חידושים משנת 2007

" ראה
www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים.

דצמבר 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
נפסק, בין היתר ולכאורה, כי שלילת זכותה של אלמנה - בנסיבות החריגות של הענין - על ידי התקנון האחיד, נעשתה שלא כדין; וכי לבית הדין לעבודה צריכה להיות סמכות עניינית בקשר לסכסוכים פנסיוניים של חברי אגודה שיתופית ("אגד") למרות שאינם "עובדים". מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פנסיית שאירים; התקנון האחיד לקרנות הפנסיה הותיקות; סמכות בית הדין לעבודה. פסק דין של בית המשפט העליון בע"א 7654/06, עדה רוזנשטראוך נ' קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ. 30/12/07

ס2124 אתר הכנסת בין היתר, תיקון לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח - 1978, בקשר לעובד בכיר שלא שילם חוב ארנונה או מים. חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 111), התשס"ח - 2007, ס"ח 2124, עמ' 100. 30/12/07
נפסק, בין היתר, כי מותר להראות בבתי הדין לעבודה צווים של נציב תלונות הציבור, וזאת כדי להוכיח שהופרו. ראה משפט העבודה, פרקים 10.15.1 ו- 10.16.1
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטקבילות ראיות שקשורות לחקירתו של נציב תלונות הציבור, לפי סעיף 30 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 283/07, יוסי משה - רשות העתיקות, מוזיאון רוקפלר24/12/07

מסמך pdf יתכן שיש שיבוש בשם הקובץ רשומות - ק אגרות בית הדין. הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2007. ק"ת 6630, עמ' 235. 20/12/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5752, עמ' 1024 ואילך. 20/12/07
בית הדין הארצי לעבודה הזכיר בין היתר את השאלה, האם ההסכם הקיבוצי הכללי-ענפי ב"ענף הדפוס - עתונים יומיים" בתוקף. בית הדין לא השיב על שאלה זו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ענף העיתונים היומיים והדפוס, תקופת נסיון וקביעות, עובדי "דור א'" ו"דור ב'", ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק20/06, ידיעות אחרונות בע"מ, דפוס ידיעות אחרונות בע"מ ודפוס גלעד בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, איגוד עובדי הדפוס, התקשורת והאמנות, וועד עובדי האקספדיציה. 9/12/07
ניתן צו מניעה כנגד שביתת המורים בבתי הספר העל יסודיים.
משפט העבודה, פרק 10.2.5
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שביתה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בס"ק 20/07, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, ומדינת ישראל נ' ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, בסמינרים ובמכללות. 4/12/07

נובמבר 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
דחיית העלאתו.
ס2120 אתר הכנסת שכר מינימום. חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ח ― 2007, ס"ח 2120, עמ' 63. 29/11/07
נפסק, בין היתר, כי מנהלים אישרו לעצמם שכר שלא כדין, וכי עליהם להשיבו 7 שנים לאחור.
משפט העבודה, פרק 10.1.6.1
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט השבת שכר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע288/06, בן שניאור ואח' נ' קרן קיימת לישראל. 29/11/07
מנהלת כוח אדם נבחרה לתפקיד בועד העובדים. נפסק, בין היתר, כי מדובר במצב של ניגוד עניינים, וכי בנסיבות הענין רשאית היתה המעבידה להעביר את העובדת לתפקיד ניהולי (שקול) אחר, אשר אינו קשור בניהול משאבי אנוש.
משפט העבודה, פרק 10.1.1
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ועד עובדים - נציגי עובדים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 248/07, מדינת ישראל, נציבות שירות המדינה ואח' נ' תמי עדרבי והסתדרות העובדים הכללית החדשה (מתייצבת בהליך). 25/11/07
כולל בין היתר תיקון עקיף לחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א - 1951. ס2118 אתר הכנסת שוויון. חוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), התשס"ח ― 2007, ס"ח 2118, עמ' 35. 25/11/07
החוק מסדיר גם זכויות וחובות של עובדים. ס2119 אתר הכנסת זכויות יוצרים. חוק זכות יוצרים, התשס"ח ― 2007, ס"ח 2119, עמ' 34 (או אולי עמ' 38). 25/11/07
נפסק כי ניתן להמנע מזימון למכרז מועמד אשר עבר את גיל פרישת חובה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפליה בעבודה. פסק דין של בית המשפט העליון בבג"ץ 4487/06, ד"ר בנימין קלנר נ' בית הדין הארצי לעבודה; נציבות שירות המדינה ואח'. 25/11/07
נהפכו לכאורה מספר הלכות קודמות, וצומצמה תחולתו של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. בית הדין פסק לכאורה, ובין היתר, כי אין לפצות לפי חוק זה במקרה בהם לא הוכחה "מדיניות מפלה" של המעביד. מסמך html (תקלה בקישור - פנינו בענין להנהלת בתי המשפט) אתר הנהלת בתי המשפט הפליה בעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1156/04, הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ נ' אורית גורן. 20/11/07
הסכם זה מחליף כנראה הסכם קודם מחודש יולי. תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה. מסמך pdf משרד התמ. פנסיה מקיפה במשק. הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק. 19/11/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים, וביטול הסכם. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5739, עמ' 572 ואילך. 19/11/07

