חידושים משנת 2012

www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים
-
דצמבר 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ניתן היתר להעסקת רופאים בתורנות, ונקבעו תנאים לענין משכה של תורנות. ראה גם חוק שעות עבודה ומנוחה, במשפט העבודה פרק 10.5; וראה הסכמים קיבוציים של הרופאים בפרק 13.4י"פ 6518אתר רשומותתורנויות רופאיםהודעה על תיקון ההיתר הכללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים (הוראת שעה) - לפי חוק שעות עבודה ומנוחה27/12/12
כניסתו של ההסכם לתוקף הותנתה בהתקנת תקנות (ראה בסעיף 2 להסכם). ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.3
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהמענק יום חינוך ארוך (יוח"א)הסכם קיבוצי (מספרו 25/2013), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל23/12/12
ניתן פטור חד-פעמי מחובת מכרז בקשר לקבלנים במשרד המשפטים שימונו לעובדים. לענין מכרזים בשירות הציבורי, ראה גם במשפט העבודה פרק 5.1; לענין יחסי עובד ומעביד, ראה בפרק 10.1.6י"פ 6511אתר רשומותקבלה לעבודה במשרד המשפטיםהודעה על פטור מחובת מכרז, לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-195910/12/12
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.1.4.1צילום ההסכםמשרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתשלום שכר לעובדים שנעדרו בעת מלחמה - עמוד ענן ותקופה קודמתהסכם קיבוצי (מספריו 7047/12 ו- 295/12), בין מדינת ישראל, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים הכללית החדשה6/12/12
נפסק, בין היתר, כי עובד שמעוניין להמשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק, זכאי לשימוע; ומעבידו חייב לשקול את בקשתו באופן ענייני. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.22 ו- 11אפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהמשך העסקה לאחר גיל פרישהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 209/10, ליבי וינברגר ואח' - אוניברסיטת בר אילן6/12/12
הוספה הגדרה למושג "מספר זהות"; נקבע כי ככלל אין לקבל כתב בי-דין לרישום אם לא צויין בראשו מספר זהותו של המגיש, ונקבע חריג לכלל. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 7188אתר רשומותסדרי דיןתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"ג - 20126/12/12
ישולבו במשפט העבודה, פרק 10.15.8.4ק"ת 7188אתר רשומותסדרי דיןתקנות בית הדין לעבודה (משמרת שנייה), התשע"ג - 20126/12/12
ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 12.1.8קישור להסכםמשרד התעשיה, מסחר ותעסוקהיום הבחירות לכנסת; שבתון; שיעור השכרהסכם קיבוצי (מס' 7048/2012), בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות המעו5/12/12
הוסכם על תנאי מינימום שהמדינה תכתיב לקבלנים למתן שרותי ניקיון ושמירה איתם היא נקשרת בחוזים. ישולב בהסכמים קיבוציים פרק 12.5.2

עובדי ניקיון ושמירה
הסכם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה
4/12/12


נובמבר 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק בין היתר, כי יכולתו של מעביד למנוע מעובדיו לעסוק בעבודה נוספת, קטנה יחסית כאשר הוא מעסיקם בחצי משרה בלבד. ראה גם, משפט העבודה פרק 1.1.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהגבלת עיסוק; עבודה נוספת; פיטורים שלא כדיןפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1828-10-11, ורד זפרן גני ואח' - האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל"28/11/12
הורחב בסיס השכר לצורך הפרשות לפנסיה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 13.4
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקההפרשות פנסיוניותהסכם קיבוצי (מספריו 7001/2013 ו- 5/2013), בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, ושלש הערים הגדולות, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל25/11/12
נקבעו שיקולים לענין המשך עבודה לאחר גיל פרישה. ראה גם תקנות לענין זה במשפט העבודה פרק 11.10.3; וראה גם בפרק 11א - חוק גיל פרישהההודעהאתר נציבות שירות המדינההארכת שירות מעבר לגיל פרישת חובהנציבות שירות המדינה, הודעה מס' עג/922/11/12
נקבעו הלכות, בין היתר, לענין ביצוע תחשיבים לאחר מתן פסק דין חלקי (ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 10.3); הוצאות נסיעה לעובדים המגיעים מהשטחים (ראה גם הסכמים קיבוציים פרק 991.6); הנטל להוכיח מתן הודעה מוקדמת להתפטרות (ראה גם משפט העבודה פרק 10.10.4) ועודפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטדרכי הוכחת תביעה לשכר; הוצאות נסיעה; מתן הודעה מוקדמת להתפטרות ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1697-07-12, צאלח רגא אבו צפטט ואח' - ר.ל.פ.י. חקלאות בע"מ20/11/12
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.18י"פ 6498אתר רשומותקריאה לשירות עבודה בשעת חירוםצו בדבר החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-196718/11/12


