוצי קודם (ראה הסכמים קיבוציים פרק 18.1), להפרשות לקרן חסכון שלא הוקמה. ראה לענין זכאות להפרשות ותרופות בגין הפרתה, גם משפט העבודה פרק 11.01. כן נדונו הוראות ההסכם בדבר "תוספת 2000" ו"תמריץ אי-העדרות".
נדונו גם חובות הפרשה לטובת עובדים זרים, לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991. ראה החוק בפרק 10.11.10
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורים; פיצויי פיטורים; רשיון העסקה; סיכול חוזה עבודה; עובדים זרים; הסכם קיבוצי בענף הבניהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 137/08, 149/08, מטין אילינדז - פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע״מ22/8/10
בית הדין חזר על ההלכה לפיה מספר התבטאויות באותו אירוע יכולות להחשב להטרדות חוזרות; קבע כי מניעת קידום בעבודה והערמת קשיים היוו התנכלות; ועוד. לענין הטרדה מינית ראה גם משפט העבודה, פרק 10.23. בית הדין דן גם בהארכת תקופת ההתיישנות עקב קיומה של שביתה בבית הדין אשר עיכבה את הגשת התביעהפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפט
מהדוברות
הטרדה מינית; התנכלות; התיישנותע"ע 432/07, 439/07, פלוני - אלמונית22/8/10
ניתן צו מניעה זמני כנגד מכרז וכנגד הזוכה במכרז, משום שתנאי הסף שונו במהלך המכרז מבלי שהודע על כך בפומבי ומבלי שניתנה הזדמנות למועמדים-בכוח (מועמדים פוטנציאליים), להגיש את מועמדותם לפי התנאים החדשים. ראה גם, משפט העבודה פרק 5.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטמכרזים למינוי עובדיםע"ע 25819-07-10, אורה חיים נ' מדינת ישראל, אגף המכס, נציבות שירות המדינה ומירי בן שושן22/8/10
תוקף ההסכם הותנה במתן צו ההרחבה - כך שמתן הצו הכניס לתוקף את ההסכם שנחתם ביום 21.1.10. ראה גם הסכמים קיבוציים פרקים 18.1.9 ו- 18.1 - בהם ישולבו בעדכון 134 הצו וההסכם
י"פ 6120אתר משרד המשפטיםתנאי עבודה
צו הרחבה בענף הבניין11/8/10
תוספת שכר 2009. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.3
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשכר מהנדסים בשירות הציבוריהסכם קיבוצי (מספריו 7026/10 ו- 251/10), בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, שירותי בריאות כללית והמוסדות להשכלה גבוהה לבין הסתדרות המהנדסים1/8/10


יולי 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
לענין תנאי העבודה של הכבאים, ראה גם את חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, בהסכמים קיבוציים פרק 12.1.8; לענין קידום בשכר לעובדים ותיקים בקשר למניעת חריגות שכר, ראה גם בחוקה הנ"ל וגם בפרק 12.1.13
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהגמול עבודה במשמרות, דמי חופשה, קידום בדרגה לעובדים ותיקים, ועוד שני הסכמים בנוגע לכבאים (מספריהם בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7027/2010 ו- 7028/2010), שנכרתו בין מרכז השלטון המקומי, עיריות ירושלים ותל-אביב-יפו, ואיגודי הערים לכבאות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף, וארגון הכבאים המקצועיים בארץ ישראל29/7/10
הוחמרו התנאים להעסקת קטין שכבר עבר את גיל 15, ומי שחלה עליו חובת לימוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.8ס"ח 2255אתר הכנסתעבודת נוער ולימוד חובהחוק עבודת הנוער (תיקון מס' 14), התש"ע - 201029/7/10
ראה החוק, ופסיקה לענין סדרי דין בפרק 10.15.9. התקנות ישולבו בעדכון מס' 134, בפרק 10.15.9.1ק"ת 6915אתר משרד המשפטיםסדרי דיןתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע - 201029/7/10
הצו המתקן עוסק בין היתר בקצבאות המדורגים ב"דירוג משולב" ברשות השידור, בדירוג 80 במועצה להשכלה גבוהה, בדירוג הרופאים הווטרינרים, בדירוגי מחקר ובמוצמדי שופטים. ראה גם את החוק, בפרק 11.10.3ק"ת 6915אתר משרד המשפטיםפנסיה תקציביתצו שירות המדינה (גמלאות) (תוספות לקצבה) (תיקון), התש"ע - 201029/7/10
