חידושים משנת 2009

www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים

דצמבר 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3ק"ת 6851אתר משרד המשפטיםאגרות משפטהודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התש"ע - 200931/12/09
הוארך משלושה לשישה חודשים משכה של הפסקה (עם ניתוק יחסי עובד ומעביד), אשר לא מובילה לקטיעה ברציפות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10ס"ח 2220אתר הכנסתרציפות בעבודה לענין פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע - 200931/12/09
ההסכם מסדיר זכויות לפנסיה תקציבית, לפנסיה צוברת, והפרשות לקופות גמל.
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 80-13-01

משרד התמפנסיההסכם קיבוצי (מספרו 18/10), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל30/12/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4י"פ 6039אתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום30/12/09
לענין תחולת הסכם קיבוצי כללי על מעביד המצטרף לארגון מעבידים או פורש ממנו, ראה משפט העבודה, פרק 10.1.2י"פ 6039אתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעה על פרישה מתחולת הסכם קיבוצי30/12/09
תוספת שכר 2009, 5%, ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.2
משרד התממשפטנים בשירות הציבוריהסכם קיבוצי (מספריו 7001/2010, 2/2010), בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, המוסד לביטוח לאומי, ושירות התעסוקה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ואיגוד המשפטנים29/12/09
תוכנית ויסקונסין הוארכה עד ליום 29.4.2010. ראה משפט העבודה, פרק 10.19.6ס"ח 2221
אתר הכנסתתוכנית ויסקונסין - שילוב מקבלי גמלאות בעבודהחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 7), התש"ע–200929/12/09
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3.04ק"ת 6844אתר משרד המשפטיםשכר מינימוםתקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש"ע - 200929/12/09

ק"ת 6844אתר משרד המשפטיםפנסיה תקציבית - עובדים בדירוג עיתונאים ובדירוג עיתונות הפקה ברשות השידורצו שירות המדינה (גמלאות) (תוספות לקצבה), התש"ע - 200929/12/09
תנאי עבודה ושכרpdf מסמךמשרד התמקלדניות בבתי המשפטהסכם קיבוצי (מספר 19/2010), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, והסתדרות עובדי המדינה28/12/09
נפסק בין היתר, כי בדרך כלל יש לקיים דיון הוכחות בבקשה לאישור תובענה כייצוגית.
נפסק גם כי הבדלים רגילים בין עובדים, כגון תקופות עבודה שונות, והיקפי משרה שונים, כשלעצמם לא ימנעו אישורן של תובענות כייצוגיות.
בפסק הדין נכתבו דברים, בקשר לאישור חלקי של בקשה (כלומר בקשר לחלק מהעילות ובקשר לחלק מהקבוצה), אשר יתכן שבית הדין כנראה הסתייג מהם בפסק דין מאוחר יותר (קישור).
התובע נקט בטקטיקה דיונית שגרמה כנראה לנתבעת לחזור בה מטענות עובדתיות ומשפטיות. הוא הגיש תחילה תביעה רגילה, ורק לאחר שהוגש כתב הגנה לתביעה זו, הגיש בקשה לאישורה כייצוגית.
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 246/09, רונן תורג'מן – שחק אבטחה ושירותי משרד בע"מ:27/12/09
מנכ"ל של חברה החל בהכנות להקמת עסק מתחרה תוך כדי עבודתו. נפסק כי עליו לפצות את מעבידתו ב- 50,000 ש"ח וכי הוא לא זכאי לשכר חודש אחרון בשיעור 40,000 ש"ח. פסיקה לענין הגבלת עיסוק ראה גם במשפט העבודה פרק 1.1.1; פסיקה לענין חובת הנאמנות ראה גם בפרק 10.1.6.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטחובות נאמנות של עובד ומנהל; הקמת עסק מתחרה וגיוס עובדים של מעביד קודםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 62/08 לבל דוד - חברת הדקה ה 90 בע"מ27/12/09
גובה ההחזר הועמד על 22.70 ש"ח ליום עבודה, רטרואקטיבית החל מיום 1.1.09. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6י"פ 6037אתר משרד המשפטיםהוצאות נסיעהצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה24/12/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 25-2
משרד התמתוספת שכר 2009, רמת גמול, ביגוד, החזר דמי חבר באגודות מקצועיות, ועודהסכם קיבוצי (מספרו 337/09), בין מדינת ישראל, הנהלת שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, ושלוש הערים הגדולות, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ואיגוד הפארה-רפואיים22/12/09
ראה חוקים אלה, במשפט העבודה פרקים 10.5, 10.8 ובהסכמים קיבוציים פרק 993.3.1, בהתאמהס"ח 2218
אתר הכנסתהפסקה לשם שימוש בשירותיםחוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע - 2009
חוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1953
חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע - 2009
16/12/09
בין היתר חושב גמול שעות נוספות על בסיס חודשי; וכן נפסק כי שומר שחייב להמצא במקום העבודה השהות נחשבת לשעות עבודה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטבין היתר, גמול שעות נוספותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 459/07, דוד יפה - ארי יוסי אבטחה ושירותים בע"מ ואחרים8/12/09
הוחלו הלכות בדבר יחסי עובד ומעביד בתוך המשפחה, על ידועות בציבור. כמו כן, בית הדין לא כתב את זה, אבל למעשה בוצעה הרמת מסך הפוכה - כנגד הטוען להיותו עובד (בד"כ מרימים מסך כנגד מי שטוענים שהוא המעביד). לשני ענינים אלה, ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.6. בית הדין חזר על הלכות קודמות בקשר ליחס בין סמכותו הענינית לסמכותם של בתי המשפט למשפחה על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995(ראה לענין זה, פרק 10.15.01). בפסק הדין יש גם אמרת אגב שהיא תקדימית משהו, ולפיה עובד המשתלט על עסקו של מעבידו אינו זכאי לפיצויי פיטורים. ראה לענין זה, גם משפט העבודה פרק 10.10.3html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטיחסי עובד ומעביד בין ידועים בציבור; סמכות עניינית; שלילת פיצויי פיטוריםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 391/08, קטלין גוטמן ואח' - ג'י. קי. אר. אשראי רכב בע"מ ואחרים3/12/09

נובמבר 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בחלק מקרנות הפנסיה הותיקות, השכר הקובע לפנסיה נקבע גם על פי שכר העבודה בשלוש השנים האחרונות. במקרים בהם שכרו של עובד יורד משמעותית לקראת סוף הקריירה שלו, התוצאה עלולה להיות חמורה - פנסיה נמוכה אשר שיעורה אינו משקף את ההפרשות הגבוהות יותר שנעשו במשך רוב שנות העבודה. בית המשפט הביע צער על דחיית העתירה. לענין קרנות ותיקות, ראה גם החוק והערות לו במשפט העבודה פרק 11.04.5, וגם פסיקה בפרק 11.04.6 html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטפנסיה; קרנות ותיקות; שוויוןפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 3406/08, מנחם חבה נ' משרד האוצר, הממונה על הביטוח ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים30/11/09
נדון מקרה בו עובדת זרה הייתה צריכה לשהות במשך 24 שעות ביממה בבית מעבידתה-המטופלת שלה, כדי להשגיח שצינור הנשימה של המטופלת לא יתנתק. היא לא היתה צריכה לשהות ליד המטופלת, משום שצפצוף היה מתריע על ניתוק. כן היא הועסקה כשעתיים ביום בעבודות משק בית. נפסק כי היא אינה זכאית לגמול שעות נוספות. בית המשפט קבע סדרה של הלכות בקשר לחוק שעות עבודה ומנוחה (בקשר לפן הכפוי של החוק, בקשר לתחולת החוק ועוד), כפי שיפורט בעדכון 131 במשפט העבודה פרק 10.5. כן נקבעה הלכה מעט ימנית בקשר לחקיקת המגן בכלל - לפיה רציונל התלות הכלכלית לא מתאים למקרים שכאלה (ראה לענין זה בפרק 10.1.6), ולפיה רף הזכויות הקבוע בחוקי המגן עשוי להיות מופר - ראה לענין זה בפרק 10.1.5html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטגמול עבודה בשעות נוספות לעובדים סיעודיים זריםפסק דין בבג"ץ 1678/07, יולנדה גלוטן נ' בית הדין הארצי לעבודה ואחרים29/11/09
תוספת שכר, ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 13.7

