חידושים משנת 2011

www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים
דצמבר 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הגדלת גיל הפרישה לנשים, אל מעבר ל- 62 עוכבה בחמש שנים. נעשה גם תיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי. ראה חוק גיל פרישה, ופסיקה לפיו, במשפט העבודה פרק 11אס"ח 2328אתר רשומותפרישה לפנסיהחוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב - 201129/12/11
שוב השתנתה ההלכה. נקבע כי ככלל יחושבו זכויות המגן על פי שכר חלופי נמוך, אם המעביד יצליח להוכיחו (וזאת גם בהעדרו של "סעיף גדרון"). נקבע גם כי ככלל בית הדין לא יורה על קיזוז או השבה. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.1.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפחתת בסיס השכר למי שהוכר בדיעבד כעובד - "סעיף גדרון"פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 110/10, רפי רופא - מרקם סוכנות לביטוח בע"מ ואח'22/12/11
הודעה על כוונה להרחיב הסכם קיבוצי מיום 2.8.2011, בענף האפייה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 21.1י"פ 6346אתר משרד המשפטיםענף האפיההודעה על כוונה למתן צו הרחבה22/12/11
תחילתו של החוק, שישה חודשים מיום פרסומו. ראה משפט העבודה פרק 10.3.5ס"ח 2326אתר הכנסתפיקוח וענישה מנהליים על מעבידים ומזמיני שירות מסויימים
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב - 2011
19/12/11
עיקר התיקון קשור לשינויים מנהליים בקשר למועצת הרשות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11ס"ח 2327אתר הכנסתמועצת שירות התעסוקה ועודחוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"ב - 201119/12/11


נובמבר 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק בין היתר, כי גם מידע שאינו סודי, אך נמסר לעובד במסגרת יחסי אמון ("קונפידנציאלי"), עשוי להקים עילה להגבלת עיסוק. ראה גם, משפט העבודה פרק 1.1.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהגבלת עיסוק; סודות מסחרייםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 2912-11-10, מנחם מן ואח' - ספיר ספרינט בע"מ14/11/11
נפסק, בין היתר, כי לצורך השוואת זכויות על פי סעיף 13(א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996 , לא חייבת להיות זהות בין תפקידי עובדי הקבלן, לבין עובדי המשתמש בעבודה שאליהם נעשית ההשוואה. די בקרבה ובהפעלת שיקול דעת לענין התאמת הזכויות. כן נפסק שיש ככלל להחיל (בנוסף לזכויות הנובעות מהתפקיד ונסיבותיו) את הזכויות הניתנות לכל עובדי המשתמש (בלי קשר לתפקידם), וכי יש לבצע בדיקה של ממש של המקורות ההסכמיים החלים אצל המשתמש בעבודה. ראה לענין זה גם משפט העבודה, פרק 10.4.5פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטעובדי כוח אדם
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 14274-10-10, גלעד גולדברג ואחרים - אורטל שירותי כוח אדם בע"מ והתעשייה האווירית בע"מ
14/11/11


אוקטובר 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נפסק, בין היתר, כי תקרת הפיצוי הקבועה בסעיף 6(ב) לחוק, עשויה להגביל את שיעור הפיצוי בגין מספר ארועים של הטרדה מינית (כמסכת אחת), ועשויה שלא להגבילו, לפי שיקול דעת בית הדין. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.23פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהטרדה מינית בעבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 697/09, 54/10, פלונית - אלמוני30/10/11
דמי ההבראה הועמדו על 365 ש"ח ליום, החל מיום 1.7.2011. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7י"פ 6305אתר משרד המשפטיםדמי הבראה במגזר הפרטי
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
6/10/11
בין היתר נפסק כי פיטורי צמצום על פי ותק, במתאם גבוה מדי לגיל, תוך פגיעה חמורה יותר בעובדות מבוגרות בהשוואה לצעירות, ובלי פיצוי הולם ודאגה לפנסיה, היוו הפליה אסורה מחמת גיל. ראה לענין זה גם משפט העבודה, פרק 10.22.
כן נפסק שם ברוב דעות, כי תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ד - 1953, הקנו לגננות - שהועסקו על ידי מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי - זכות לקבל שכר לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים. לענין הצמדת זכויות על פי חוק ותקנות, ראה גם במשפט העבודה פרק 5.1.
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהפליה מחמת גיל; זכויות שכר במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמייםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 203/09, רשת הגנים של אגודת ישראל - שמחה בוסי; היועץ המשפט לממשלה; נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה ואחרים 2/10/11