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4י"פ 6112אתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום26/7/10
הורחב האיסור על הטרדה מינית במקרים בהם הנפגע לא מראה חוסר ענין, גם לנסיבות של טיפול פארה-רפואי וגם לנסיבות של הדרכה ומרות דתית או רוחנית. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23ס"ח 2248אתר הכנסתהטרדה מיניתחוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 6), התש"ע - 201014/7/10
ההחזר המרבי הועמד על 23.70 ש"ח ליום עבודה, החל מיום 1.1.2010. ראה גם הסכמים קיבוציים פרק 991.6י"פ 6107אתר משרד המשפטיםהוצאות נסיעהצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה14/7/10
התיקונים נוגעים להחלת התקנות על קבלנים למתן שירותים, לגובה הערובה ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.4.5 (החוק), 10.4.6 (תקנות הערובה), ו- 10.4.7 (תקנות בקשת הרישיון)ק"ת 6908אתר משרד המשפטיםקבלני כוח אדם; וקבלני שירותתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון), התש"ע - 2010

תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרישיון) (הוראת שעה), התש"ע - 2010
12/7/10
נקבע כי עצם דרישתו של מעביד לקבל מידע בקשר להשתייכותו של עובד או של מועמד לעבודה לקבוצה מופלית, מעבירה את נטל ההוכחה אל המעביד (בהליך אזרחי), או יוצרת חזקה (בהליך פלילי), להראות שהוא לא הפר את הוראות החוק. נקבעו חריגים לענין הפליה מתקנת וכדומה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22 - לענין נטל ההוכחה ראה בסוף פרק 10.15.1 שם
ס"ח 2247אתר הכנסתדרישת מידע מפלה על ידי מעבידחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 15), התש"ע - 2010
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 - מס' 8
7/7/10
שינויים בתפקידיהם לאור רפורמת אופק חדש.
לענין תנאי עבודתם של המורים, ראה הסכמים קיבוציים פרק 80.13-01
נוסח ההסכםמשרד התעשיה, מסחר ותעסוקהעובדי פיקוח ומטה בדירוג עובדי הוראההסכם קיבוצי (מספר 268/2010), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים5/7/10

יוני 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
התקנות המתוקנות הוחלו גם על קבלן שירות. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.4.5 (החוק), ו- 10.4.7 (התקנות)ק"ת 6901אתר משרד המשפטיםקבלני שירותתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון) (תיקון), התש"ע - 201030/6/10
נדונה תביעה לגמול שעות נוספות שהוגשה על ידי מתמחים למשפטים שאומנו על ידי שופטים. בית הדין חזר על ההלכה לפיה ככלל, תנאי לתשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות הוא דרישת המעביד מהעובד לעבוד שעות נוספות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטגמול שעות נוספותע"ע 508/08, מדינת ישראל, הנהלת בתי המשפט - אשרת ארפי ואחרים30/6/10
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4; לביטול הסכמים קיבוציים ראה בפרק 10.1.2י"פ 6098אתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום ובדבר ביטול הסכם
21/6/10
הצמדה למדד עם מנגנון שחיקה למניעת גרעון אקטוארי. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.04.5ס"ח 2243אתר הכנסתקרנות פנסיה ותיקותחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 23), התש"ע - 201015/6/10
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22.8י"פ 6096אתר משרד המשפטיםהפליה ושוויוןהודעה על מינוי מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה14/6/10
הצבא הודיע כי הוא פועל לפי כללים הדומים לכללים שנקבעו מכוח חוק עבודת נשים. ראה החוק, ופסיקה לפיו, במשפט העבודה פרק 10.7פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורי קצינה משירות קבע בעת הריוןפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ7000/08, אנריאטה לוי נ' שר הביטחון ואח'7/6/10