ספטמבר 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.19.2ק"ת 7165אתר רשומותהפחתת גימלה לבעלי נכסיםתקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשע"ג - 2012; ותקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס' 2), התשע"ג - 201224/9/12
תוקנה הגדרת "מען" על ידי יצירת זיקה למרשם האוכלוסין; הוגדר "מען חלקי"; ותוקנו ההוראות לענין תחליף המצאה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2.
התחולה בבתי הדין לעבודה הינה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991
.
ק"ת 7163אתר רשומותהמצאת כתבי בי-דין: הגדרת "מען" ותחליף המצאה.תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 7), התשע"ב - 201213/9/12
הודע כי החל מיום 1.10.2012, שכר המינימום יעמוד על 4,300 ש"ח לחודש. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.3.01 ו- 991.3.1
י"פ 6469אתר רשומותשכר מינימום
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן6/9/12
נדונה שאלת אישורה של תביעה יצוגית בענף בו חל הסכם קיבוצי כללי (סעיף 10(3) לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006). הורחבה האפשרות להגיש תביעות ונפסק, בין היתר, כי ניתן לאשר תובענה שכזו, במקרים בהם הוראה מסויימת בהסכם אינה מקויימת, אף כאשר הוראות אחרות כן מקויימות. זאת כאשר המעביד וארגון העובדים לא עשו ולא התכוונו לעשות לאכיפת ההוראה במישור הקיבוצי. כן נפסק כי נטל ההוכחה מוטל על מי שטוען לתחולת סעיף 10(3). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.9 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענה ייצוגיתפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 132/10, 53083-10-10, 61794-10-10, אילן בוסקילה ואח' - סער בטחון בע"מ ואחרים3/9/12


אוגוסט 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.3.5ק"ת 7161
תיקון טעות פורסם בק"ת 7166
אתר רשומותאכיפה מנהלית של דיני העבודהתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"ב - 201230/8/12
נפסלה פקודה לפיה בדרך כלל אולצו עובדים לפרוש בגיל 57 בכפוף לחריגים (מועד כניסת הבטלות לתוקף נקבע להיות 12 חודשים ממועד מתן פסק הדין). הפקודה נפסלה ביחס לעובדים מנהליים ומקצועיים (ותוקפה ביחס לסוהרים הושאר בצריך עיון). בג"ץ גם הסתייג מפסק דין קודם שנתן בקשר לפרישה מהמשטרה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטגיל פרישה מעבודהפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1268/09, לאה זוזל נ' נציב שירות בתי הסוהר27/8/12
שיעור דמי ההבראה הועמד על 371 ש"ח ליום. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7י"פ 6463אתר רשומותדמי הבראה במגזר הפרטיצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה22/8/12
ההתיישנות הוארכה מ- 24 חודשים ל- 5 שנים, ונהפכה ממהותית לדיונית. לענין שכר שווה לנשים וגברים ראה גם משפט העבודה פרק 10.22.6. לענין התיישנות, ראה משפט העבודה פרק 10.15.1ס"ח 2374אתר רשומותהפליה
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 2), התשע"ב - 20122/8/12
הוקלו התנאים בהם ניתנות קצבאות למי שמשתמש ברכב כמנהג בעלים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.19ס"ח 2375אתר רשומותהבטחת הכנסהחוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 40), התשע"ב - 20122/8/12