מסמך pdf רשומות - ק המצאת כתבי בי-דין בפקס. תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ח - 2007. ק"ת 6622, עמ' 104. 12/11/07
דווח לכאורה על שינוי במדיניות האכיפה של היועמ"ש - המנעות מאכיפה כנגד מסחר בקיבוצים בשבת.
משפט העבודה, פרק 10.5
html אתר nrg מסחר בקיבוצים בשבת. כתבה עיתונאית, nrg מעריב. 8/11/07
נפסק, בין היתר, כי ניתן להעסיק עובד במשך שנים רבות ללא קביעות; כי גם עובד ללא זכות לקביעות זכאי לשימוע; כי קביעת תנאי עבודה שונים לעובדים המתקבלים לעבודה בגיל מבוגר מנוגדת לחוק; כי בפרשנות הסכם קיבוצי (ואולי גם בפרשנות חוזה אישי) יש ליתן משקל לעמדת ארגון העובדים, וכי ניתן לכרות הסכם קיבוצי שנועד לחול על עובד יחיד. ראה גם משפט העבודה, פרקים 10.10.1 לענין קביעות ופיטורים; 10.22 לענין הפליה מחמת גיל; ו- 10.1.2 לענין הגדרתם ופרשנותם של הסכמים קיבוציים html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטקביעות בעבודה; פיטורים; שימוע; הפליה מחמת גיל; הגדרת הסכם קיבוציפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 746/06, 780/06, נקש מיכאל - בנק לאומי לישראל בע"מ והסתדרות העובדים החדשה6/11/07
משפט העבודה, פרק 1.1.2 ס2115 אתר הכנסת
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 4), ס"ח 2115, עמ' 23. 1/11/07

אוקטובר 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5731, עמ' 342 ואילך. 30/10/07
נדונה שם בקשה לביטולו של צו איסור פרסום קבוע, אשר ניתן בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, עם סיום התביעה. הבקשה הוגשה על ידי עותר ציבורי כשנה וחצי לאחר שההליך הסתיים. הבקשה נדחתה, בין היתר משום שהתלונה הפלילית הקשורה להליך האזרחי נסגרה בהעדר אשמה, משום שהתובעת הסכימה בפשרה לדחיית כל טענותיה בדבר הטרדה מינית, ומשום שמטרת איסור הפרסום היא גם הגנה על נתבעים. ראה משפט העבודה, פרק 10.23html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטדיון בדלתיים סגורות; איסור פרסום; ותביעה בגין הטרדה מיניתפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 120/07, אומ"ץ, אזרחים למען מנהל תקין וחברתי ומשפטי ורותי סיני נ' אלמונית, פלוני ופלונית29/10/07
ערעור הוגש במספר עותקים לא מספיק. נפסק, בין היתר, כי "...מועד הגשת הערעור ייחשב למן היום בו הומצא כתב הערעור לבית הדין. זאת, גם אם נפל פגם בתוכן הערעור או באופן הגשת כתב הערעור...". ראה, משפט העבודה פרקים 10.15.1 ו- 10.15.2html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטמועד הגשת ערעור והארכת מועדפסק דינו של בית הדין הארצי בעא"ח 31/07, עבדאללה - המוסד לביטוח לאומי25/10/07

ס2114 אתר הכנסת פיצויים לדוגמה. חוק התובענות הייצוגיות - מס' 2, ס"ח 2114, עמ' 16. 24/10/07
חובת הודעה על תנאי חוזה למתן שירותים וחוזה לאספקת כוח אדם, המשפיעים על זכויות העובד; והודעה על העדר גריעה מהוראות כאמור. ס2114 אתר הכנסת חובת דיווח ואי-גריעה מזכויות. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון), התשס"ח ― 2007, ס"ח 2114, עמ' 18. 24/10/07
עובד מדינה קיבל מענק השתלמות (בין היתר בימי העדרות), והתחייב לעבוד תקופת מינימום במדינה. משהתפטר, חוייב בהשבת המענק. נפסק, בין היתר, כי חובת ההשבה הינה לפי הסכומים ברוטו, ועל העובד לפנות לשלטונות המס כדי לקבל החזרים. ראה לענין השבת שכר עובד, משפט העבודה, פרקים 5.1 (מגזר ציבורי), ו- 10.1.6.1 (מגזר פרטי), ולענין שכר "ברוטו" או "נטו", בפרק 10.3 שםhtml מסמךאתר הנהלת בתי המשפטהשבת שכר - מענק השתלמותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 303/06, חרב מאלק נ' מדינת ישראל24/10/07
הגדלת ההגנה בקשר לטיפולי פוריות. ס2112 אתר הכנסת עבודת נשים. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 41), התשס"ח - 2007. ס"ח 2112, עמ' 4. 15/10/07
נפסק, בין היתר, כי התמלאו תנאי סעיף 4 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, וכי קרן הפנסיה היתה רשאית לקזז מגמלתו של המבוטח חוב שנוצר כ- 14 שנה לפני מועד פרישתו. זכות הקיזוז הוגבלה, לאחר בחינת תום ליבם של הצדדים והשתהותה של הקרן, לקרן ולהפרשי הצמדה (נמנע קיזוזה של הריבית). ראה משפט העבודה, פרק 11.01html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטקיזוז מקצבה פנסיונית - התיישנות ושיהויפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 758/06, 758.1/06, קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ - ודיע מועלם15/10/07
נפסק, בין היתר, כי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, עשוי לחול על עורכי דין שכירים. כן ניתן דגש, לגבי שאלת תחולת החוק, על גובה השכר של העובד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה; גמול שעות נוספות; שכר ברוטו/נטו. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 570/06, עו"ד עמוס אגרון נ' עו"ד זיוה כץ. 14/10/07
נקבעו כללי ברירת דין למשפט העבודה הישראלי. נפסק בין היתר כי אסור למעביד ישראלי בשטחים להפלות, על פי לאום (ישראלים או פלסטינאים), בין עובדיו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תחולת דיני העבודה בשטחים. פסק דין של בית המשפט העליון בבג"ץ 5666/03, עמותת קו לעובד ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, המועצה המקומית גבעת זאב ואח'. 10/10/07
נפסק, בין היתר, כי שביתה מעורבת - פוליטית וכלכלית - עשויה להיות לגיטימית אם המטרה העיקרית שלה היא כלכלית. כן נדונו, מגבלות מיוחדות על שביתה מעין פוליטית שכזו, חירות השביתה, שביתה בשירותים חיוניים, הגנה על האינטרס הכלכלי של המעביד ועוד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שביתה 'מעין פוליטית'. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 23/07, חברת החשמל לישראל בע"מ נ' ההסתדרות הכללית החדשה ואח'. 10/10/07
נפסק, בין היתר, כי סעיף 7ב לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987, קובע כי כנגד מעביד אשר לא מנהל פנקס שעות עבודה או פנקס שכר, קמה חזקה לפיה העובד הועסק במשרה מלאה. ראה משפט העבודה, פרקים 10.3.01 ו- 10.3 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט שכר מינימום; הוכחת היקף המשרה; פדיון חופשה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 700/06, באסמה רג'בי - מעוז בע"מ 9/10/07
ספטמבר 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
נפסק ברוב דעות ובין היתר כי הגשת כתב אישום פלילי מהווה עילה לאי-הארכת חוזה בכירים של עובד מדינה. יחד עם זאת, נקבע כי על המדינה להתחייב כי אם יזוכה העובד ויתברר כי נעשתה טעות, יחודש חוזהו בדיעבד. ראה משפט העבודה, פרקים 10.10.1 ו- 10.1.6.1מסמך htmlאתר הנהלת בתי המשפטאי-הארכת חוזה עבודה לתקופה קצובהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 202/07, מדינת ישראל, נציבות שירות המדינה, רשות המסים ונציב שירות המדינה נ' שוקי משעול24/9/07
נפסל מכרז משום שלא נעשתה במסגרתו בדיקה אמיתית בדבר ייצוג הולם לנשים. בית הדין הפנה גם להנחיות היועמ בענין. פסק הדין אושר - שלא מטעמיו - בבית הדין הארצי (ע"ע 621/07, 66/08, מיום 21.9.08), ועתירה לבג"ץ נדחת (בג"ץ 8598/08, מיום 30.11.08). ראה משפט העבודה, פרק 5.1
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפליה. יצוג הולם לנשים בשירות הציבורי, והעדפה מתקנת. פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעב' 3888/03, 3920/03, זוארץ ואח' נ' מדינת ישראל, נציב שירות המדינה ואח'. 23/9/07