תוקפו של ההסכם הותנה במתן צו הרחבה. לפי הוראותיו, עם הכנסו לתוקף הוא אמור להחליף את ההסכמים הקודמים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 18.1.9; 18.1.9.1; 18.1.9.2 18.1.9.3 ו- 18.1
י"פ 6094אתר משרד המשפטיםענף הבניין - תנאי עבודה
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה; להסכם מיום 21.1.10, מספר 7009/2010, בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין6/6/10
הורחבה הגדרת "מוסד". ראה גם, משפט העבודה פרק 1.1.2ס"ח 2241אתר הכנסתעברייני מין; חופש העיסוקחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 6), התש"ע - 20103/6/10

מאי 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבעו ימי בחירה לחופשה, לפי חגים של בני הדתות השונות, וחגים לאומיים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.6ס"ח 2240אתר הכנסתחופשה - ימי בחירהחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 11), התש"ע - 201031/5/10
נפסק, בין היתר, כי עובדת בהריון (לפני החודש החמישי) המתראיינת לצורך קבלת עבודה, לא צריכה ככלל לדווח על דבר ההריון; זאת אלא אם כן חל על הענין סעיף 2(ג) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, או אולי יש רלוונטיות מיוחדת לענין. כן נפסק כי קיומו של שיקול ענייני, לצד השיקול הפסול, לא שוקל לענין קיומה של עילה, אך כן שוקל לענין גובה הפיצויים. לענין תחולת החוק על מעבידים המעסיקים 6 עובדים לפחות (סע' 21(ג) לחוק), נפסק כי אין למנות את מנהלי החברה אשר לא קבלו משכורות ולא דווחו כעובדים. כן נפסק כי יש לפרש באופן מרחיב את הוראת התחולה של החוק, כך שאם בין מתן הודעת פיטורים לבין סיום יחסי העבודה חצה המעביד את סף המינימום לגבי מספר העובדים המועסקים, החוק יחול. בית הדין חזר גם על מספר הלכות קודמות של סגנית הנשיא דאז, אלישבע ברק. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפליה בעבודה; הריון; פרטיות; ראיון עבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 363/07, שרונה ארביב - פואמיקס בע"מ26/5/10
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9
ק"ת 6892אתר משרד המשפטיםתביעות יצוגיותתקנות תובענות ייצוגיות (סיוע במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות), התש"ע - 2010
תקנות תובענות ייצוגיות (סדרי עבודתה של הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות), התש"ע - 2010
24/5/10
נפסק בין היתר כי הסכם הכללי של איגוד הנהלות העיתונים עדיין תקף, למרות שארגון המעבידים התפרק (ראה הסכמים קיבוציים פרק 17.4); נפסק כי הוראה מסויימת בקשר לשינוי שעת ההתחלה של משמרות לפי צו הרחבה בענף הדפוס חסרת תוקף (ראה פרק 17.1.9); וכן נדונה זכות הניהול (פררוגטיבית הניהול), ונפסק פיצוי לעובדים בגין שינוי סדרי עבודתם באופן שהפחית את שכרם - ראה פרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתוקף ותחולה של הסכמים קיבוציים וצו הרחבה בענף הדפוס; זכות הניהול (פררוגטיבת הניהול); ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 11/08, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, איגוד עובדי הדפוס התקשורת והאומנות, ועד עובדי הדפוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ, דפוס ידיעות אחרונות בע"מ, ודפוס גלעד בע"מ9/5/10
נפסק, באופן חריג, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין שעמד כנראה על שווי 48 חודשי שכר (בניכוי תשלומי פנסיה). ראה לענין זה גם משפט העבודה, פרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיצויים בגין פיטורים שלא כדיןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 277/09, יצחק רוזנברג - מדינת ישראל, משרד החינוך3/5/10