משרד התמדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגיםהסכם קיבוצי (מספרו 328/09), בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, שלוש הערים הגדולות, והמוסדות להשכלה גבוהה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה29/11/09
בוטלה החלטת ממשלה בדבר מינויו של מנכ"ל משרד ממשלתי לתקופת נסיון בת שישה חודשים. כן ראה משפט העבודה, פרק 5.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטמינויים לשירות המדינהפסק דין בבג"ץ 5657/09, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל; השר פרופ' הרשקוביץ דניאל; שר-שלום ג'רבי; היועץ המשפטי לממשלה; ועדת המינויים בראשות נציב שירות מדינה24/11/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4י"פ 6024אתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום, ובדבר ביטול הסכם
23/11/09
נפסק, בין היתר, כי הסכם בוררות שנכרת בעל פה אינו מחיל את הוראות חוק הבוררות, אף אם הבוררות נוהלה בפועל בהשתתפות שני הצדדים. לענין בוררות ולענין ביטול פסק בוררות שתוכנו מנוגד לתקנת הציבור, ראה גם משפט העבודה פרק 10.2.2; לענין עבודה נוספת, ראה בפרק 1.1.1 הדן בחופש העיסוקhtml מסמךאתר הנהלת בתי המשפטבוררות; שתי משרות מלאות בשירות הציבורי; תקנת הציבורפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 495/07, מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל, תאגיד נ' הרב יעקב חמד והיועץ המשפטי לממשלה - כמתייצב בהליך22/11/09
הפחתת שכר זמנית; הפחתת דמי הבראה; הקפאת תקנים; הסכם שיאון - קרן בר; ועוד.
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.4
pdf מסמךמשרד התמהסכם הבראההסכם קיבוצי (מספרו 329/09), בין הסתדרות מדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל, ומספר ועדי רופאים בהדסה19/11/09

י"פ 6019אתר משרד המשפטים
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה, להסכם מיום 29.6.09 - רשתות שיווק10/11/09

י"פ 6019אתר משרד המשפטים
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה, להסכם מיום 4.8.09 - נקיון ותחזוקה
10/11/09
הסכום עודכן ל- 340 ש"ח ליום הבראה. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.7י"פ 6017אתר משרד המשפטיםדמי הבראה
צו הרחבה, להסכם מיום 16.6.07, מספר 7018/09
4/11/09
תוספת שכר, שעות עבודה, הפרשות לפנסיה ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.9
משרד התמסטודנטיםהסכם קיבוצי (מספריו 7033/09 ו- 327/09), בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, והמוסדות להשכלה גבוהה לבין ההסתדרות3/11/09
תוספת שכר, מענק יובל, גמול בגין תמריץ ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.5.2
משרד התמעובדים סוציאלייםהסכם קיבוצי בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, שירותי בריאות כללית, והסתדרות מדיצינית הדסה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ואיגוד העובדים הסוציאליים1/11/09

אוקטובר 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22.4י"פ 6012אתר משרד המשפטיםחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998הודעה על מינוי ועדה מייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות27/10/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרקים 12.1.12 , 12.1.13 ו- 13.5
משרד התמדירוג עובדי המנהל ושירותים (דירוג אחיד או דירוג מינהלי); דירוג המח"ר למעט פסיכולוגיםהסכם קיבוצי, בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, ועוד גופי שלטון מקומי שחסרות חתימות מטעמם לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות המעו"ף25/10/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.6י"פ 6008אתר משרד המשפטיםהוצאות נסיעה לעבודה וממנההודעה על כוונה למתן צו הרחבה, להסכם קיבוצי מיום 20.1.0922/10/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 י"פ 6007 אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום
22/10/09
ספטמבר 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק כי במשך עשרות שנים שיעור הניכוי משכרם של עובדים מסויימים, שנקבע בהסכם קיבוצי, היה מנוגד לחוק [ליתר דיוק ניכוי בשיעור 4% מהעובדים, כאשר המעבידים מפרישים לגמל יותר מ- 5% היה מנוגד להוראות תקנה 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964. ראה התקנות במשפט העבודה פרק 11.03]. נפסק כי את התאמת ההסכם לחוק יש לעשות כך שהתוצאה הכלכלית לא תגרום לפגיעה בעובדים. התוצאה היתה שהפרשת העובדים הוגדלה באחוז; הפרשת המעביד הוקטנה באחוז; ושכר העובדים הוגדל באחוז. להתערבות בתוכנו של הסכם קיבוצי, ראה משפט העבודה פרק 10.1.2html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטהפרשות לפנסיה; הסכם קיבוצי בלתי חוקיפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בס"ק 1002/04, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות נ' מרכז השלטון המקומי; מדינת ישראל - משרד האוצר; מבטחים מוסד סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד); מבטחים קרנות פנסיה בע"מ30/9/09
תוספת שכר ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 12-2
משרד התמנוער עובד ושוליות בשירות הציבוריהסכם קיבוצי בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי, ושלוש הערים הגדולות, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה29/9/09
הוחלו בבתי הדין לעבודה, מספר תקנות נוספות מתוך תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 6815אתר משרד המשפטיםתובענה אלקטרונית; ייפוי כוחתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התש"ע - 200923/9/09
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.17ק"ת 6814אתר משרד המשפטיםדמי מחלהתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון), התשס"ט - 2009 17/9/09
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22ק"ת 6814אתר משרד המשפטיםאפליה בעבודהתקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (תקופת כהונה וסדרי עבודה של הוועדה המייעצת), התשס"ט - 2009 17/9/09
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי תביעה שעילתה טענת הפליה מגדרית אסורה בהוראות חוזה ביטוח שהוציאה קופת גמל, הינה בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה, למרות אופיים הביטוחי של ההסדרים הפנסיוניים. נקבע כי מהות התביעות, על פי העילה במובנה הרחב, יסודה במשפט העבודה והביטחון הסוציאלי ולא בנושא ביטוחי מובהק, ומשכך באות התביעות בגדר סמכותו. לענין סמכות עניינית, ראה גם משפט העבודה, פרק 10.15.01
אתר הנהלת בתי המשפט
סמכות עניינית
פסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 625/08, מירב תותי אשבל ו-3 אח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 17/9/09
נפסק, בין היתר וברוב דעות, כי הסכסוך לא יועבר לבירור בהליך בוררות, משום שהוא עוסק בחלקו בקביעת בסיס השכר ממנו יגזרו זכויות כפויות (קוגנטיות) - פיצויי פיטורים, ודמי חופשה; ומשום שנדונה בו שאלה עובדתית בדבר תשלום שכר "מחוץ לתלוש". נפסק גם כי במקרים בהם יש רק צורך בכימותה של זכות כפויה, בית הדין יכול להפעיל שיקול דעת ולהעביר את הענין לבוררות. פסיקה לענין בוררות ראה במשפט העבודה פרק 10.2.2; פסיקה לענין תחולתו של סעיף בוררות קיבוצי על העובד כפרט, ראה בפרק 10.1.5; וראה בפרק 27 נוסח משולב להסכמים הקיבוציים בענף היהלומיםhtml מסמךאתר הנהלת בתי המשפטבוררות של עובד כפרט; הסכם קיבוצי בענף היהלומיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 73/08, יהלומי מסיקה צ'ינו ובניו בע"מ - עראקי יעל14/9/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 י"פ 5995 אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום
9/9/09
נפסק, בין היתר, כי פסיקה לפיה בני זוג הם "ידועים בציבור" לענין פנסיה, אינה יוצרת השתק פלוגתא בתביעה נגד הביטוח הלאומי. בפסק הדין גם מצויות לכאורה אמירות סותרות, בקשר להגדרת "ידועים בציבור". זאת בקשר לצורך בתלות כלכלית ולהתמודדות עם מחסור, ועוד. ראה דיון בפסק דין זה, במשפט העבודה (בעדכון הבא - מספר 131), פרק 11.01html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטידועים בציבורפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 731/07, לובוב קירשנר (או אולי ד"ר לובה קרישנר) - המוסד לביטוח לאומי6/9/09
פסק דין ארוך ומייגע. בית הדין דן בין היתר בסמכות ועדות רפואיות בשירות המדינה: ועדה רפואית מחוזית, הועדה הרפואית המרכזית, והועדה הרפואית לעררים (האחרונה לפי חוק הגימלאות). לענין זניחת העבודה ראה גם בפרק 10.10.1; לענין פיטורי עובד חולה ראה גם בפרק 10.17; ולענין חוק הגמלאות ראה גם בפרק 11.10.3html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטזניחת העבודה; קביעת כושר רפואי לעבוד עבור עובדי מדינהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 213/07, מדינת ישראל, משרד החינוך - ורד חנין3/9/09