ספטמבר 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ניתנו שיניים להוראת סעיף 70 לחוקת העבודה של עובדי הרשויות המקומיות, לפיו אין לפטר עובד ללא הסכמת הועד או ארגון העובדים. ראה החוקה בהסכמים קיבוציים פרק 12.1.8; וראה לענין פיטורים באופן כללי, במשפט העבודה פרק 10.10.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפיטורים;
חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 35912-08-10, אסתר תריף - עיריית יהוד מונוסון27/9/11
זה בעיקר עריכה מחודשת של צווים קודמים (הוספה הבהרה לענין זכאות עובד שהסדר פנסיה מיטיב לו הוא זכאי נכנס לתוקף במועד מאוחר ממועד הזכאות לפי הצו שכאן; שינוי בהגדרת הסדר פנסיה מיטיב החל מיום 1.1.2014; ביטול הוראה נפרדת לענין עובדים שהגיעו לגיל 50 לפני המועד הקובע; הבהרה לענין הגדלת הפרשות לפיצויי פיטורים בקשר להסדרים קיימים; ושיעורי הפרשה פנסיוניים מלאים החל מיום 1.1.2014). ראה גם, משפט העבודה פרק 11.05י"פ 6302אתר משרד המשפטיםפנסיהצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה27/9/11
שיעור ההחזר המירבי הועלה ל- 24.40 שקלים חדשים ליום עבודה, החל מיום 1.1.2011. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6י"פ 6302אתר משרד המשפטיםהוצאות נסיעהצו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה27/9/11
הצו ישולב בהסכמים קיבוציים פרק 12.4.9י"פ 6291אתר משרד המשפטיםתנאי עבודה ושכרצו הרחבה בענף המלונאות7/9/11
לענין סעיף 183 לחוק, הועמד הסכום על 106,054 ש"ח; לענין סעיף 184 הועמד הסכום על 16,316, וזאת החל מיום 1.1.2011. ראה הוראות החוק במשפט העבודה פרק 10.10.5 וראה הסכומים בהסכמים קיבוציים פרק 991.3.1י"פ 6289אתר משרד המשפטיםביטוח זכויות עובדיםהודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גימלה לעובד או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 19955/9/11
בהשוואה להסכם הקודם (מיום 14.10.2010, שמספרו 7014/2011), שונו בין היתר שתי הוראות הנוגעות לאורך יום העבודה. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 98
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי כללי (מספרו 7043/2011) למורי דרך מוסמכים להדרכת תיירות נכנסת לישראל5/9/11
נפסק כי התפטרותם של רופאים מתמחים בבתי חולים לא היתה אותנטית - נקבע כי דובר בעצם ב"שביתה" - וניתנו כנגדה צווים. זאת בין היתר משום שמכתבי ההתפטרות הופקדו בידי גורם שלישי שניתן לו שיקול דעת אם ומתי להגישם, על פי קיומם או הפרתם של אינטרסים של קבוצת עובדים שלא היתה יציגה על פי החוק; ומשום שלרופאים היתה ציפיה לשוב לעבודה כולם ביחד לאחר שיענו דרישותיהם.
הערת מערכת: התפטרות היא בעיקרה היכולת להפסיק לשרת את האחר ולפי הבנתנו היא חיונית עבור כל חברה צודקת. ככל שמפרשים ומדקדקים יותר בהגדרת "ההתפטרות" ונותנים צווים כנגד התפטרות שאינה עומדת בתנאים כלשהם, כך משעבדים יותר את המשרת. ראה לענין התפטרות גם משפט העבודה פרק 10.10.1; לענין יציגות ראה בפרק 10.1.8; ולענין צווי מניעה נגד שביתה בפרק 10.2.5
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהתפטרות קיבוצית; שביתה
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסק"כ 722-09-11, מדינת ישראל, משרד הבריאות ומשרד האוצר ושירותי בריאות כללית נ' ההסתדרות הרפואית בישראל ועמותת מרש"ם4/9/11