אפריל 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4י"פ 6080אתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום28/4/10
נפסק כי הכלל הוא שיש לאכוף יחסי עבודה במקרה של פיטורים פוליטיים, אך שבמקרה זה בגלל קרבת העובדים לגיל פרישה אין לעשות זאת; כי אין לפטר באופן שרירותי; כי יש להקל בנטל הראיה כאשר קיים חשש סביר לשיקול פוליטי; כי ההחלטה שלא להאריך חוזה בכירים כפופה לדיני המנהל הציבורי וכי ניתן לפסוק סעדי אכיפה ופיצויים גם מעבר לתום התקופה החוזית; וכי יתכן שיש לאפשר הגשת תביעה (בבית הדין לעבודה) גם כנגד עובד הציבור שאחראי על הפיטורים הפוליטיים. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.1.6.1 (תרופות בגין פיטורים שלא כדין); 10.10.1 (לענין הדין המהותי בקשר לפיטורים). כן ראה לענין מינויים פוליטיים בפרק 5.1; ולענין סמכות עניינית בפרק 10.15.01פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורים פוליטיים; אכיפת יחסי עבודה; פיצויים בגין פיטורים שלא כדין; חוזה לתקופה קצובה; אחריות אישית של עובדי ציבור ועודפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 4284/08, שמואל קלפנר ואח' נ' חברת דואר ישראל בע"מ ואחרים'26/4/10
נדונו בין היתר זכויות לקיצור יום העבודה לאמהות ולאבות; תשלום בגין שכר עודף; ותוספת מעונות. נפסק בין היתר כי התשלום הנוסף הניתן לאם-עובדת אשר מועסקת בשירות המדינה ביום עבודה מקוצר אך עובדת מעבר למכסה, הוא בגדר "העדפה מתקנת", ואב עובד אינו זכאי לו. כן נפסק כי השוואת הזכויות ההוריות נעשית למפרע גם לגבי התקופה שקדמה להלכה שהורתה על השוואתן. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפליה בעבודה; העדפה מתקנת; זכויות הוריות; תחולה למפרע של הלכה חדשהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 361/08, מדינת ישראל - דן בהט18/4/10
הסכום הוגדל ל- 39,400 ש"ח; ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15
י"פ 6076אתר משרד המשפטיםסמכויות רשמיםהודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה; לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח - 198812/4/10

מרץ 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11 pdf מסמך אתר משרד המשפטים עובדים זרים; תיווך עבודה תקנות שירות התעסוקה (ערובה), התש"ע - 2010 25/3/10
העברת סמכויות מיחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה לרשות רשות האוכלוסין, ההגירה, ומעברי הגבול במשרד הפנים; הסמכת ממונה על זכויות עובדים זרים; תיקונים עקיפים לסדרה של חוקים (חוק שירות התעסוקה, חוק קבלני כוח אדם, ועוד), הסמכת בתי הדין לעבודה ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11.10ס"ח 2238אתר הכנסתעובדים זריםחוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), התש"ע - 201024/3/10
הגדרת יחידת המיקוח, לצורך יציגות וכריתת הסכמים קיבוציים, נתונה קודם כל להסכמת הצדדים. בהעדר הסכמה, הכלל הוא שכל מפעליו של מעביד מסויים הם יחידת מיקוח אחת. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8.
סדר דין קיבוצי - צירוף צדדים בשלב הערעור, ופסיקה לפי התפתחויות עובדתיות שארעו לאחר מתן פסק דינה של הערכאה הדיונית. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.5
פסק הדין אתר הנהלת בתי המשפט יציגות ארגון עובדים, ויחידת המיקוח פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 23/10, אקרשטיין תעשיות בע"מ - כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי; נציגות עובדי מפעל אקרשטיין-ירוחם בכח לעובדים; הסתדרות העובדים הכללית החדשה; והתאחדות התעשיינים בישראל 24/3/10