אוגוסט 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מונה ד"ר עלי בוקשפן.
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9
י"פ 5993 אתר משרד המשפטים
מינוי יושב ראש הנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006 31/8/09
נפסק, בין היתר, כי לנציגי השר יש סמכות חקירה מינהלית רחבה, בקשר למתן רשיונות ללשכות פרטיות לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959 - ראה גם משפט העבודה פרק 10.11; ובוצע מעקף מושגי של חוק יסוד: חופש העיסוק, על ידי הגדרת אותן לשכות פרטיות כ"שלטון". ראה גם משפט העבודה פרק 1.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטתיווך עבודה פרטי; חופש העיסוקפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעב' 65/09, נירה לוי וחברת עתידות 2007 כ"א עו"ז בע"מ - מדינת ישראל, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ואחרים23/8/09
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.3 ק"ת 6805 אתר משרד המשפטים החזר אגרות - עם הפרשי הצמדה תקנות בתי הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשס"ט - 2009 20/8/09
נפסק, בין היתר, כי ניתן לקיים בוררות בשאלה האם לסיים את עבודתו של העובד, כאשר הזכויות הכספיות מובטחות לו. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.2.2html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטבוררות - סיום יחסי עבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 234/08, מועצה דתית, רבנות אזורית, מרום הגליל - הרב דוד אלבז 16/8/09
לענין גיל פרישה לפנסיה, ראה גם משפט העבודה פרק 11א (חוק גיל פרישה); לענין פרישה כפויה לפני גיל פרישה (למבוטחים בפנסיה תקציבית), ראה חוק ופסיקה בפרק 11.10.3; לענין פיטורים ומסלולי פיטורים שונים, ראה בפרק 10.10.1; לענין פיטורי עובדי מועצות מקומיות, ראה בפרק 12.1.5.1
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטפרישה כפויה לפנסיה כפיטורים; פיטורי משמעת לעומת פיטורי אי-התאמהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 60/09, המועצה המקומית מזכרת בתיה - הסתדרות המעו"ף12/8/09
תוספת שכר, רמת גמול, ביגוד, החזר דמי חבר באגודות מקצועיות, ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 25.2
אתר משרד התמ"תפיזיותרפיסטיםהסכם קיבוצי (מספריו 7034/09 ו- 331/09), בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה ושלוש הערים הגדולות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואיגוד הפיזיותרפיסטים12/8/09
נדון מקרה בו הוסכם ששכר עובדת יגזר מעלות המעביד, כך שגידול בזכויות סוציאליות הוביל להפחתת שכר ברוטו. ראה דיון בפסק הדין, וכן בקשר שלו לפסיקה קודמת והערות ביקורתיות, במשפט העבודה פרק 10.3פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהגנת השכרפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 246/08, גייל בן דוד נ' עו"ד סנפורד ט. קולב11/8/09
העלאת הסכום ל- 340 ש"ח ליום.
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.7
י"פ 5986 אתר משרד המשפטים דמי הבראה במגזר הפרטי
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, להסכם קיבוצי מספר 7018/09, מיום 16.6.09
11/8/09
הטלת קנסות מינהליים בגין הלנת שכר, הרחבת האחריות הפלילית, ועוד. ישולב ב"משפט העבודה" פרק 10.3.5. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.3, ו- 10.3.2 ס"ח 2208 אתר הכנסת תשלום שכר באיחור - הלנת שכר חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט - 2009 10/8/09
הוטלה על מעבידים, חובה לנהל משא ומתן קיבוצי עם ארגון עובדים יציג שהוא בגדר "התארגנות ראשונית". כן נקבעה שם אחריות פלילית בגין אי-תשלום תוספת שכר על פי צו הרחבה. ראה לענין משא ומתן קיבוצי ולענין חופש ההתארגנות, גם משפט העבודה פרק 10.1.1
וראה נוסח החוק העקרי (ונוסח התיקון שישולב רק בעדכון מס' 131), בפרק 10.1
ס"ח 2208 אתר הכנסת ניהול משא ומתן קיבוצי חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 8), התשס"ט - 2009 10/8/09
תוספת שכר ("תוספת 2009"); הגדלת תוספת מינהל; מענקים חד פעמיים; ועוד.
ישולב (בעדכון מס' 131), בפרק 25.1
- עד אז ניתן לקבל העתק ממנו בפניה למערכת

אתר משרד התמ"תאחיות בשירות הציבורי - שכר ומענקים
הסכם קיבוצי מיום 10.8.09 (מספריו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7030/09 ו- 261/09), בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, מרכז השלטון המקומי, ושלוש הערים הגדולות, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות10/8/09
נפסק בין היתר כי המדינה מוסמכת להפעיל את מסופי הגבול היבשתיים באמצעות מיקור חוץ גורף (90% מכוח האדם), כי הדבר נעשה מטעם ענייני, וכי לא הוכח ניצול של העובדים. לגבי שניים מהתובעים נקבע כי הרשות אינה מעבידתם (אלא החברה הפרטית). ראה לענין שאלת זהות המעביד ומיקור חוץ, במשפט העבודה, פרק 10.1.6. במשתמע פסק הדין עוסק גם בהפרטה. ראה לענין הפרטה, בפרק 5.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטמיקור חוץ; זהות המעבידפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 328/07, ע"ע 345/07, ע"ע 346/07, ישראל אטיאס, יוסף רונן ושמואל בן שבת נ' רשות שדות התעופה בישראל וחברת שמירה ובטחון בע"מ10/8/09
הוגבל משך הכהונה של חברי הועדות; הוחמרו התנאים להתרת פיטוריו של עובד המשרת במילואים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.12 ס"ח 2207 אתר הכנסת ועדות תעסוקה;
מניעת פיטורי עובד המשרת במילואים
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 17), התשס"ט - 2009 5/8/09
כניסת ההסכם לתוקף הותנתה במתן צו הרחבה (סעיף 4.1 להסכם). הודעה על כוונה למתן צו הרחבה, פורסמה ביום 10.11.09 (בי"פ 6019). ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.5
תנאי עבודה בענף הנקיוןהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7028/09), בין לשכת המסחר תל-אביב, חטיבת ענף החברות לניקיון ותחזוקת מבנים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, האיגוד הארצי של עובדי הניקיון4/8/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 י"פ 5985 אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום, ובדבר ביטול הסכם
4/8/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.5 ו- 12.5.1 בהם מופיעים הסכמים דומים שיתכן שארגוני המעבידים החתומים עליהם הם ארגונים אחרים


תנאי עבודה
הסכם קיבוצי בין לשכת המסחר תל-אביב - חטיבת ענף החברות לניקיון ותחזוקת מבנים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי/האיגוד הארצי של עובדי הניקיון - לא ידוע לנו אם נרשם כהסכם קיבוצי במשרד התמ"ת
1/8/09