מסמך htmlמסמך html (משום מה יש שני העתקים של פסק דין) אתר הנהלת בתי המשפט העברת עובד לתפקיד אחר; חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז - 1997. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 259/06, רפי רותם - מדינת ישראל, משרד האוצר. 20/9/07

ק6615 רשומות - ק תכנית ויסקונסין. צו המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (אי-תחולה על מי שמלאו להם 45 שנים), התשס"ח - 2007. ק"ת 6615, עמ' 8. 19/9/07
נפסק, כנראה לפי כללי המשפט הציבורי החלים על עובדי מדינה, כי לא ניתנה לעובדת הזדמנות הוגנת לעמוד בהצלחה בנסיון, ונקבע כי תנתן לה תקופת נסיון נוספת. לענין נסיון וקביעות בקשר לפיטורים, ראה משפט העבודה, פרק 10.10.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטתקופת נסיוןפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 70/06, איטה עטיה - מדינת ישראל, משרד הרווחה19/9/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5717, עמ' 4334 ואילך. 11/9/07

דף קישורים משרד התמ"ת רפורמת "אופק חדש". הסכם קיבוצי (מספרו 274/08 - הוגש לרישום באיחור), לתחילת יישום הרפורמה במערכת החינוך. 10/9/07
נפסק שתשלום רצוף של חלק מהשכר מבלי לדווח על כך בתלוש השכר, למרות מחאת העובד, היווה עילה להתפטרות בדין מפוטר לפי הוראת סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963. ראה משפט העבודה, פרק 10.10.2html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטפיצויי פיטורים והתפטרות בדין מפוטרפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 287/06, מוסך מטיילי אשדוד בע"מ - שלומי אזוט10/9/07
נדון מקרה שבו לאחר שתובע הגיש בקשה להגשת תובענה יצוגית, הנתבעת שילמה לו את תביעתו האישית ובקשה למחוק את הבקשה. לטענתה, תשלומה ביטל את עילת התביעה האישית שהיא תנאי לקבלת הקשה. נקבע כי אין למחוק את התביעה, וכי קבלת עמדת הנתבעת תסכל את פעולתו של חוק תובענות יצוגיות (ראה משפט העבודה, פרק 10.15.9). וראה גם את החלטתו של בית הדין האזוריhtml מסמךאתר הנהלת בתי המשפטתביעה יצוגיתהחלטה של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 559/07, עמישב שירותים בע"מ נ' זנדל סרגיי9/9/07
נפסק בין היתר כי מתן מכשירי מירס היה כפוף לזכות הניהול של המעבידה, וכי לאחר שפסק בוררות מנע ממנה לקחת את המכשירים, הדבר הפך לחלק מתנאי העבודה. ראה משפט העבודה, פרק 10.1.6.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטזכות המעביד לנהל - פררוגטיבת הניהולפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 27/06, הסתדרות המעו"ף וארגון עובדי עיריית נתניה - מרכז השלטון המקומי ואח'6/9/07
צו המחיל את פרק ד' לחוק (קריאה לשירות עבודה), על ישובים באזור עוטף עזה. מסמך pdf רשומות - י”פ צו לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז - 1967. ילקוט הפרסומים 5714, עמ' 4293. 5/9/07
אוגוסט 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים, ובדבר ביטול הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5710, עמ' 4139 ואילך. 30/8/07