משך החופשה הוארך, לעובדות בעלות ותק של שנים עשר חודשים אצל אותו מעביד לפחות, מארבע עשרה לעשרים ושישה שבועות, תוך שניתנה לעובדת זכות לקצרה במידה מסויימת ובתנאים המפורטים שם. שונו גם התנאים להארכת ההעדרות מהעבודה עם תום חופשת הלידה. נעשה גם תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי. ראה את חוק עבודת נשים, במשפט העבודה פרק 10.7ס"ח 2235אתר הכנסתחופשת לידהחוק עבודת נשים (תיקון מס' 46), התש"ע - 201022/3/10
הוראת שעה הוחלפה בהוראת קבע. הוראה בדבר חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות אצל מעבידים המעסיקים יותר מ- 25 עובדים (למעט המדינה ומעבידים דומים). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22.4ס"ח 2235אתר הכנסתשוויון - אנשים עם מוגבלותחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7),התש"ע - 201022/3/10
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.19ס"ח 2235אתר הכנסתהבטחת הכנסהחוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 35), התש"ע - 201022/3/10
ניתן צו אכיפה, להשבת נציג העובדים לעבודה. נפסק, בין היתר, כי על המעבידה, אשר פיטרה נציג עובדים במהלך פעולתו לצורך צירוף העובדים לארגון עובדים, חל נטל הוכחה מוגבר להראות שהפיטורים נעשו ממניעים ענייניים, ולא תוך הפרה של הוראת סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.1 ו- 10.1.1 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי נציג עובדים פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 24/10, הוט טלקום בע"מ - הסתדרות העובדים הלאומית, ועד הפעולה של עובדי חברת הוט טלקום בע"מ ויוני מנדל 16/3/10
נפסק, ברוב דעות, כי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996, לא חל משעה שהעובדת הודתה כי אין היא מופלית בשל היותה אישה; כי למעביד היה טעם לא-מפלה (מדיניות הפחתת עלויות) לקביעת התקן הנמוך למשרתה של העובדת; כי תיאורי תפקידים דומים לא מוכחים כי מדובר בעבודות שוות ערך; וכי העובדה שהעובדת ידעה מראש את דבר הדירוג הנמוך של התפקיד בעת שניגשה למכרז ביחד עם מועמדים גברים, שוקלת כנגד קבלת טענת ההפליה שלה.
לפי המיעוט, בעת שהעובדת מונתה לתפקיד עוזרת לסמנכ"ל, כל 11 העוזרים האחרים לסמנכ"לים ולמנחטי"ם, זכו לדירוג גבוה יותר. לדעת המיעוט, "על בית הדין ליתן נפקות ותוקף לחוק לבל ישאר אות מתה, כפי שהיו הדברים למעשה עד היום."
ראה לענין חוק שכר שווה הנ"ל, גם משפט העבודה פרק 10.22.6
לענין העילה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח -
1988, נפסק כי היא התיישנה. בית הדין מנה את תקופת ההתיישנות, מהיום שבו נודע לעובדת על הפלייתה.
ראה לענין חוק שוויון ההזדמנויות, משפט העבודה פרק 10.22
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הפליה בעבודה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 186/09, בש"א 595/09, תמר טורג`מן - רשות שדות התעופה 14/3/10
נמשכים חילוקי הדעות בין השופטים בדבר תוצאותיה של פסיקה בדיעבד לפיה התקיימו יחסי עובד ומעביד. תוצאת הפסק היתה שלא נפסקה השבה ולא קיזוז. השופטים חזרו בעיקר על פסיקה קודמת. הנשיא, ס. אדלר, הוסיף כי פער של יותר מ- 50% בין השכר הקבלני בפועל (בלי קשר להיקף המשרה), לבין השכר החלופי לעובד במשרה מלאה, עשוי להצדיק השבה. חלק מהשופטים סברו כי סעיפי גדרון, במקרים בהם ידוע כי מדובר ביחסי עובד ומעביד, הם דבר שלילי.
כן נפסק שם לענין זהות המעביד באשכול חברות (בנסיבות המקרה נקבע כי מדובר ב"מעבידים במשותף").
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד; סעיף גדרון; קיזוז והשבה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 450/07, 515/07, גלובוס גרופ בע"מ ואח' - יואל מלכא 7/3/10
פסק הדין עוסק במינוי קרוב משפחה; מרחיב את ההלכה לפיה מי שהשתתף במכרז אינו יכול לטעון כנגד פגמים שידע עליהם (ההרחבה היא כלפי עורכי המכרז); קובע כי ביטול מכרז הינו אירוע חריג, ומעדיף את כפיית מינויו של הכשיר השני שנבחר במכרז על פני עריכת מכרז חדש לאחר שהכשיר הראשון נפסל (עד לכאן, ראה משפט העבודה, פרק 5.1).