יולי 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבע כי תכנית ויסקונסין תסתיים ביום 31.12.09. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.19.6 ס"ח 2205 אתר הכנסת שילוב מקבלי גמלאות בעבודה חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 6), התשס"ט - 2009 29/7/09
קיצור תקופות למתן הודעות, לנערים עובדים, מ- 30 יום ל- 7 ימים; עם הוראת תחילה מעט מורכבת. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.1.6.1 ו- 10.8 ס"ח 2204

ה"ח - הכנסת 273
אתר הכנסת נוער עובד חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט - 2009 27/7/09
בין היתר, הגדלת אגרות המוטלות בקשר להעסקת עובדים זרים; התניית מתן היתר להעסקת עובד זר בתשלום קנס חלוט (ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11.10); מינוי עובדים כדירקטורים בחברות ממשלתיות; שינוי מנגנון העדכון לגמלאים המקבלים פנסיה תקציבית בשירות המדינה - מעבר להצמדה למדד; תוספת שחיקה לגמלאות הנ"ל; וכללים שונים לגבי פנסיה תקציבית של עובדי שירותי הביטחון (ראה גם פרק 11.10.3); הגבלת חברות המנהלות קופות גמל בקשר למספר הקרנות שהן מנהלות מכל סוג (ראה גם פרק 11.02); ניכוי שווי יום חופשה מעובדים ומעבידים בעבור קרן לסיוע לעסקים במצוקה; הסמכת בית הדין לעבודה לדון בתביעות לפי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, בקשר ליחסי עבודה (פרק 10.15); הגבלת פיטורים בתקופות מחלה; העדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג; הארכת תקופות בקשר לחוק בענין היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד (פרק 10.17); הטלת תרופות אזרחיות נוספות (פיצויים לדוגמה ועוד) בגין פגיעה של מעביד בזכות ההתארגנות (בקשר לחוק הסכמים קיבוציים - פרק 10.1); החלת הוראות מחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, על קבלנים למתן שירותים (פרק 10.4.5); הארכת תקופת התיישנות בקשר לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (פרק 10.22); הגדלת סכומי הביטוח הלאומי בפשיטת רגל ופירוק תאגיד (פרק 10.10.5); תיקוני תוספות בחוק הבטחת הכנסה - פרק 10.19
ס"ח 2203

ה"ח - הממשלה 436
אתר הכנסת חוק ההסדרים - נושאים רבים חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט - 2009 23/7/09
נהפכה כנראה ומבלי שאוזכרה הלכה קודמת מיום 17.11.08. נפסק כי הוראת התחולה של ההסכם שנדון שם, לפיה הוא יחול על כל מי שמועסק "בדירוג הרנטגנאים" אין משמעה שלמעבידה יש סמכות להחליט חד-צדדית את מי לדרג בדירוג זה ובעקבות זאת להחליט חד-צדדית על תחולתו או אי-תחולתו של ההסכם הקיבוצי. יתכן גם שהורחבה ההלכה המגבילה כריתת חוזים אישיים תחת הסכם קיבוצי. ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.2 לענין תחולת הסכם קיבוצי ולענין כריתת חוזה אישי תחתיו; וראה הסכמים קיבוציים פרק 26.1 לענין הסכם הרנטגנאים html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט תחולת הסכם קיבוצי פסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 507/08, מדינת ישראל, מרכז רפואי אסף הרופא נ' מירב ברונר ואיזבלה בלייזמן 14/7/09
כניסתן לתוקף של רוב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 2.11.08 (אלה אשר תוקפן הותנה במתן צו ההרחבה). וראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 12.3.9 5977 י"פ אתר משרד המשפטים תנאי עבודה בענף השמירה צו הרחבה בענף השמירה 14/7/09
זה לא קשור לדיני עבודה - אבל זה נכנס לפה משתי סיבות: ראשית, למי שמופיע גם בבתי המשפט הכלליים זה חשוב; שנית, יתכן שבתי הדין לעבודה יושפעו - בהפעלת שיקול דעתם למתן רשות ערעור - מצו זה. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.15.1 ק"ת 6794 אתר משרד המשפטים סדר דין בבתי המשפט הכלליים צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט - 2009 13/7/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 13.4
תוספת שכר בעקבות פסק בוררות - תוך שינוי בקשר לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל - מספרו 7023/09 9/7/09
בית הדין סרב להתערב בדרישת סף שהציבה המדינה (תעודת רופא מומחה). ראה גם, משפט העבודה פרק 5.1 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט מכרזים להעסקת עובדים בשירות המדינה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 382/08, 388/08, ד"ר בן מנחם ואח' נ' מדינת ישראל וד"ר עידו כ"ץ 9/7/09
ראה גם, משפט העבודה פרק
10.11.6.1
ק"ת 6793 אתר משרד המשפטים עדכון סכומים ל- 3,276.52 ש"ח
הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ט ― 2009 7/7/09
נפסק כי מדובר בעבודה "בשעות נוספות" (ולכן אין עליה זכויות נלוות) ולא בעבודה נוספת. זאת למרות שהצדדים כינו אותה "עבודה פרטית" שנעשתה בימי שישי, ולמרות שהשכר בגינה שולם על ידי צדדים שלישיים. נקבע כי מדובר בחלק מהעבודה הרגילה של העובדים. ראה פסיקה נוספת - ושונה - לענין זה, במשפט העבודה, פרק 10.10, תחת הכותרת "שני מקומות עבודה שונים, או שתי משרות שונות, אצל מעביד אחד". html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט עבודה ב"שעות נוספות" להבדיל מהעסקה בשתי משרות נפרדות אצל אותו המעביד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 242/08, אסתר שמחוביץ ו-20 אח' - מינהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל 7/7/09
בענין פיצויי הלנה, בוססה הלכת מכון בית יעקב בדבר שיקול דעת שיפוטי בהפחתת פיצויי הלנה, נדונו מספר שיקולים, ונקבע שאיחור בהגשת התביעה הוא שיקול בהפחתת הפיצוי - ראה גם משפט העבודה פרק 10.3.2.
לענין פיצוי בגין אובדן פנסיה והתיישנות החובה החודשית לבצע הפרשות, אין בפסק הדין הלכה של ממש. יחד עם זאת, קריאה זהירה של הפסק הארצי ושל הפסק האזורי, רומזת על כך שהלכת פלדון (דב"ע לט/ 46 - 3, פד"ע כרך יא, עמ' 107, בעמ' 112) עשויה לההפך. ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 11.01, תחת הכותרת "תרופות בשל אי-העברת הפרשות פנסיוניות וביטוח - כלפי מעביד"
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטפיצויי הלנת פיצויי פיטורים; פיצוי בגין אובדן פנסיה; התיישנותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 647/07, חיים גפן - בתי מלון מאוחדים בע"מ, אבולעפיה אחמד מאפיית אבולעפיה ואחרים6/7/09
לענין הדין החל, ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.5; לענין סדרי הדין (סמכות בינלאומית, המצאה וכו'), ראה גם משפט העבודה פרקים 10.15.1 ו- 10.15.2 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט סמכות בינלאומית; המצאה בשטחים; פורום נאות; תחולת הדיון הישראלי; סמכות מקומית פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 723/07, עו"ד מחאג'נה מחמוד קאסם נ' עמותת מרכז הדמוקרטיה וזכויות העובדים 6/7/09
נדון שם הסכם קיבוצי אשר הקנה לעובדים בטחון תעסוקתי (לקביעות בעבודה ראה משפט העבודה פרק 10.10.1), עד גיל פרישה, תוך שההסכם נוקב בגיל הפרישה כגיל 65. בעקבות שינוי גיל הפרישה בחוק (ראה החוק בפרק 11א), התעוררה שאלה פרשנית (לפרשנות הסכם קיבוצי ראה בפרק 10.1.2), האם הבטחון התעסוקתי עומד עד גיל הפרישה החדש או הישן. נפסק, על סמך אומד דעת הצדדים ונסיבות הענין, כי כוונת ההסכם לגיל החדש והמאוחר יותר. מפסק הדין גם משתמעת אולי הלכה חדשה בענין ידיעה שיפוטית (ראה בסוף פרק 10.15.1) - הכרת בית הדין את הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פרשנות הסכם קיבוצי; שינוי גיל הפרישה על פי חוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004 פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 54/09, ידיעות אחרונות בע"מ, דפוס ידיעות אחרונות בע"מ ודפוס גלעד בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, איגוד עובדי הדפוס, התקשרות והאמנים וועד עובדי הדפוס 2/7/09
נפסק, ברוב דעות ובין היתר, כי מעביד חייב לנהל משא ומתן קיבוצי עם ארגון עובדים שהוכר כיציג; כי בדרך כלל לא ינתן צו מניעה כנגד שביתה כלכלית טהורה; וכי הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בהתארגנות עובדים ראשונית במפעל. ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.1, לענין משא ומתן קיבוצי; ופרק 10.2.5 לענין שביתה html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט שביתה; משא ומתן קיבוצי; התארגנות עובדים פסק דינו של בית הדין
הארצי לעבודה בעס"ק
64/09
כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי - עמותת סינמטק ירושלים, ארכיון ישראלי לסרטים
2/7/09