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הסכם לחלוקת נכסים בין בני זוג מתגרשים ופיצויי פיטורים. פסק דין של בית המשפט העליון בבג"ץ 7716/05, פלונית נ' פלוני, בית הדין הרבני ואח'. 27/8/07
נפסק כי לבית הדין לעבודה נתונה הסמכות העניינית בתביעה לפי החוק למניעת הטרדה מינית, בקשר לעובדים של שני מעבידים שונים במקום עבודה אחד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 230/07, רות נסימי - אברהם מוטי. 27/8/07
להלן מובאה מפסק הדין: "הסדרים של תשלום עבור כוננות אינם מעוגנים בחוק ואין הם חלק ממשפט העבודה המגן. הסדרים שכאלה יכולים להיות מעוגנים בהסכמים או הסדרים קיבוציים, בהוראות נוהל הנהוגות אצל מעסיק מסויים או בנוהג הקיים במקום העבודה." מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גמול בגין כוננות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 204/06, מדינת ישראל - לשם אלוני. 21/8/07

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תחולת ההסכם הקיבוצי בענף הבניה על עובדים "שעתיים", ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 453/06, עא"ח 51/06, דאטקו - י. שומרוני בע"מ ואח'. ההסתדרות הכללית החדשה, התאחדות הקבלנים בישראל, ועמותת קו לעובד התייצבו בהליך. 20/8/07
כולל, בין היתר, תיקונים עקיפים לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל - 1970; ולחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998. ס2109 אתר הכנסת
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז - 2007. ס"ח 2109, עמ' 450. 8/8/07
נדונו "כלל ההמצאה" ו"כלל הידיעה" וכן המצאת עותק לא חתום של פסק דין אשר הורד מאתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט המצאת כתבי בי-דין והמועד להגשת ערעור על פסק דין. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעא"ח 48/06, בית יוסף בע"מ, ביה"ח גריאטרי סיעודי ואח' - שרה חן. 8/8/07
כולל תיקון עקיף לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח - 1978. ס2108 אתר הכנסת
חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 11), התשס"ז - 2007. ס"ח 2108, עמ' 434. 7/8/07
כולל תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995. ס2108 אתר הכנסת
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 39), התשס"ז - 2007. ס"ח 2108, עמ' 436. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 40), התשס"ז - 2007. ס"ח 2108, עמ' 445. 7/8/07

ס2108 אתר הכנסת
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון מס' 2), התשס"ז - 2007. ס"ח 2108, עמ' 446. 7/8/07
נהפכה הלכה קודמת, ונפסק כי במקרה של השמטה מוחלטת של נושא ההוצאות מפסק דין, ניתן לתקנו מכוח סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תיקון טעות בפסק דין. פסק דין של בית המשפט העליון בבר"ם 5720/05, גופר ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקווה ואח'. 5/8/07
יולי 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
תיקון לחוק. ס2104 אתר הכנסת תכנית ויסקונסין - שילוב מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה בעבודה (הוראת שעה) (חוק). חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשס"ז - 2007. ס"ח 2104, עמ' 394. 26/7/07

ס2104 אתר הכנסת
חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס' 3), התשס"ז - 2007. ס"ח 2104, עמ' 391. 26/7/07
לכאורה נהפכו הלכות לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988 ולפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996, בקשר להגדרת המושג "מחמת", בקשר להעדר הדרישה לכוונה מפלה, ובקשר לעבודה שוות ערך. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפליה בעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 222/06, שושנה כרם - מדינת ישראל (מתייצבות בהליך: נעמת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות; שדולת הנשים בישראל, עמותה רשומה). 26/7/07
ניכוי הוצאות משכרו של עובד זר צריכה לעמוד ב-3 תנאים: הוכחת ההוצאה; הניכוי הוא בבחינת החזר הוצאות; הניכוי לא חורג מ25% משכרו של העובד.
זכות המעביד לנכות משכרו של עובד זר עבור מגורים והוצאות נילוות
פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 691/06 זילברמינץ בע"מ - סטופארו נורצל סיזר
24/7/07
נפסק, ברוב דעות, כי הסכמה על שכר "נטו" חלה רק בקשר לשינויים רגילים בשיעורי המס, אך לא על שינויים מהותיים. משכך, נפסק כי העובד זכאי להטבת המס לפי חוק הנגב, וזאת למרות שהסכים עם מעבידו על שכר נטו. בית הדין הסביר כי חלק מהזכויות הנלוות והזכויות הסוציאליות של עובדים נקבעו לפי שיעור השכר ברוטו, וכי הפחתת שכר הברוטו בעקבות חוק הנגב היתה פוגעת בעובד, דבר אשר היה מנוגד לתכלית החוק. פסק הדין הוזכר בהסכמה בפסק דין מאוחר יותר שניתן ביום 28.2.08 בע"ע 677/06, עמר - חברת אסיפון צפון (1990) בע"מ html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט שכר עבודה ומיסוי - הסכמה על שכר נטו
פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 272/06, משה אוחנון - קליניק שיווק מזון (1986) בע"מ 23/7/07
תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה לפיו (ראה בסעיף 12 להסכם). מסמך pdf משרד התמ. פנסיה. הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק, בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. 19/7/07
פגרת הפסח הוארכה ביום. מסמך pdf רשומות - ק
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (תיקון), התשס"ז - 2007. ק"ת 6603, עמ' 1040. 19/7/07
ניתן צו מניעה כנגד פיטורי עובד אשר ניסה להקים ועד עובדים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חירות ההתאגדות. החלטה של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בבש"א 6726/07, 6720/07, אלון לי גרין והסתדרות העובדים הכללית החדשה - אקסלנט קופי בע"מ. 18/7/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5692, עמ' 3560 ואילך. 18/7/07
נפסק, בין היתר, כי היקף חובת השימוע זהה, בין אם מדובר במעביד פרטי ובין אם מדובר במעביד ציבורי. ראה משפט העבודה, פרק 10.10.1 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט שימוע לפני פיטורים; הפחתת פיצויי פיטורים; פיצוי בגין פיטורים שלא כדין פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 415/06, מלכה - שופרסל בע"מ 15/7/07
הותרה הגשת העתקים של דברי דואר אלקטרוני של עובדת, כראיות מטעם מעבידתה. ראה החלטה נוגדת של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מיום 9.4.08 - קישור למסמך מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פרטיות במקום העבודה. החלטה של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעב' 10121/06, טלי איסקוב ענבר - הממונה על חוק עבודת נשים, פאנאיה בע"מ ואח'. 15/7/07