יולי 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
שיעור ההחזר המירבי הועמד על 25.20 ש"ח ליום, החל מיום 1.1.2012. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6י"פ 6450אתר רשומותהוצאות נסיעהצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה26/7/12
נפסק, בין היתר, כי בעת שמתקיים משא ומתן קיבוצי (בתנאים מסויימים) עם ארגון אחד, ארגון עובדים אחר מנוע מלטעון כי היציגות עברה אליו. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.8 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטארגוני עובדים; יציגות; כריתת הסכם קיבוציסב"א 9685-07-12, ארגון כוח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי ואח' - הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'; ניתן ביום 15.7.201215/7/12
הסכם זה מעביר כבאים מרשויות מקומיות ואיגודי ערים לכבאות, לשירות המדינה. בעקבות ההסכם השמטנו חלקים מפרק 12.1.8 (מנויים יכולים לקבלם בפניה למערכת). לענין חילופי מעבידים מכוח הסכם קיבוצי, ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.5
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהכבאיםהסכם קיבוצי (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 171/2012), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף וארגון הכבאים המקצועיים בא"י15/7/12
בין היתר, הוחמרה הענישה; נקבעה חזקה לפיה המחזיק במקרקעין הוא מעבידו של עובד זר המועסק בהם; וניתנה סמכות לממונה לסגור לשבועיים בתי עסק בהם מועסקים עובדים זרים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11.10ס"ח 2367אתר רשומותהעסקת עובדים זריםחוק עובדים זרים (תיקון מס' 15), התשע"ב - 201212/7/12
פקידים הוסמכו ליזום פניה אל בית הדין לעבודה, וזה הוסמך ליתן צו מניעה כנגד הפרות וכנגד הפרות צפויות של הוראות מסויימות בחוק עבודת הנוער. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.8
נעשה גם תיקון עקיף בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. ראה חוק זה בפרק 10.3.5
ס"ח 2366אתר רשומותעבודת נוער
חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב-2012
5/7/12
נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר קיצור שבוע העבודה; משך יום העבודה; גמול עבודה בשעות נוספות, בימי שישי, בערבי חג ובמועדים; גמול בגין המחויבות לעבוד בימי שישי; ערך שעה; תמורה בגין עבודה נוספת; מכסת ימי מחלה והצהרה; חופשה; כוננויות; ומענק חד פעמי. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 26.1
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהטכנאי רנטגן בשירות המדינההסכם קיבוצי מיוחד (מספרו 173/2012), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות עובדי המדינה2/7/12

יוני 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
מחיר יום הבראה הועמד, החל מיום 1.7.2012 ועד יום 30.6.2013, על 371 ש"ח. הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה בי"פ 6441, התשע"ב, 4.7.2012, עמ' 5064. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשיעור דמי ההבראה במגזר הפרטיהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7027/2012), בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות24/6/12
תחילת הצו 30 ימים מיום פרסומו. שונו המקומות בהם אסור לעשן - בין היתר בקשר למקומות עבודה. ראה גם בפרק 993.7ק"ת 7127אתר רשומותהגבלת עישוןצו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב - 2012
11/6/12