יוני 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
על פי סעיף 11.3 להסכם, תוקפו הותנה במתן צו הרחבה. הודעה על כוונה למתן צו הרחבה, פורסמה ביום 10.11.09, בי"פ 6019

תנאי עבודה בענף הרשתות לשיווק מזוןהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7019/09) בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף, לבין לשכת המסחר תל אביב - חטיבת רשתות שיווק29/6/09
ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.11.10 י"פ 5971 אתר משרד המשפטים עובדים זרים - אגרות הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק עובדים זרים 29/6/09
ראה גם, משפט העבודה, פרקים 10.4.5 ו- 10.4.6 י"פ 5971 אתר משרד המשפטים קבלני כוח אדם - אגרות הודעה על עדכום סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה)
29/6/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 13.4
תוספת שכר - רופאים במקצועות במצוקה אקוטית הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה ושלוש הערים הגדולות למעט ירושלים, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל - הסכם מספר 189/09 28/6/09
נפסק, בין היתר, כי הפחתת שכר מכוח הסכם קיבוצי לחודש או חודשיים לא היוותה "הרעת תנאים" במובן סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963 - ראה לענין זה, משפט העבודה פרק 10.10.2; ונפסק ברוב דעות ובין היתר כי המעבידה ויתרה בהתנהגות (אי-דרישת המשך עבודה; אי-קיזוז הפיצוי משכר אחרון) על זכותה לפיצוי בגין אי-מתן הודעה מוקדמת בהתפטרות - ראה לענין זה משפט העבודה פרק 10.10.4 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה; פיצוי בגין אי-מתן הודעה מוקדמת בהתפטרות פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 155/06, לביא נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ 25/6/09
ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.11.14, 10.11.17 ו- 10.11.17.1 ק"ת 6786 אתר משרד המשפטים עובדים זרים הודעת עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ט - 2009

הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)(שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ט - 2009

הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ט - 2009
24/6/09
ראה הסכמים קיבוציים, פרק 991.4.14. חוק דומה במשהו, משנת 2003, שולב בפרק 991.4.11 ס"ח 2200
ה"ח - הממשלה 432
אתר הכנסת דמי הבראה - מגזר ציבורי חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו– 2010 (הוראת שעה), התשס"ט - 2009 23/6/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.4.13
בין היתר, מענק חד פעמי לעובדים בדירוגים מסויימים החלטת ועדת מעקב, החתומה על ידי מדינת ישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה - מספרה בפנקס ההסכמים הקיבוציים 193/09. ההחלטה התקבלה בהמשך להסכם המסגרת מיום 17.4.08 17/6/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 80-13.01
הפחתת שכר באמצעות דחיית מועד עדכון שכר הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל - מספרו 194/09 17/6/09
בין היתר נקבע כי למי שמקבל דמי הבראה לפי הסכם זה, החל מיום 1.7.09 מחיר יום הבראה יהיה 340 ש"ח. וראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7
דמי הבראה
הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/09
16/6/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.4.14 pdf מסמך
- מסמך מטושטש, שחסרות על גביו חלק מהחתימות, ושהוגש לרישום למשרד התעשיה, מסחר ותעסוקה
תשלום חלקי של דמי הבראה במגזר הציבורי הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל, שלוש הערים הגדולות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, המוסדות להשכלה גבוהה, ואחרים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7025/09 16/6/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 י"פ 5961 אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום, ובדבר הסכם קיבוצי שבוטל
11/6/09
החוק המתקן קובע חריג לסעיף 12א חוק העקרי, לפיו בתנאים מסויימים, עובדים זרים בענף הבניין לא יהפכו לעובדים של המשתמש בעבודה. לחוק נקבעה תחילה רטרואקטיבית, וזאת באמצעות הוראת המעבר. ראה גם, משפט העבודה - פרקים 10.4.5, חוק קבלני כוח אדם; ו- 10.11.10, חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991 ס"ח 2199
ה"ח הממשלה 418
אתר הכנסת עובדים זרים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם, בענף הבניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 5), התשס"ט - 2009 9/6/09
נדונה שם, בין היתר, האבחנה בין "תביעה על פי הפסק" לפי סעיף 39 לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968, לבין אישור פסק בוררים ותוקפו של פסק בוררים כמעשה בית דין על פי סעיף 21 לחוק. ראה לענין בוררות, גם במשפט העבודה, פרק 10.2.2html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטבוררותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 479/07, בר"ע 189/08, תנובה, אגודה שיתופית לשווק תוצרת חקלאית בע"מ - אג'ובל שמעון ואחרים9/6/09
נפסק כי ניתן לתקוף הליכי חקיקה בבית הדין, רק אם הדבר נעשה אגב סכסוך אחר, שבו לבית הדין יש סמכות (כגון הפרת הסכם קיבוצי או שביתה). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.01 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית, תקיפה ישירה של הליכי חקיקה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בס"ק 54/09, לשכת המסחר תל-אביב, איגוד לשכות המסחר - הסתדרות העובדים הכללית החדשה; מדינת ישראל, משרד האוצר; ראש הממשלה; ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים 2/6/09