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט מניעת פיטורי נציג עובדים. פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בבש"א 2145/07, ישי דהן - המועצה האזורית לכיש. 15/7/07
כולל תיקון עקיף לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998. ס2103 אתר הכנסת התיישנות. חוק ההתיישנות (תיקון מס' 4), התשס"ז - 2007. ס"ח 2103, עמ' 385. 12/7/07

ס2103 אתר הכנסת הגבלת תקופות כהונה של נשיאים ונושאי תפקידים נוספים בבתי משפט ובבתי הדין לעבודה. חוק בתי המשפט (תיקון מס' 45), התשס"ז - 2007. ס"ח 2103, עמ' 382. 12/7/07
איסור הפליה בגין טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ-גופית. ס2102 אתר הכנסת אפליה בעבודה. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 11 ), התשס"ז - 2007. ס"ח 2102, עמ' 380. 7/7/07
אין זה בלתי נמנע להגיש נגד עובד תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת ובמקביל לה לנקוט, בשל אותו מעשה, גם צעד מינהלי המתאים לנסיבות המקרה.
סנקציות משמעתיות
ע"ע 555/05 אמיר חדיר – מדינת ישראל
4/7/07
נפסק כי בית הדין מוסמך להטיל הוצאות אישיות בגין התנהגות לא נאותה של עורך דין, לאחר שיאפשר לעורך הדין לטעון בענין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הוצאות אישיות כנגד עורך דין. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 315/07, עו"ד יוסף ארנון נ' מדינת ישראל ואח'. 2/7/07
יוני 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
סיוע לאדם עם מוגבלות, משפחות אומנה ועוד.
ס2101
דמי מחלה.
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7), התשס"ז - 2007. ס"ח 2101, עמ' 369.
26/6/07
איסור פיטורים, תשלום שכר ועוד.
ס2101
זכויות עובדים בשעת חירום.
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון - הוראת שעה), התשס"ז - 2007. ס"ח 2101, עמ' 366.
26/6/07
עובד שהיה זכאי לחופשה בשכר ביום הבחירות (ראה תנאי חוק הבחירות בכנסת לענין עבודה 14 יום ברציפות וכו'), עבד בפועל. בית הדין האזורי פסק כי הגיע לו שכר כפול - סך הכל 200%html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטעבודה ביום הבחירותפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בד"מ (ת"א), 009238/06, דוד פרחיה - עו"ד בעז האס26/6/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים.
מסמך pdf
הסכמים קיבוציים.
ילקוט הפרסומים 5683, עמ' 3228 ואילך.
24/6/07
נפסק, בין היתר, כי קיזוז הינו הכלל, ולא החריג. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6
מסמך html

תיקון טעות (שני), פורסם ביום 31.10.07 - תיקון טעות קודם מופיע בתחילת נוסח הפסק
יחסי עובד ומעביד; הפחתת שכר ל"עצמאי" שהפך בדיעבד ל"עובד" ("סעיף גידרון"); קיזוז.
פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 99/06, 160/06, מרכז קהילתי אזורי רמת הגולן - חנה יפהר.
24/6/07 (תיקון טעות ביום 1/1/07)

ס2099 אתר הכנסת חופשת לידה לבן זוג. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 38 ), התשס"ז - 2007. ס"ח 2099, עמ' 360. 21/6/07


משרד התמ. דמי הבראה ונופש.
הסכם קיבוצי מספר 7007/2007, בין לשכת התיאום של ארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
18/6/07
הוחלט לכאורה שסעיף 6(ג) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1988, הקובע תקופת התיישנות קצרה, אינו מחיל את תקופת ההתיישנות המקוצרת על תביעות בגין עילות הנובעות ממעשים שהיו יכולים להחשב להטרדה מינית לפי החוק אלמלא ההתיישנות אבל הן גם הפרה של חובה שמחוץ לחוק. ראה משפט העבודה, פרק 10.23 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הטרדה מינית, התיישנות החלטה של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 301/07, חברה פלונית ופלוני נ' אלמונית 17/6/07
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.2.5 pdf מסמך משרד התמ מיקור חוץ מסמך הבנות בין ארגון פרקליטי המדינה לבין פרקליט המדינה - מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 138/08 17/6/07