פסק הדין מאזכר גם הוראה מנהלית, לפיה על התאגידים העירוניים לנהוג בהתאם לכללי המכרזים של הרשויות המקומיות עד שיפורסמו תקנות מכרזים לתאגידים עירוניים; בית הדין מתייחס בהקשר זה לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז – 1977, ראה הסכמים קיבוציים פרק 12.1.5.2
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט מכרז לקבלה לעבודה
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 452/09, איימן זועבי - הרי נצרת, מפעלי מים וביוב בע"מ; ישראל עינב, הממונה על התאגידים במשרד הפנים; פארס כרדוש; ורו"ח סמיר חסן 4/3/10


פברואר 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מר אחיה קמארה מונה לתפקיד. כן ראה, משפט העבודה, פרק 10.22.4 י"פ 6066 אתר משרד המשפטים הפליה בעבודה הודעה על מינוי נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 25/2/10
ההסכם הקיבוצי (מספרו 7019/09), בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לבין לשכת המסחר תל אביב, חטיבת רשתות השיווק, נכרת ביום 29.6.09, ותוקפו הותנה במתן צו הרחבה.
ההסכם והצו ישולבו בהסכמים קיבוציים, פרקים 54, ו- 54.9 בהתאמה
י"פ 6065 אתר משרד המשפטים תנאי עבודה צו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון 22/2/10
נפסק כי פיצויי הלנה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987, מתיישנים לפי הוראת סעיף 17א לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958
בית הדין גם חזר, ברוב דעות, על הלכה קודמת לפיה עובד המועסק ב"משרה מלאה" הפחותה מ- 186 שעות בחודש, יקבל את מלא שכר המינימום החודשי.
ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.3.01 ו- 10.3
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט שכר מינימום; פיצויי הלנה; התיישנות פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 664/08, אשרף עבאסי - חברת החשמל המזרח ירושלמית בע"מ 21/2/10
הסכום הועמד על 23,700 ש"ח. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15 י"פ 6063 אתר משרד המשפטים סדרי דין הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר 17/2/10
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4; לביטול הסכמים קיבוציים, ראה בפרק 10.1.2 י"פ 6063 אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום, ובדבר הודעות על ביטול הסכמים קיבוציים
17/2/10
בוטלה הדרישה לפיה מפקח יתן הודעה מוקדמת לפני שהוא נכנס למקום עבודה על מנת לבצע חקירה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22 ס"ח 2229 אתר הכנסת סמכויות חקירה בקשר להפליה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע - 2010 16/2/10
עוד חקיקה לענין ימי שבתון, ראה במשפט העבודה פרק 10.5 ס"ח 2229 אתר הכנסת העדרות קרוב משפחה מהעבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 27), התש"ע - 2010 16/2/10
הוקמה ועדת ערר (עם פיקוח של בית משפט לעניינים מנהליים), בעלת סמכות לענין שכר, זכויות נלוות, סיום שירות ועוד. לענין העדר יחסי עובד ומעביד, ראה משפט העבודה, פרק 10.1.6. כן תוקן חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו - 1986, בקשר לועדות רפואיות; וחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה - 1985
ס"ח 2229 אתר הכנסת סמכות עניינית חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע - 2010 16/2/10
הוחלט, בהסתמך על כללי האתיקה של נציגי ציבור, כי נציג ציבור שהוא עורך דין, לא יכול ליצג לקוחות בפני בתי הדין לעבודה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט נציגי ציבור; ייצוג החלטה של בית הדין הארצי לעבודה בבש"א 54/10, יפעת גדיאן - מתנ"ס מרכז קהילתי נהורה ומועצה אזורית לכיש 14/2/10
עדכון סכומים. ראה גם, משפט העבודה, פרקים 10.11.14 ו- 10.11.17 ק"ת 6867 אתר משרד המשפטים ניכויים מהשכר הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ע - 2010
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ע ― 2010
11/2/10
הגנה על עובדת או עובד שלא נעדרו מהעבודה. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.7
ס"ח 2225 אתר הכנסת הגנה מפני פיטורים בקשר לטיפולי פוריות
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 45),התש"ע - 2010
4/2/10
נפסק, בין היתר, כי בדרך כלל בית הדין יתייחס לכל עילותיה של תובענה יצוגית כמקשה אחת, וימנע מאישור התובענה כיצוגית אם חלק מהעילות אינן מתאימות להכלל בתובענה ייצוגית.