מאי 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה, פרק 5.1 ק"ת 6780 אתר משרד המשפטים קבלה לעבודה בשירות המדינה - מכרזים כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים) (תיקון), התשס"ט - 2009 27/5/09
ישולב כנראה, בעדכון מספר 130, בחלק 991.1 לקובץ ההסכמים הקיבוציים. עד אז, מנויים יכולים לקבל צילום של ההסכם בפניה לדוא"ל של ההוצאה לאור - glima@glima.info
אתר משרד התמ"ת תשלום שכר בתקופת מבצע עופרת יצוקה הסכם קיבוצי מספר 7017/09, 160/09, בין מדינת ישראל, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, והסתדרות העובדים הכללית החדשה 20/5/09
נדון עניינים של עובדים שפרשו לגמלאות משירות המדינה, אך שעבדו בעבר מחוץ לשירות, בוטחו בקרנות פנסיה צוברות ותיקות, והיו זכאים לרציפות זכויות פנסיה. נפסק כי גמלתם של העובדים לא תחושב כולה לפי משכורתם הקובעת (הגבוהה), בשירות המדינה (לפי הסכם רציפות הזכויות שנדון שם). נקבע כי גמלתם תחושב באופן יחסי, חלק לפי כללי הקרן הצוברת, וחלק לפי משכורתם שבשירות המדינה. ראה משפט העבודה, פרקים 11.04.6 (לענין התקנון האחיד), ו- 11.11.2 (לענין הסכם רציפות הזכויות שנדון שם ודיון בפסק הדין). פסק הדין ניתן בדעת רוב, וככל הנראה תוגש כנגדו עתירה לבג"ץ html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט רציפות זכויות פנסיה פסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 756/05, 754/05, 611/06, 496/06, אברהם קוריצקי וחוה גלייזר נ' מדינת ישראל – הממונה על הגמלאות במשרד האוצר; קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד); "מבטחים" מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד); הסתדרות העובדים הכללית החדשה - וכן בנין תורה וארגון סגל המחקר במערכת הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה - כמגישי עמדה בהליך 20/5/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.3
אתר משרד התמ"ת מענק יום חינוך ארוך - יוח"א הסכם קיבוצי, מספר 159/09, בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל 17/5/09
בין היתר נדונה שאלת פרשנות ההסכם הקיבוצי בענף חברות כוח אדם (ענף משאבי אנוש) לעניין תחולתו על עובדים, והיחס שבין ההסכם הקיבוצי וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
ראה ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בפרקים 29 ו-29.9 לקובץ ההסכמים הקיבוציים.
ראה חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם בפרק
10.4.5 לקובץ משפט העבודה
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, עובדי כוח אדם - השוואת תנאים לעובדי המשתמש בעבודה - על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 131/07
גלעד גולדברג, לירן דדון, ירון אבהר, שלומי מאיש נ' אורטל שירותי כח אדם בע"מ, התעשיה האוירית בע"מ
13/5/09
בית הדין חיזק הלכות קודמות, לפיהן הצורך של מתמחים (במקרה זה בשמאות מקרקעין, ובמקרים אחרים - מתמחים במשפטים, ביעוץ מס, ברפואה, בחקירות פרטיות, וכנראה גם בראיית חשבון), בהעסקה על ידי מאמנים, כדי לקבל רשיון מקצועי, מהווה טעם משמעותי לקביעה לפיה בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד ומעביד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6 html מסמך

מאוחר יותר תוקנה טעות בפסק הדין - השמטת פסיקת הוצאות
אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 712/07, מנשרוף שמשון נ' חיים גלנצר ויעקב כהן
13/5/09
נהפכה הלכה קודמת (מבלי שהיא אוזכרה). נקבע כי הפרשה חלקית של מעביד, אשר אינה עומדת במלוא הדרישות של ההסכם הקיבוצי שחל באותו המקרה ושקבע כי ההפרשות יבואו במקום פיצויי פיטורים, מחייבת מעביד להשלים את פיצויי הפיטורים ("על חשבון" ולא "במקום"). בגלל שפסק הדין מאוד ממוקד, ומתעלם מהלכות אחרות שעשויות לחול בנסיבות מעט שונות, קריאה שלו עלולה ליצור הבנה לא נכונה של הדין. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.10
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, הפרשות לקרנות במקום פיצויי פיטורים פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 696/07, ברזילי מזרחי - אי. סי. אייטלקום בע"מ 13/5/09
נפסק, בין היתר, כי החלטת ממשלה מחייבת את הממשלה מבחינה משפטית. ראה, משפט העבודה פרק 10.15.01 לענין סמכות עניינית ומתן צווים כנגד החלטות ממשלה; פרק 10.15.5 לענין סדר דין בסכסוך קיבוצי; פרק 5.1 לענין הבטחה מנהלית ופרק 10.1.1 לענין קיום משא ומתן קיבוצי בקשר לתקנים html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט תקנים (מספר התלמידים בכיתה), החלטות ממשלה, הבטחה מנהלית, סמכות עניינית בסכסוך קיבוצי פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בס"ק 13/08, ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בסמינרים ובמכללות - משרד האוצר, שר האוצר, משרד החינוך, שרת החינוך, וממשלת ישראל 10/5/09
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3 pdf מסמך אתר לשכת עורכי הדין חוק הגנת השכר - תיקון 24 - אכיפה פלילית הנחיות של היועץ המשפטי של משרד התעשיה מסחר ותעסוקה 10/5/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 25.1 pdf מסמך משרד התמ הפחתה זמנית של השכר, ושל זכויות נלוות מסויימות - חופשה, הבראה ועוד הסכם קיבוצי בין הסתדרות מדיצינית הדסה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, באמצעות הסתדרות האחים והאחיות, וועד האחיות והאחים בבתי החולים של הסתדרות מדיצינית "הדסה" - מספרו 168/09 3/5/09