מסמך pdf
(טעות בשם הקובץ - 6595)
רשומות - ק
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי הכנסת) (תיקון), התשס"ז - 2007. ק"ת 6594, עמ' 964. 14/6/07
להסכם הקיבוצי הכללי מיום 19.2.06, בין התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה המיוצגת על ידי הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7014/2006. פרק 12.42 בקובץ ההסכמים הקיבוציים. מסמך pdf
(טעות בשם הקובץ)
רשומות - י”פ הודעה על כוונה למתן צו הרחבה. ילקוט הפרסומים 5680, עמ' 3129. 14/6/07
פסק דין זה עוסק בזכויות פנסיה לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה - 1985. מסמך pdf אתר הנהלת בתי המשפט עבירות זכויות פנסיה וחזקת השיתוף בין בני זוג. פסק דין של בית המשפט העליון בבע"מ 10916/03, צה"ל - מדינת ישראל נ' פלונית ואח'. 14/6/07
הוחלט לעכב תביעה אזרחית בשל קיומה של חקירה פלילית, וזאת כחריג לכלל לפיו אין לעשות זאת. אחד מטעמי החריגה היה מניעת גישתה של המעבידה לראיות שהיו דרושות לה לצורך הגנתה, וזאת כתוצאה מקיום החקירה הנ"ל. ראה משפט העבודה, פרק 10.10.3 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב הליך אזרחי, בשל התנהלותה של חקירה פלילית החלטה של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 362/07, בן שימול - אלבר שירותי מימונית בע"מ 13/6/07

ס2097 אתר הכנסת הבטחת הכנסה. חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 30 ), התשס"ז - 2007. ס"ח 2097, עמ' 330. 7/6/07

מסמך pdf רשומות - ק
כללי אתיקה לשופטים, התשס"ז - 2007. ק"ת 6591, עמ' 934. 5/6/07
הסמכות העניינית הורחבה לכאורה גם כלפי אורגנים של מעביד; נקבע כי ניתן לפסוק פיצויים בקשר למשא ומתן שהוליך לכריתתו של הסכם בטל. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית של בית הדין לעבודה; סמכות כנגד אורגן של מעביד; סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 655/06, 740/06, יעקב טרנר, ראש עיריית באר שבע נ' דוד אטיאס ואח'. 3/6/07
מאי 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
ההסכם בוטל מפאת שינוי מהותי בנסיבות מסמך HTML אתר הנהלת בתי המשפט ביטול הסכם דיוני שקיבל תוקף של החלטה
בעב' 2123/04 (בש"א 1317/07) טולדנו חיים - עיריית נצרת עילית
31/5/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5670, עמ' 2899 ואילך. 28/5/07
בית הדין הארצי לעבודה דן בהסכם זה בפסק דינו מיום 18.10.07 - ס"ק 14/07
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 80-13.01

משרד התמ
הסכם קיבוצי בענין שחיקת שכר מורים. מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7008/07 22/5/07


משרד התמ. תיקון טעות סופר בקשר לביטוח אובדן כושר עבודה. הסכם קיבוצי בענף ההובלה - מספר 7018/07 22/5/07
ההסכם נכרת ביום 1.1.07, אך הוגש לרישום למשרד התעסוקה רק ביום 17.5.07.
משרד התמ. תיקונים להסכם הענפי. הסכם קיבוצי מספר 7006/2007, בין המלונות בישראל לבין ההסתדרות. 17/5/07 (1/1/07)
הוגש לרישום בפנקס ההסכמים הקיבוציים ביחד עם הסכם הבוררות מיום 22.5.07. מסמך pdf משרד התמ.
הסכם מתווה עקרונות לרפורמה - הממשלה והסתדרות המורים. מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7008/07 16/5/07
נפסק לכאורה ובין היתר, כי חברה יכולה להיות "מעבידה" בתקופה שלפני הקמתה. בית הדין לא התייחס להוראות דיני התאגידים בדבר כריתת חוזים בין חברה לבין יזמיה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט "שכר ראוי", יחסי עובד ומעביד, העסקה על ידי יזם ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 789/05, עו"ד יהונתן צברי נ' ג'י. וי. טי. גן וקטור טכנולוגיות בע"מ. 15/5/07
צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים. צו זה תוקן, בקשר לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה, בצו מתשס"ח - י"פ 5794
מסמך pdf רשומות - י”פ ענף ההובלה. ילקוט הפרסומים 5663, עמ' 2696 ואילך. 13/5/07
בין היתר, הוארך משך חופשת הלידה. ס2094 אתר הכנסת חופשת לידה. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 37), התשס"ז - 2007. ס"ח 2094, עמ' 306. 8/5/07
נקבע כי גם פיטורים לאחר פחות מ- 11 חודשים (באותו המקרה כ- 10 חודשים) יכולים לזכות בפיצויי פיטורים, אם נעשו על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים. נקבע כי שיעור ההפרשות לפי צו ההרחבה הנ"ל הוגדל בהתאם לצווים אחרים, והועמד על 6% (במקום 5%). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה (סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים); שיעור הפנסיה לפי צו ההרחבה בענף השמירה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 420/06, ליאוניד קוגן - כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ. 6/5/07