מאי 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
עדכון תוספת שנת 2011, תוספת מעו"ף, תוספת מח"ר, תוספת מדורגת, תוספת סייעות, תוספת ניהול, דמי הבראה, דמי חבר באגודות מקצועיות, ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.8
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשכר עבודה ותנאים נלוויםהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7025/12), בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות ואיגודי הערים לכבאות (חסרות חתימות על העתק ההסכם שקבלנו), לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף, והסתדרות האקדמאים במח"ר17/5/12
לענין חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996, נפסק כי אין דרישת קשר סיבתי בין ההפרש בשכר לבין המגדר של העובדים; ושהעובדה שהעובדת דרשה שכר נמוך במשא ומתן לקבלתה לעבודה אינה משנה. ראה לענין חוק שכר שווה גם משפט העבודה, פרק 10.22.6.
לענין חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988, נפסק כי דווקא כן קיימת דרישת קשר סיבתי, אך לא צריך להוכיח כוונת הפליה או מדיניות מפלה כדי להקים עילה (למרות שאלה עשויות לשקול לענין התרופות); נפסק כי הפרש גדול בשכר בין עובדת ועובד מעביר את נטל ההוכחה אל המעביד להראות שלא מדובר בהפליה, ובנסיבות המקרה עצם הדרישה הפחותה של העובדת במשא ומתן לא הספיקה למעבידה לצורך הרמת הנטל; והורחבו הנסיבות בהן יועבר נטל ההוכחה מעובד תובע למעביד נתבע (לכאורה בניגוד ללשון סעיף 9(א) לחוק שוויון ההזדמנויות); ראה גם משפט העבודה, פרק 10.22
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפליה בעבודהפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1758/11, אורית גורן ואח' נ' הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ ואחרים17/5/12
נפסק בין היתר כי עובד היה זכאי לפרוש אחרי גיל 67 מכוח מדיניות שנהגה בבנק, ועקב הפרת הזכות נפסקו לו פיצויים בשיעור 12 משכורות. ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 11א
נפסק כי הוא הועסק באופן מפלה, על פי הסכם שנועד לעובדים המתקבלים לעבודה אחרי גיל 55. הסכם אשר הקנה זכויות פחותות. בראש זה נפסקו הפרשים בגין זכויות נלוות; וכן פיצוי בגין נזק לא ממוני. עוד לענין זה ראה במשפט העבודה, פרק 10.22
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפרישה אחרי גיל 67 מכוח הסכם; הפליה בעבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 14705-09-10, 14750-09-10, יוסף מוצפי - בנק לאומי לישראל בע"מ16/5/12
התיקון נועד לעודד השארת כספי פיצויים בקופות, גם כאשר ניתן למושכם. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.02ס"ח 2354אתר רשומותכספי פיצויים בקופות גמלחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - מס' 814/5/12
בג"ץ פסק כי למרות שגמלאותיהם חושבו בניגוד לדין, אין לערוך חישוב מחדש של הגמלאות לעשרות אלפי גמלאים שפרשו לפני שנים ובמשך שנים רבות. רק חישוב מחדש שנעשה כבר במסגרת פסק דין חלוט יעמוד על כנו. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.01 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטקרן פנסיה - מבטחים הותיקהפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 3514/07, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ נ' מרק פיורסט ואחרים13/5/12
שר התעשייה המסחר והתעסוקה הודיע: "...כוונתי לתת צו... המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7017/2012, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי בדבר עדכון הוצאות נסיעה לעבודה וממנה לסך 25.20 שקלים חדשים." ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6
י"פ 6409אתר רשומותהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה3/5/12

אפריל 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בין היתר: שינו את מועד קביעת הזכאות למענק יובל ל- 30 בספטמבר; שינו את תנאי הזכאות לגמול השתלמות (שינו את תנאי שנות הלימוד בבי"ס; את הדרגה המינימלית; התיישנות לימודים; תשלומים בדיעבד ועוד). ראה גם, משפט העבודה פרק 13.0.1
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהדירוג מינהלי; מענק יובל, גמול השתלמות ועודהסכם קיבוצי שנכרת בין המדינה, המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות עובדי המדינה17/4/12
ראה גם טבלאות, לענין סכומי עבר, בהסכמים קיבוציים פרק 991.3.1י"פ 6402אתר רשומותביטוח לאומי - ביטוח זכויות עובדיםהודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי;
הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
17/4/12
נפסק כי רבנים במועצות הדתיות ובהתיישבות (להבדיל מרבני הערים) חייבים לפרוש בגיל הקבוע בחוק גיל פרישה, התשס"ד 2004. ראה החוק, ופסיקה לפיו, במשפט העבודה פרק 11א. וראה הסכמי הרבנים בפרק 12.2.5 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטגיל פרישה מעבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסק"כ 56/09, הסתדרות המעו"ף, ההסתדרות הכללית החדשה ואח' - חבר המועצות הדתיות ואחרים4/4/12
לענין עובדי קבלני כוח אדם, ראה גם החוק במשפט העבודה פרק 10.4.5; ותקנות בפרק 10.4.6. לענין עובדים זרים ראה בפרק 10.11.10י"פ 6400