כן נפסק כי במקרים בהם לא היה יסוד לאישור התובענה כייצוגית, יש להטיל על המבקש הוצאות משפט משמעותיות (במקרה זה, 10,000 ש"ח).
בית הדין גם חזר על מספר הלכות קודמות.
ראה משפט העבודה פרק 10.15.9
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט תובענות ייצוגיות פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 425/09, 513/09, אבישי גולדברגר - אגודת השומרים בע"מ 3/2/10
בין היתר, נפסק כי חופשה כפויה בעת סכסוך אינה "חופשה" כמשמעה בחוק חופשה שנתית (ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 10.6); וכי מעביד פרטי המקיים שימוע לעובד לפני פיטורים חייב למסור לו את המסמכים הנוגעים להחלטה. לענין שימוע לפני פיטורים ראה גם משפט העבודה פרק 10.10.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטחופשה; פיטורים; שימוע ועודפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 491/07, מיכאל מדניק - קיבוץ גבולות, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ1/2/10

ינואר 2010

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק בין היתר, כי השאלה אם עבודה היא שוות ערך אינה נקבעת לפי המשמעות המילונית של תואר התפקיד, ולא לפי השכר. היא נקבעת לפי הכישורים הדרושים לעבודה, דרגת המאמץ, המיומנות, האחריות והתנאים הסביבתיים.
כן נדון שם המונח "קבוצת ההשוואה", ונפסק שכמדיניות לא צריך לאפשר מצב בו קבוצת ההשוואה משתנה לפי הזכות שבה דנים (באותו המקרה הזכות שלגביה נטענה הפליה, היתה מתן אופציות לעובדים בתפקידי ניהול).
ראם גם, משפט העבודה פרקים 10.22 ו- 10.22.6
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הפליה בעבודה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 114/09, 114.1/09, קומברס בע"מ - אירית בן משה 27/1/10
נפסק, בין היתר, כי עובד בחוזה לתקופה בלתי קצובה המתפטר מבלי ליתן הודעה מוקדמת אחראי לפצות את מעבידו בדרך כלל רק עד לשיעור דמי ההודעה המוקדמת. לענין פסיקת פיצויים לטובת מעביד, ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהתפטרות בדין מפוטר; הודעה מוקדמת להתפטרות; פיצוי למעביד בגין נזקים; גמול עבודה בשעות נוספות; פיצויי הלנה לעובד בשכר קבלני; ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 354/07, 354.1/07, אחים אוזן, חברה לבנייה פיתוח וייזום בע"מ - ולי טקין ואח'27/1/10
נעשתה השוואה בין גמול שעות נוספות ושעות נסיעה להן היה זכאי העובד מכוח הסכם קיבוצי, לבין גמול שעות נוספות גלובלי, זכות לרכב צמוד ועוד, ונפסק כי מדובר בהטבה לפי סעיף 22 לחוק הסכמים קיבוציים, ולכן העובד אינו זכאי לזכויות על פי ההסכם הקיבוצי. ראה החוק בפרק 10.1, והפסיקה לענין זה בפרק 10.1.2
בפסק הדין מצויה אמרת אגב בקשר לשאלה, האם עובד בחופשה צריך להיות זמין לפניות ממקום העבודה. ראה לענין זה גם בפרק 10.6
נפסק כי פיטורי העובד נעשו שלא כדין, משום שלא נערך לו שימוע כדין, משום שלא נתנו לו הזדמנות לשפר את תפקודו לאחר שנות העסקה רבות, ומשום שלא פעלו לגביו בדרך הקבועה בהסכם הקיבוצי. נפסק פיצוי בשיעור 9 משכורות. לענין פיטורים שלא כדין, ראה בפרק 10.10.1. לענין שיעור הפיצויים, ראה בפרק 10.1.6.1
פסק הדין אתר הנהלת בתי המשפט חוזה אישי והסכם קיבוצי; חופשה מעבודה; פיטורים שלא כדין פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 662/08, 665/08, עמוס רובין - אפקון ייצור והתקנות דרום בע"מ 26/1/10