מסמך pdf רשומות - ק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז - 2007. ק"ת 6583, עמ' 756. 1/5/07
אפריל 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5656, עמ' 2514 ואילך. 26/4/07
"...שכר המינימום המעודכן ליום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007) הוא 3,710.18 שקלים חדשים לחודש." מסמך pdf רשומות - י”פ הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987-. ילקוט הפרסומים 5651, עמ' 2323. 18/4/07
המשך פיתוח והרחבה של ההלכות בענין הפחתת שכר הבכירים במפעל הפיס. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ביטול חוזי עבודה בגופים מעין-ציבוריים או דו-מהותיים, תקנת הציבור ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע162/05, אגודת הסטודנטים בטכניון, עמותה רשומה ואח' נ' משה ברמק. 16/4/07
הטרדה מינית מילולית הביאה לפיטורים משמעתיים ולפסילה משירות המדינה למשך 5 שנים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הטרדה מינית וענישה משמעתית. פסק דין של בית המשפט העליון בעש"מ 2192/06, רחמני נ' נציבות שירות המדינה. 5/4/07
מרס 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
"החל מיום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007 ), הסכום של התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין לעבודה הוגדל ל– 37,200 שקלים חדשים." מסמך pdf רשומות - י”פ הודעה לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח - 1988. ילקוט הפרסומים 5647, עמ' 2195. 29/3/07
עקב הגשת כתב אישום פלילי הוחלט להתלות את רישיונה של המערערת לנהל לשכת עבודה פרטית ולא להאריך היתר לתיווך עובדים זרים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט רישוי - לשכת עבודה פרטית; תיווך עבודה בין ארצי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעב' 1/07, בארקר שירותי סיוע בע"מ נ' שר התעשייה המסחר והתעסוקה, מינהל הסדירה והאכיפה אגף הרישוי ואח'. 28/3/07

ס2092 אתר הכנסת
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ז 2007-, ס"ח 2092, עמ' 291. 28/3/07
שלילת זכויות של מי שהופך לידוע בציבור כמו למי שנישא מחדש. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט קצבאות תלויים ושאירים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 686/05, 602/05, המוסד לביטוח לאומי - בוארון פינק ואח'. 28/3/07
סקירת הלכות ופיתוח מושגי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גילוי מסמכים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע מדינת ישראל, נציבות המים - קלרק אבנצ'יק. 28/3/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים, ובדבר ביטול. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5646, עמ' 2181 ואילך. 28/3/07

ס2089 אתר הכנסת
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 36), התשס"ז 2007. ס"ח 2089, עמ' 140. 27/3/07
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים, ובדבר ביטולים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5644, עמ' 2117 ואילך. 22/3/07
בוטלה החלטת המעבידה להעביר את העובד לתפקיד אחר. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכות המעביד לנהל (פררוגטיבת הניהול). פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 674/05, אהרון ויזנר - מדינת ישראל, רשות השידור. 19/3/07
נדונה פרשנותו של סעיף 6.1 להסכם מיום 3.3.99, ונפסק בין היתר שיש לפרשו בצמצום. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חריגות שכר במגזר הציבורי - הסכם מיום 3.3.99. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 98/06, מדינת ישראל, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר - אקווה ואח'. 19/3/07

ס2086 אתר הכנסת
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 34 ), התשס"ז 2007 חוק עבודת נשים (תיקון מס' 35 ), התשס"ז 2007 ס"ח 2086, עמ' 140. 8/3/07

מסמך pdf רשומות - ק
הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התשס"ז ―2007. ק"ת 6572, עמ' 645. 8/3/07
גוף ציבורי אילץ גוף פרטי לפטר עובדת. הטעם לאילוץ היה העובדה שאימה של העובדת הועסקה בגוף הציבורי בתפקיד בעל סמכות להעביר עבודות לגוף הפרטי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חופש העיסוק; פיטורים; חשש לניגוד עניינים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 583/06, שני רם נ' מט"ב, עמותה לטיפולי שירות ורווחה והמוסד לביטוח לאומי. 6/3/07
פברואר 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר (22,335 שקלים חדשים(22,335 שקלים חדשים). מסמך pdf רשומות - י”פ סדר דין - דיון מהיר. ילקוט הפרסומים 5633, עמ' 1756.5633, עמ' 1756. 26/2/07

ס2084 אתר הכנסת זכויות אדם בעבודה. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז - 2007. ספר החוקים 2084, עמ' 128. 22/2/07

מסמך pdf רשומות - ק"ת
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים) (תיקון מס' 2), התשס"ז ―2007. ק"ת 6568, עמ' 602. 22/2/07

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סעד הצהרתי. עניין תיאורטי. ביקורת שיפוטית על השעיית עובד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 151/05, חיים טולדנו - עיריית נצרת עילית. 19/2/07
הארכת תקופות מוגנות. ס2083 אתר הכנסת מניעת פיטורים. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 33), התשס"ז - 2007. ספר החוקים 2083, עמ' 124. 15/2/07
בוטלה החלטת מנכ"ל משרד ממשלתי, להאריך חוזה עבודה של עובד בכיר. זאת בין היתר בשל הרשעה בדין משמעתי. ראה משפט העבודה, פרק 10.10.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטחידושו של חוזה עבודה לתקופה קצובה בשירות המדינה - חוזה בכיריםפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 7542/05, גל פורטמן ואורלי רדיאנו נ' מר מאיר שטרית, שר התחבורה, מר שמואל הולנדר, נציב שירות המדינה, מנהל אגף הרישוי, יהושע שדה ואחרים11/2/07
עדכון סכומים. מסמך pdf רשומות - ק
הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ז ―2007. ק"ת 6566, עמ' 595. 8/2/07
הארכת הוראת שעה. מסמך pdf רשומות - ק
תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון והוראות שעה) (תיקון), התשס"ז ―2007. ק"ת 6562, עמ' 572. 8/2/07
הארכת תוקף משתמעת של תקנה 3(ב). מסמך pdf רשומות - ק
תקנות עובדים זרים (דמי היתר) (תיקון), התשס"ז ―2007. ק"ת 6562, עמ' 571. 8/2/07

ס2081 אתר הכנסת עבודת נוער בשעת חירום. חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 11), התשס"ז - 2007. ספר החוקים 2081, עמ' 112. 6/2/07