אפריל 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק, בין היתר, כי בגין חלק מהתקופה תחולק פנסיית השאירים בין האלמנה לבין הידועה בציבור, ובגין יתר התקופות הזכאות תנתן כולה לידועה בציבור. זאת נפסק לא מכוח הוראות תקנון הקרן בדבר דרך חלוקת הכספים (לפי התקנון הידועה בציבור היתה זכאית לכל), אלא מכוח הכלל בדבר "אשם תורם". הידועה בציבור נמנעה מלתבוע את זכויותיה במודע, וגרמה לאלמנה לקבל כספים ולהסתמך עליהם לצורך קיומה השוטף. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.01 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פנסיית שאירים; ידועים בציבור פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 445/07, 471/07, קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ - אורנה שרון ואחרים 23/4/09
גמול מינהל - מחליף הסכם קודם מיום 17.4.08. ראה הסכמים קיבוציים, פרק 13.0.1 pdf מסמך משרד התמ גמול השתלמות מינהל הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות עובדי המדינה. מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 136/09
21/4/09
הסכום הוגדל ל- 39,200 ש"ח, החל מיום 1.4.09. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.15 5940 י"פ אתר משרד המשפטים סמכות הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות
הרשם), התשמ"ח - 1988
20/4/09
ראה גם, משפט העבודה פרק 5.1 ק"ת 6772 אתר משרד המשפטים קבלה לעבודה בשירות המדינה כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית), התשס"ט - 2009 16/4/09
נפסק, בין היתר, כי שאלת קיזוזה של תמורת הודעה מוקדמת מתשלום בגין חודשי הסתגלות, תוכרע לפי הוראות ההסכם שהקנה את הזכות לחודשי הסתגלות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10.4 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט תמורת הודעה מוקדמת ותשלום בגין חודשי הסתגלות פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 12/07, עיריית לוד - הסתדרות המעו"ף וועד עובדי עיריית לוד ומרכז השלטון המקומי 2/4/09מרץ 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 13-0-1 pdf מסמך אתר משרד התמ"ת גמול והסכמות נוספות לעובדים בפרקליטות, עקב שינוי מערך המחשוב הסכם קיבוצי מיוחד (מספרו 103/09), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות עובדי המדינה 31/3/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרקים 98 ו- 98.9 5935 י"פ אתר משרד המשפטים
צו הרחבה בענף מורי הדרך 26/3/09
נפסק, בין היתר, כי התקנון האחיד לא חל על המשיב-המבוטח ב"נתיב" שמלאו לו 65 שנה ביום 18.9.03. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.04.5 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט תחולת התקנון האחיד לקרנות הפנסיה הותיקות; תוקפו של נוהג המנוגד לתקנון קרן פנסיה; רציפות זכויות פנסיה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 394/08, "נתיב" קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד) וקג"מ - קרן הגמלאות של עובדי ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד) נ' שלום בוחנה 25/3/09
ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3 6767 ק"ת אתר משרד המשפטים פנסיה תקציבית תקנות התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו– 2004) (כללים להחזר תשלומים), התשס"ט - 2009 23/3/09
לפי ההודעה, סעיף 46א לחוק הנ"ל, לא יחול על עובדי הוראה בשירות המדינה. סעיף 46א עוסק בפיטורי אי-התאמה.
לענין פיטורים, ראה גם משפט העבודה פרק 10.10.1. לענין זכויות עובדי הוראה, ראה הסכמים קיבוציים פרק 80-13.01
5932 י"פ אתר משרד המשפטים פיטורי אי-התאמה של עובדי הוראה בשירות המדינה הודעה על פטור חלקי מתחולת חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959 19/3/09
ועדה מייעצת שהוקמה מכוח הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.22 5932 י"פ אתר משרד המשפטים הפליה בעבודה הודעה בדבר מינוי ועדה מייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה 19/3/09
הפיקוח הוטל על קיום חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז - 1997 - ראה גם משפט העבודה, פרק 10.16
לענין חוק הפיקוח, ראה גם משפט העבודה, פרק 10.14
5932 י"פ אתר משרד המשפטים אכיפה הודעה על הטלת פיקוח לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954 19/3/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 5931 י"פ אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום 16/3/09
כניסתו של הסכם זה לתוקף, הותנתה במספר תנאים. קביעה לפיה התנאים לא התקיימו, ולפיה אין תוקף להסכם זה, ראה במבוא ובסעיף 11 להסכם מיום 10.8.09 (מספריו בפנקס 7030/09 ו- 261/09). ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 25.1 pdf מסמך אתר משרד התמ"ת תוספת שכר ותוספת מינהל הסכם קיבוצי מיום 16.3.09 (מספריו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7014/09 ו- 140/09), בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, מרכז השלטון המקומי בישראל, ושלוש הערים הגדולות, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות 16/3/09
דובר בגמלאי אגד (שאינם "עובדים", ולכן הדיון התקיים בבתי המשפט הרגילים ולא בבתי הדין לעבודה), אשר יצאו לגמלאות בגיל מוקדם על חשבון אגד ופחות או יותר לפי תקנונה של קרן ותיקה. הציפיה היתה שהחל בגיל 60 הקרן תתחיל לשאת בעלות גמלאותיהם, מכוח התקנון הישן. הקרן והמדינה טענו כי חל עליהם התקנון החדש וכי לכן הם יזכו לגמלאות רק החל מגיל 65, וכך נוצר פער של 5 שנים. נפסק כי מדובר במקרה מיוחד ויוצא דופן, וכי הקרן הותיקה חייבת לשאת בעלות הגמלאות מהמועד המוקדם (גיל 60 בדר"כ), בהתאם לתקנונה הישן. ראה גם, לענין התקנון האחיד משפט העבודה פרקים 11.04.5 (חוק הקרנות הותיקות), ו- 11.04.6 (פסיקה לענין התקנון האחיד). לענין פרישה מוקדמת ראה חוק ופסיקה בפרקים 11א, 11.01 ו- 10.22 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הותיקות; פרישה מוקדמת על חשבון המעביד פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 8652/07, 8838/07, אביב אברהם ו-1019 אח', וא.ג.א.- ארגון גמלאי "אגד" נ' אגד אגודה שיתופית בישראל בע"מ, קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ, יעל אנדורן, המנהלת המיוחדת של קרנות הפנסיה הוותיקות, רו"ח אילן סגל, מ"מ המנהלת המיוחדת של קרנות הפנסיה הוותיקות, ומדינת ישראל - אגף שוק ההון 9/3/09
הסכם בין מדינת ישראל, לבין המוסד לביטוח לאומי י"פ 5928 אתר משרד המשפטים תעסוקה הסכם בדבר תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד 9/3/09
ברשומות מופיעה הפניה, לצורך עיון בחוזרים, לאתר האינטרנט של משרד האוצר.
וראה גם, משפט העבודה, פרק 11.02
י"פ 5928 אתר משרד המשפטים פנסיה הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 9/3/09

pdf מסמך אתר משרד התמ"ת תנאי עבודה ושכר לעובדי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול הסכם קיבוצי מיוחד (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 98/09), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, והסתדרות עובדי המדינה
2/3/09
עובד פוטר 8 שנים לאחר שהטריד מינית עובדת. נפסק, בין היתר, שחוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958, אינו חל על הליכים משמעתיים. ראה משפט העבודה, פרקים 10.22, 10.15.1 ו- 10.2.2 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי משמעת; הטרדה מינית; בוררות וביטול פסק בוררות; הליך קיבוצי; התיישנות עס"ק 52/09, בש"א 76/09, זילבר - חברת החשמל לישראל בע"מ ואח'; ניתן בביה"ד הארצי ביום 1.3.09 1/3/09


פברואר 2009

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הסכום הוגדל ל– 23,500 ש"ח, החל מיום 1.1.09. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.15 5923 י"פאתר משרד המשפטיםסדר דיןהודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר26/2/09
ראה גם, משפט העבודה חלק 10.13 6759 ק"תאתר משרד המשפטיםבטיחות בעבודהתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג אריזה, תיווי וסימון של אריזות) (תיקון), התשס"ט - 200926/2/09
הסדר בדבר כיסוי חלקי בעקבות הנפילות בבורסה.
החלטת ממשלה לפי תקנות אלה, פורסמה גם היא ביום 25.2.09, בי"פ 5922.
ראה גם, משפט העבודה פרק 11.02
6758 ק"תאתר משרד המשפטיםביטוח חלקי של כספי פנסיה, על ידי המדינה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס"ט - 200925/2/09
הודעה לפי תקנה 59 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.13.15.15920 י"פאתר משרד המשפטיםבטיחות בעבודההודעה בדבר חובת מתן הודעה מוקדמת לביצוע עבודה בגובה23/2/09
נראה ששוב התהפכה ההלכה בענין תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, על עובדים סיעודיים המתגוררים בבית המטופל ומועסקים במהלך כל היממה. נפסק כי ככלל החוק יחול עליהם. ראה, משפט העבודה פרק 10.5html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטעובדים סיעודיים המועסקים מסביב לשעוןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 270/08
Serafima Bodeic - חנה דוני
12/2/09
לעניין סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי - 7,836 ש"ח (במקום 7,583);
ולעניין סעיף 2 לחוק, 7,928 (במקום 7,663).
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.3.1
5915 י"פאתר משרד המשפטים
הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 199512/2/09
לעניין סעיף 183 לחוק - מיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), במקום "73,520 שקלים חדשים" בא "76,830 שקלים חדשים";
לעניין סעיף 184 לחוק - מיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), במקום "14,704 שקלים חדשים" בא "15,366 שקלים חדשים".
ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.10.5
5915 י"פאתר משרד המשפטיםביטוח זכויות עובדים בפירוק או בפשיטת רגלהודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד12/2/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.45915 י"פאתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום, והסכמים שבוטלו
12/2/09
נפסק כי במסגרת הדו"ח שמגיש הממונה על השכר לכנסת, בדבר חריגות-לכאורה בשכר, אין הוא חייב לפרסם את שמות העובדים ששכרם מוזכר. בית המשפט הזכיר הסדר קודם, שקיבל תוקף של החלטה שיפוטית, לפיו כן יפורסם מידע בדבר החלטות סופיות של הממונה, ולעיתים אף שמות העובדים ששכרם היה חריג. לענין שכר חורג, ראה גם משפט העבודה, פרק 5.1. לענין פרטיות עובדים, ראה פרק 1.2 שםhtml מסמךאתר הנהלת בתי המשפטחריגות שכר בשירות הציבורי; פרסום שמות בעלי השכר החורג; לשון הרע; פרטיותפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 5133/06, התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר9/2/09
אושרה השעייתה של עובדת מדינה אשר השתתפה בהפגנה והתראיינה לטלוויזיה, תוך שהיא מתבטאת באופן חמור נגד צה"ל. ישולב בהסכמים קיבוציים, פרק 12.1.7.01html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטחופש הביטוי - עובדי ציבור - דין משמעתיפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 647/08, ג'והיינה חוסיין - מדינת ישראל, נציב שירות המדינה8/2/09
הסמכות לפטר בגין אי-התאמה (להבדיל מפיטורי משמעת), הואצלה מנציב שירות המדינה למנהלים כלליים ולאחרים. ראה לענין פיטורים בכלל, ולענין הכפפתם לדיני המינהל הציבורי בפרט, משפט העבודה, פרק 10.10.1י"פ 5913אתר משרד המשפטיםסמכות פיטורים בשירות המדינההודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 19595/2/09
סיוג תחולת הוראות חוק הסכמים קיבוציים על עובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.1 (במיוחד סעיפים 33ח-33טו לחוק), ופסיקה בפרק 10.1.1
ק"ת 6748אתר משרד המשפטיםזכות ההתארגנותצו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ט ―2009
3/2/09
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרקים 12.3.2 ו- 12.3.9י"פ 5910אתר משרד המשפטים
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם בענף השמירה והאבטחה - הסכם מיום 2.11.08, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7041/081/2/09