תוקף ההסכם הותנה, בסעיף 4 לו, במתן צו הרחבה. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 18-1
משרד התמ"ת ענף הבניה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות, ושיפוצים הסכם קיבוצי (מספרו 7009/2010), בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבנין והעץ 21/1/10
הסכום הועמד על 23.70 ש"ח. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.6
משרד התמ"ת הוצאות נסיעה הסכם קיבוצי (מספרו 7008/2010), בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה 19/1/10
נפסק, בין היתר, כי עבודה במוצאי שבת תחשב לעבודה במנוחה שבועית (הכלל כנראה ישתנה לפי דת) אם לא קדמו לה 36 שעות מנוחה; נפסק גמול שעות נוספות לפי חישוב חודשי (עבודה מעבר ל- 186 שעות בחודש, לפי תנאי התחולה של צו ההרחבה בענין קיצור שבוע העבודה); ונפסק כי לבית הדין סמכות טבועה לפסוק פיצויים עונשיים. ראה גם משפט העבודה פרק 10.5 לענין חוק שעות עבודה ומנוחה וגמול שעות נוספות; והסכמים קיבוציים פרק 991ג לענין קיצור שבוע העבודהפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטעבודה במוצאי שבת; גמול שעות נוספות; קיצור שבוע העבודהפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 402/07, בש"א 377/08, ניצנים, חברה לאבטחה וניהול פרוייקטים בע"מ ואיתורית חברה לכוח אדם בע"מ - יאיר חודאדי ואיגור טרופימצוק19/1/10
ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 991-4-13
משרד התמ"ת תוספת שכר רוחבית החלטת ועדת מעקב (מספרה בפנקס ההסכמים הקיבוציים 58/10), בקשר להסכם המסגרת בשירות הציבורי 14/1/10
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2 י"פ 6047 אתר משרד המשפטים בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע - הגשת תובענות הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבתי משפט 13/1/10
בית הדין קבע, מצד אחד, שבבחינת הדיון בועדת המשמעת של המעביד, בית הדין לא צריך לבדוק את הראיות לקיומה של הטרדה מינית משום שהועדה אמורה לעשות זאת. מצד שני נקבעו כללים די מחמירים בקשר לדרך שבה צריך להתנהל הדיון בועדת המשמעת (הפכו את זה כמעט לדיון משפטי - בעוד שבעבר נפסק ששימועים לא צריכים להערך כמו דיונים משפטיים).
ההלכה בדבר שימוע בדיעבד נמתחה, כך שגם במקרה בו מוצע לערוך לעובד שימוע בדיעבד שנים לאחר שפוטר ולאחר שהגיש תביעה, עליו לקבל את ההצעה.
בית הדין גם פירש את התביעה לסעד האכיפה באופן שונה מהרגיל. במקום להתייחס למתן הסעד כאל סיום הסכסוך, הוא כתב שאכיפה במקרה זה משמעה יהיה החזרת העובד לעבודה לצורך קיום מחדש של הדיון המשמעתי בעניינו. זה כנראה נובע מכך שבית הדין לא רצה לבחון את העובדות בקשר לשאלה האם היתה הטרדה מינית.
פסק הדין גם עסק בשיקול הדעת השיפוטי לענין אכיפת יחסי עבודה, ובהשפעתו של שיהוי. נעשתה בהקשר זה סקירה די משמעותית של הפסיקה.
לענין הטרדה מינית, ראה גם במשפט העבודה, פרקים 10.23 ו- 10.23.1; לענין שימוע לפני פיטורים, ראה בפרק 10.10.1; לענין שיקול דעת באכיפת יחסי עבודה, ראה בפרק 10.1.6.1
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט שימוע לעובד שנחשד בהטרדה מינית; פיטורים שלא כדין; אכיפת יחסי עובד ומעביד; פיצויים פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 610/07, עא"ח 56/07, בש"א 848/07, אלמונית נ' פלוני 5/1/10

More pages