ס2081 אתר הכנסת העסקה בשעת חירום. חוק החניכות (תיקון מס' 3), התשס"ז - 2007. ספר החוקים 2081, עמ' 113. 6/2/07
נפסק, בין היתר, גמול עבודה וגמול שעות נוספות בגין שעות תורנות. עתירה כנגד פסק הדין נדחתה (בג3291/07). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הגדרת "שעות העבודה"; גמול עבודה בשעות נוספות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 305/05, אשר מאיר - החברה להגנת הטבע. 1/2/07
ינואר 2007
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5621, עמ' 1334 ואילך. 30/1/07
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה. להסכם הקיבוצי הכללי, מיום י"ח באלול התשס"ו (11 בספטמבר 2006), שבין הוועד הארצי של ארגון בעלי המאפיות בישראל לבין ההסתדרות החדשה, הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה הוועדה העליונה של עובדי האפיה בישראל, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7061/2006. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5621, עמ' 1333 ואילך. 30/1/07
הזכות לפיטורים במסלול הנכון, הוכפפה לכאורה לשיקול דעת מינהלי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט מסלולי פיטורים בשירות המדינה - אי-התאמה או משמעת. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 525/06, מדינת ישראל, משרד הבריאות - שמאי סגל. 21/1/07

ס2078 אתר הכנסת הגנה על קטין. חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 4), התשס"ז - 2007. ספר החוקים 2078, עמ' 86. 18/1/07

מסמך pdf רשומות - ק
תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז ―2007. ק"ת 6553, עמ' 470. 16/1/07
בקשר לפסק דין המגביל את חופש העיסוק; פסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה; ובקשר ליחס לפיצויים מוסכמים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בזיון בית משפט. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"פ 180008/98, יוסף מר יוסף בן דב, מרק קרייצמן וסופר טסט בע"מ נ' ק.ח. טכנולוגיות לרכב בע"מ. 12/1/07
בין היתר, תיקונים לחוק הבטחת הכנסה (ובכללם תיקון שקשה לזהות אותו, בסעיף 7 לחוק); תכנית ויסקונסין (סיוג תחולה בקשר לשיקום - ראה בסעיף 8); חוק שירות התעסוקה; חוק עובדים זרים (גם בסעיף 14, וגם בסעיף 32 ו- 37 - זהירות, זה מבלבל); תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית (סע' 15 לחוק); חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל); וחוק שכר מינימום. ס2077 אתר הכנסת מכל הבא ליד. חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז - 2007. ספר החוקים 2077, עמ' 52. 11/1/07
הרחבת הסמכות בתביעות בהן העילה היא בדיני העבודה, גם כנגד מי שאינו מעביד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1096/04, בן שושן - בן שושן ואח'. 10/1/07
שתי הבקשות נדחו. מסמך html מסמך html אתר הנהלת
תובענות יצוגיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 1154/04, גרוס - מדינת ישראל, משרד הבטחון. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 1537/04, כץ - שירותי בריאות כללית. 9/1/07

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יציגות ארגון עובדים; רישום הסכם קיבוצי; סמכויות הממונה הראשי על יחסי העבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעב' 11/06, הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל נ' מדינת ישראל - הממונה הראשי על יחסי העבודה, עו"ד שלמה יצחקי ואח'. 7/1/07
נפסק כי גם בהעדר קשר סיבתי בין שירות המילואים לבין הפיטורים, לועדת התעסוקה יש סמכות להפעיל שיקול דעת ולהמנע מהתרת הפיטורים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי עובד במהלך 30 הימים שלאחר שירות מילואים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 347/06, מדינת ישראל, משרד הבטחון נ' תנה תעשיות בע"מ וחיים בשן. 3/1/07
הותרה הגשת הודעת צד ג' למי שנטען כי היו מעבידים במשותף ביחד עם הנתבעת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית; הודעה לצד ג'. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 262/06, התאחדות הסוחרים הכללית והעצמאים בישראל נ' יהודה כהן, התאחדות בעלי אולמות האירועים בישראל, וחיים טל. 2/1/07
סיוג תחולת הוראות חוק הסכמים קיבוציים על עובדי המוסד. מסמך pdf רשומות - ק זכות ההתארגנות. צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ז ―2007. ק"ת 6550, עמ' 456. 2/1/07

מסמך pdf רשומות - ק
תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), התשס"ז ―2007. ק"ת 6550, עמ' 455. 2/1/07
ההסכם נכרת ביום 1.1.07, אך הוגש לרישום למשרד התעסוקה רק ביום 17.5.07.
משרד התמ. תיקונים להסכם הענפי. הסכם קיבוצי מספר 7006/2007, בין המלונות בישראל לבין ההסתדרות. 1/1/07
בית הדין סטה מהלכה קודמת בענין אי-הפחתת פיצויי הלנה לנתבע שלא הגיש כתב הגנה; נפסק כי בקביעת שיעור הפחתתם של פיצויי ההלנה, יש להתחשב בזהות הנפגע (עובד להבדיל מקרן השתלמות). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנת הפרשות לקרן השתלמות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 437/03, מרכנטיל ניהול קופות גמל בע"מ נ' מועצה מקומית כפר כנא. 1/1/07
שונתה הגדרת "הכנסה מנכס", וכן שונו הוראות בקשר להכנסה מרכב מנועי. ס2075 אתר הכנסת הגדרת הכנסה. חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 28), התשס"ז - 2007. ספר החוקים 2075, עמ' 39. 1/1/07
שוב נהפכה ההלכה בענין גמול שעות נוספות לעובדים סיעודיים המתגוררים בבית המטופל? ונראה שלאחר מכן, בפסק דין מיום 12.2.09, שוב נהפכה ההלכה. ראה משפט העבודה, פרק 10.5
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה, וגמול שעות נוספות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 157/03, יולנדה גלוטן נ' לאה יעקב. 1/1/07

More pages