ינואר 2009


הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נדון בעיקר נטל הקטנת הנזק. פסק הדין משנה לכאורה (ובמשתמע) חלק מההלכות הקודמות. ראה לענין זה, משפט העבודה פרק 10.1.6.1. ראה שם לקראת סוף הפרק, בחלק העוסק בתרופות
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטבין היתר, חוזה עבודה לתקופה קצובה, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, נטל הקטנת הנזקפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 260/06, רמת טבעון מעונות הורים בע"מ - זיוית פניבלוב29/1/09
ניתן, ברוב דעות, צו מניעה זמני כנגד קיום הליכי מינוי לתפקיד מנהל הטלוויזיה בערבית, וזאת עד לכינונה של ממשלה חדשה. נקבע כי אמנם כעקרון ניתן למנות עובדים מקצועיים בכירים בתקופת הבחירות, אלא שבמקרה זה הצטרפו טעמים נוספים אשר ביחד הצדיקו את מתן הצו הזמני. ראה משפט העבודה, פרק 5.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטמינוי עובדי ציבור בכירים על ידי ממשלת מעברפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 672/08, רשות השידור, לשכה משפטית - רזיאל תבור27/1/09
לא נקבעה הלכה עקרונית, אך למרות זאת חוייב מעביד (בצו זמני), לאפשר לנציגי עובדים להשתמש בדואר האלקטרוני שלו לצורך פניה לחלק מהעובדים. זאת בהתאם לנוהל קודם שקבע המעביד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטזכות ההתארגנות - שימוש במערכת הדואר האלקטרוני של המעבידהחלטה של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו בס"ק 505/09, ארגון עובדי בנק מזרחי טפחות - בנק מזרחי טפחות בע"מ27/1/09
ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 991.6י"פ 5906אתר משרד המשפטיםהוצאות נסיעהצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה22/1/09
ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 27.9י"פ 5905אתר משרד המשפטיםתנאי עבודה ושכר בענףצו הרחבה בענף היהלומים22/1/09
נקבע סכום של 22.70 ש"ח ליום עבודה (או כרטיסיה או חופשי חודשי כמפורט בהסכם). ההסכם נרשם רק בספטמבר וזה כנראה עיכב מתן צו הרחבה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6
אתר משרד התמ"תהוצאות נסיעה לעבודה וממנההסכם קיבוצי כללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואחרים20/1/09
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4י"פ 5902אתר משרד המשפטיםרישום הסכמים קיבוצייםהודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום19/1/09
נפסק, בין היתר, כי כאשר עילת התביעה הינה הפרתו של הסכם קיבוצי, לא ניתן להגיש תביעה יצוגית; ונכתב בדרך אגב כי יתכנו לכך חריגים. כן נפסק כי תביעה בשיעור עשרות אלפי שקלים ויותר לכל תובע יצוגי, מראה כי ההליך היצוגי אינו מתאים לתביעה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטתובענות יצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 339/07, רותי אורן, עפרה קורנפלד ותמר טבשי - בנק הפועלים בע"מ, גדיש קרנות גמולים בע"מ, וקרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ18/1/09
נפסקו, לטובת נבחר ציבור שאינו עובד, פיצויי הלנת שכר לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958. הפיצויים הועמדו על 25% בחישוב שנתי על חלק השכר שמגיע עד לשכר הממוצע במשק, ועל ריבית והצמדה על החלק העולה עליו. ראה משפט העבודה פרק 10.1.6 לענין זכויות נבחרי ציבור שאינם עובדים, ופרק 10.3.2 לענין פיצויי הלנת שכרhtml מסמךאתר הנהלת בתי המשפטפיצויי הלנת שכר לנבחר ציבור - ראש מועצה דתיתפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 59/08, המועצה הדתית בת ים - רפאל ברנז12/1/09
ראה גם משפט העבודה, פרק 991.7י"פ 5899אתר משרד המשפטים
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה12/1/09
להסכם ולצו ההרחבה לפיו, ראה משפט העבודה פרק 11.05. לענין פרסומים בדבר ועדות פיקוח נוספות, ראה משפט העבודה, פרק 10.1.7.1
י"פ 5899אתר משרד המשפטיםהפרשות לפנסיהמינוי ועדת פיקוח לעניין ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר פנסיה חובה במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 195712/1/09
נפסק, בין היתר, כי פרישת מעביד מארגון מעבידים אינה מפסיקה את תחולתו של הסכם קיבוצי לתקופה קצובה. כמו כן, נדונו התנאים מכוחם יכול מעביד להשתחרר מתחולתו של הסכם קיבוצי כללי. בפסק הדין יש משהו מוזר, משום שהוא קבע שמעביד מחוייב להסכם קיבוצי שנכרת כחודש לאחר שהוא הודיע לארגון המעבידים על פרישתו מהארגון. ראה משפט העבודה, פרקים 10.1 ו- 10.1.2
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטתחולת הסכם קיבוצי כללי על מעביד הפורש מארגון מעבידיםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 25/06, הסתדרות המעו"ף - עיריית יהוד נווה מונוסון, מרכז השלטון המקומי ומדינת ישראל, משרד הפנים
12/1/09
ראה גם טבלאות השכר מיום 1.1.09. ראה גם הסכמים קיבוציים, פרקים 22.1, 22.2, 22.4 ו- 22.6
אתר משרד התמ"תתנאי עבודה - תקופת נסיון, ותק, דירוג, החזר הוצאות כלכלה, טלפון, מעונות וגנונים, שכר, מכסות חופשה והבראה, דמי מחלה, הפרשות לקרנות, ועודהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7005/09), בענף החקלאות11/1/09
ראה גם, משפט העבודה, פרק 10.15.3ק"ת 6741אתר משרד המשפטיםאגרותהודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ט - 20097/1/09
פסק הדין מרחיב לכאורה את האיסור על העסקה בשבת: הוא קובע כי יש לנקוט בפרשנות דווקנית לחריגי התחולה של החוק, גם בהקשר הפלילי; וקובע כי מנהל חנות האחראי על עובדים, מחירים ורווחים אינו בגדר עובד "בתפקיד הנהלה" ולא בתפקיד הדורש "מידה מיוחדת של אמון אישי". ראה גם משפט העבודה, פרק 10.5html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטעבודה בשבת
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"פ 16/08, 17/08, מדינת ישראל, משרד התעשיה המסחר והתיירות - בסט ביי רשתות שיווק בע"מ ואהרון מידן
4/1/09
ראה גם משפט העבודה חלק 10.13ק"ת 6740אתר משרד המשפטים
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) (הוראת שעה), התשס"ט - 20094/1/09
ראה גם משפט העבודה, פרק 10.18י"פ 5895אתר משרד המשפטיםעבודה בשעת חרום - מלחמת עזהשלושה צווים להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 19674/1/09
ראה גם הסכם קיבוצי מיום 11.1.09; וראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 22.5
אתר משרד התמ"תשכר עבודה בענפים הנ"להסכם קיבוצי מספר 7006/09, טבלאות שכר בענפי החקלאות, האריזה והמשקים החקלאיים וגננות הנוי, בתי האריזה ומיון להדרים, נשירים ירקות ופרחים1/1/09

More pages