ראה גם ק"ת 7104
אתר רשומותעובדים זרים; עובדי קבלן כוח אדםהודעות על עדכון שיעורי אגרות, דמי היתר ושיעור ערובה, בקשר להעסקת עובדים זרים ועובדי קבלני כוח אדם3/4/12
עובדים החשופים לקרינה - ימי הבראה וחופשה נוספים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 25.1
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהדירוג האחיותהסכם קיבוצי (מספרו 111/2012), בין מדינת ישראל, שלוש הערים הגדולות והסתדרות מדיצינית הדסה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות2/4/12
תחילת התיקון 60 ימים מיום פרסומו (ראה בסעיף 17 לחוק המתקן); וענייניו נציגי ציבור; קיום דיונים בפני דן יחיד בבי"ד אזורי, ובפני שופטים בלבד בביה"ד הארצי; הרחבת סמכויותיו של
השופט בהרכב; הרחבת סמכותו של בית הדין הארצי בסכסוכים קיבוציים; שיקולים במתן
רשות ערעור לגבי החלטה אחרת; הרחבת סמכויות רשמים; ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.15 ו- 10.15.1
ס"ח 2350אתר רשומותנציגי ציבור, סמכות עניינית; סדרי דיןחוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 43), התשע"ב - 20121/4/12
שינוי שיטת עדכון הגמלאות (הצמדה למדד), ותוספת לגמלה. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.10.3ס"ח 2349אתר רשומותפנסיה תקציבית - שוטרים וסוהריםחוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 52), התשע"ב - 20121/4/12

מרץ 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בין היתר הוחלף השימוש בביטוי "תלונה מוצדקת" בביטוי "תלונה מבוססת" ועכשיו יתכן מצב בו גם ינקטו מעט אמצעים בעקבות התלונה (ואף שום אמצעים), וגם יקבע כי התלונה "מבוססת" והמתלונן יעודד. גם הוספו טפסים. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 12.1.7.5 ק"ת 7103אתר רשומותחשיפת שחיתותתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון), התשע"ב - 201229/3/12
עוד לענין יצוג הולם, ראה במשפט העבודה פרקים 5.1, 10.22, 10.22.5 ועודס"ח 2347אתר רשומותשוויון בתעסוקהחוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה הדרוזית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ב - 201227/3/12
החוק יכנס לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסומו; הוא ישולב בפרק 12.1.6.2ס"ח 2343אתר רשומותתקופות צינון לפורשים מרשויות אכיפת חוקחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב - 20125/3/12
מעבר מעדכון פנסיה על פי שכר עובדים שטרם פרשו, להצמדתה למדד המחירים. החוק נועד לאפשר כריתת הסכמים קיבוציים לצורך הנ"ל. ישולב במשפט העבודה פרק 11.04.4.1ס"ח 2342אתר רשומותמניעת שחיקת גמלאות
חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב - 20125/3/12


פברואר 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.01ההסכםאתר משרד החינוךתנאי עבודה ושכרהסכם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המורים29/2/12
ראה הפניות לחקיקה ולפסיקה קשורות, במשפט העבודה פרק 10.3.6ס"ח 2338אתר רשומותהגנת השכרחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב–2012

27/2/12
לפי הצעת החוק (ה"ח הכנסת 437), מדובר בהתפטרות בקשר ל"שנת שירות". ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10ס"ח 2338אתר רשומותפיצויי פיטורים בהתפטרותחוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27), התשע"ב–201227/2/12
קריאת הצעת החוק (ה"ח הכנסת 429), עוזרת בהבנת התיקון. נקבע כי ניתן להאריך החופשה בעשרה שבועות (במקום בארבעה), בנסיבות של אשפוז ובתנאים הקבועים בחוק. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7ס"ח 2338אתר רשומותהארכת חופשת הלידה מחמת אישפוזחוק עבודת נשים (תיקון מס' 49), התשע"ב–201227/2/12
לענין כל כתבי ההצטרפות, ראה הסכמים קיבוציים פרק 991.4.15; לענין חלק מכתבי ההצטרפות, ראה גם במשפט העבודה פרק 11.04.4
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקההסכמי מסגרת במגזר הציבורי - הצטרפות אוניברסיטאותהודעות הצטרפות לחלק מהסכמי המסגרת במגזר הציבורי משנת 2011; המודיעות הנן אוניברסיטת חיפה; הטכניון; אוניברסיטת בר אילן; האוניברסיטה העברית; מכון ויצמן; אוניברסיטת תל אביב; ואוניברסיטת בן גוריון. מספרי ההודעות בפנקס ההסכמים הקיבוציים, 74/2012 עד 80/201225/2/12
פגרת הקיץ הוקדמה בארבעה ימים, והיא תהיה מיום 16 ביולי עד יום 31 באוגוסט. לענין פגרות, ראה גם משפט העבודה פרק 10.15ק"ת 7090אתר רשומותפגרות בתי הדיןתקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (תיקון), התשע"ב-201216/2/12
הסכום הוגדל, החל מיום 1.1.2012, ל- 25,500 ש"ח. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15י"פ 6377אתר רשומותסדרי דין בבית הדין לעבודההודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר15/2/12
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23ס"ח 2336אתר רשומותהטרדה מינית, הארכת תקופת ההתיישנותחוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 7), התשע"ב - 20129/2/12
תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה.
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהקבלני שירותים - השוואת זכויות לעובדיהםהסכם קיבוצי כללי (מסגרת), מספרו 7011/2012, בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה9/2/12
עדכוני סכומים. ראה לענין זה, גם במשפט העבודה, פרקים 10.11.14, 10.11.17, ו- 10.11.6.1 בהתאמהק"ת 7085אתר רשומותעובדים זרים - עדכון סכומי ניכויים מירביים משכר עבודה, ותשלומים
הודעת עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשע"ב-2012

הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשע"ב-2012

הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשע"ב - 2012
1/2/12


ינואר 2012

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
תוקף ההסכם שהורחב, מיום 20.7.2011, הותנה במתן צו הרחבה. מכאן שמתן הצו גם הכניס את ההסכם לתוקף. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 18.1.9י"פ 6369אתר רשומותשכר, קידום בדרגות, ודמי הבראהצו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות
ציבוריות ושיפוצים
30/1/12
קישור לפרטים בנוגע להזמנת מהדורת האינטרנט


יצאה מהדורת אינטרנט ל"משפט העבודה והסכמים קיבוציים".25/1/12
עודכנה רשימת הקטיגוריות המוגנות. הוספו איסורי הפליה בקשר ל: נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות
והפריה חוץ גופית, הורות, ושירות מילואים. לענין שירות התעסוקה, ראה גם משפט העבודה פרק 10.11. לענין איסור הפליה באופן כללי, ראה בפרק 10.22
ס"ח 2334אתר רשומותאיסור הפליה בהשמת עובדיםחוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 20), התשע"ב - 201223/1/12
נדונה שאלת זכאותם לפיצויי פיטורים, של פועלים פלסטינים שהועסקו באזור התעשיה ארז שנסגר. נפסק כי הם זכאים לפיצויי פיטורים. פסק דין עם תוצאה שונה, לגבי פועלים פלסטינים שהועסקו בישוב שפונה במסגרת תוכנית ההתנתקות ניתן בע"ע 256/08, מחמד בשיר קוקא ואח' - יוסי שוורץ ואח'; ביום 13.2.2011 (קישור לפסק דין נוסף זה). ראה לענין ברירת הדין ותחולת דיני העבודה הישראליים, משפט העבודה פרק 10.1.5; ולענין פיטורים וסיכול חוזה העבודה, ראה בפרק 10.10.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטברירת הדין; פיטורים ופיצויי פיטורים, ועודע"ע 207/08, עז-רום מפעלי מתכת בע"מ (בפירוק) - עיצאם מוחמד אשכנתא ואחרים13/1/12
עודכנו אגרות בתי הדין לעבודה. ראה לענין זה גם משפט העבודה, פרק 10.15.3ק"ת 7077אתר רשומותסדר דין
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ב - 2012
12/1/12
נפסק כי מתן זכות לביטוח פנסיוני, לנשים מגיל 20 ולגברים מגיל 21 אינה מפלה. ראה דיון ביקורתי בפסק דין זה, במשפט העבודה פרק 10.22.
פסק הדין נדון בהקשרים נוספים, בפרקים 10.1.2 (לענין התערבות בתוכנם של הסכמים קיבוציים); 10.1.7 (לענין פיקוח שיפוטי על צווי הרחבה), ו- 10.15.5 (לענין סדר הדין בסכסוך קיבוצי). וראה ההסכם וצו ההרחבה בענין ביטוח פנסיוני במשק, אשר נדונו בפסק הדין, במשפט העבודה, פרק 11.05
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטאפליהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסק"כ 51/09, 52/09, "סאוט אלעאמל", להגנת זכויות העובדים והמובטלים ואח' - שר התעשיה המסחר והתעסוקה ואחרים3/1/12


More pages