אוגוסט 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7.1ק"ת 7028אתר משרד המשפטיםבטיחות בעבודה; עבודת נשיםתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות)(תיקון), התשע"א - 2011
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת)(תיקון),התשע"א - 2011
29/8/11
ראה גם, משפט העבודה חלק 10.13. תיקוני טעויות פורסמו בק"ת 7031
ק"ת 7028אתר משרד המשפטיםבטיחות בעבודהתקנות הבטיחות בעבודה - לגבי עבודה בגורמים מזיקים; באיזוציאנאטים; בבנזן; בויניל-כלוריד; בזרניך (ארסן);בכספית; במתכות מסויימות; בעופרת; בממיסים פחמימניים ארומטיים מסוימים; בממיסים פחמימניים הלוגניים מסוימים; בקרינה מייננת; ובחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים29/8/11
ישולב בהסכמים קיבוציים פרק 13.4
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכרהסכם קיבוצי, בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל25/8/11
נקבעו בין היתר מכסות שונות של שעות נוספות לצורך דוחות שנתיים ורבעוניים; גבול עליון ליום עבודה; ומגבלות על מספר ימי העבודה בשבוע בהם מותרת העסקה כאמור. ראה גם משפט העבודה פרק 10.5י"פ 6281אתר משרד המשפטיםשעות עבודה ומנוחה
הודעה על מתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין
16/8/11
בית הדין קבע כי זבניות בחנות בגדים לא הורשו לשבת, וכי גערו בהן כל אימת שישבו. נפסקו בין היתר פיצויים לדוגמה בשיעור 50,000 ש"ח. ראה גם חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז - 2007, ופסיקה נוספת לפיו, בהסכמים קיבוציים פרק 993.3.1
אתר הנהלת בתי המשפטזכות לעבוד בישיבהפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בתע"א 1438/09 (י-ם), מיטל נעימי - פטרול (א.ל.) אופנה בע"מ16/8/11

הסכם עוז לתמורהמשרד התעשיה, מסחר ותעסוקהרפורמה בחינוך; הסכם עוז לתמורההסכם קיבוצי (מספרו 7040/2011), בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות14/8/11
נקבע בין היתר כי חוזה עבודה הממלא אחר התנאים הקבועים בחוק, יכול להוות תחליף להודעה; כי בית הדין יכול לפסוק פיצויים גם בהעדר נזק ממון, ואף פיצויים לדוגמה; וכי הפרת חובות על פי החוק מעבירה את נטל ההוכחה. ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.6.1ס"ח 2311אתר הכנסתחוזה עבודה; פיצויים; נטל ההוכחהחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4), התשע"א - 201111/8/11
תוספות שכר וותק; דמי חבר לעמותה לקידום מקצועי חברתי; הפרשות לקרן השתלמות; ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 21.1

משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשכר וזכויות נלוותהסכם עבודה קיבוצי כללי בענף האפייה, לשנים 2014-2011, והחלטת ועדה פריטטית, שניהם בין הועד הארצי של ארגון בעלי המאפיות בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה, הועדה העליונה של עובדי האפייה בישראל2/8/11

יולי 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבע כי זכויות הוריות ינתנו גם לעובד שבת זוגו עצמאית ולא נעדרה מעסקה (זה נקבע כבר קודם לכן בפסיקה; ע"ע 1039/00, מיום 13.8.02). ראה גם, משפט העבודה פרק 10.22ס"ח 2306אתר הכנסתזכויות הוריותחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 17), התשע"א - 201125/7/11
נפסק בין היתר כי סעיף 37ה לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז - 1957, בדבר חובת בוררות, אינו חל בקשר לסכסוך במשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם קיבוצי חדש (לאחר שתמה התקופה החוזית של ההסכם הקיבוצי הקודם). ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 10.2.
כן נפסק כי מדובר בשביתה כלכלית למרות שהעובדים דורשים לא רק שיפור בשכרם ובתנאי עבודתם אלא גם טיפול במצוקות של מערכת הבריאות והוספת תקנים, ונקבע שהשביתה מידתית למרות משכה והעובדה שהיא ננקטת לגבי מערכת הבריאות. ראה לענינים אלה גם משפט העבודה פרק 10.2.5.
בית הדין סרב לצרף להליכים ולמשא ומתן ארגון (של מתמחים בעיקר) שלא היה יציג. ראה לענין זה גם בפרק 10.15.5
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטשביתהפסק דינו של בית הדין הארצי בעס"ק 48472-06-11, 50140-06-11, 50762-06-11, מדינת ישראל, משרד הבריאות ומשרד האוצר ואח' - ההסתדרות הרפואית בישראל ואח'; ניתן ביום 25.7.201125/7/11
ניתן צו מניעה כנגד שביתת המתמחים, משום שלא הוכרזה על ידי ארגון העובדים היציג ("שביתה פראית"), משום שלא ניתנה הודעה מוקדמת לפי החוק, ונקבע שמדובר בשביתה לא-מוגנת בשירות ציבורי. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.2.5החלטהאתר הנהלת בתי המשפטשביתה ללא אישור ארגון העבודים היציגהחלטה בעס"ק 48472-06-11 הנ"ל
21/7/11
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.4.5ס"ח 2305אתר הכנסתאיסור קבלת שירות מקבלן חסר רשיוןחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א - 201120/7/11
תוקף ההסכם הותנה במתן צו הרחבה. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 18.1
הצו ניתן בי"פ 6369, התשע"ב, 30.1.2012, עמ' 2334. הודעה על כוונה למתן צו הרחבה, פורסמה בי"פ 6289, התשע"א, 5.9.2011, עמ' 6315

משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשכר; תלושי שכר; דרגות ודמי הבראההסכם קיבוצי כללי (מספרו 7030/2011), בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות עובדי הבנין והעץ20/7/11
נקבעו הוראות לענין - החלפת והחלת הוראות בענין חופשת לידה, העדרויות נוספות מהעבודה, הפרשות סוציאליות בהעדרות, איסור העבדה, הגבלת פיטורים, איסור פגיעה בהיקף המשרה ועוד.
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.7

ס"ח 2303אתר הכנסתהורים מאמצים, הורים מיועדים, והורים במשפחות אומנה
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 48), התשע"א - 201111/7/11
נקבעו הוראות לענין התפטרות של הורה במשפחת אומנה ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.10ס"ח 2303אתר הכנסתהתפטרות בדין מפוטרחוק פיצויי פיטורים - תיקון מס' 2611/7/11
כוונה להרחיב ההסכם מיום 1.1.2011 שמספרו 7022/2011, ואשר עדכן הסכום ל- 24.40 ש"ח. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.6י"פ 6264אתר משרד המשפטיםהוצאות נסיעה לעבודה וממנההודעה על כוונה למתן צו הרחבה10/7/11
נפסק בין היתר כי עבודתו של מאבטח קניון, אפשרה לו לשבת מדי פעם, וכי הוראות חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז - 2007, הופרו לגביו. נפסק פיצוי בשיעור 20,000 ש"ח (לפי הסכום שנתבע). ראה גם הסכמים קיבוציים פרק 993.3.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטעבודה בישיבהפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בס"ע 5860-12-08 (חיפה), ודים ברודסקי - אבטחה מבצעית א.מ. סקיוריטי בע"מ ואחרים4/7/11

יוני 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.4.14ס"ח 2301אתר הכנסתדמי הבראה במגזר הציבוריחוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה), התשע"א - 201129/6/11
הוטלו חובות דיווח, הוקמה ועדת אכיפה, ועוד. ההסכם ישולב בעדכון מס' 138 לקובץ ההסכמים קיבוציים, בפרק 12.3.3
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהאכיפת זכויות עובדים בענף השמירההסכם עבודה קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7038/2011), בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי - האיגוד הארצי של עובדי השמירה והאבטחה27/6/11
דמי ההבראה הועמדו על 365 ש"ח ליום החל מיום 1.7.2011. הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה בי"פ 6273, התשע"א, 1.8.2011, עמ' 5762. ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 991.7
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהדמי הבראה במגזר העסקיהסכם קיבוצי כללי, שנכרת בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה20/6/11
שכר המינימום הועלה ל- 4,100 ש"ח, החל מיום 1.7.2011; נקבע עדכון אפשרי ליום 1.4.2012; ונקבע עדכון נוסף, ליום 1.10.2012 (הסכום למועד זה נקבע להיות 4,300 ש"ח, אך הוא עשוי להשתנות). ראה גם, משפט העבודה פרקים 10.3.01 ו- 991.3.1ס"ח 2300אתר הכנסתשכר מינימוםחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"א - 201115/6/11
הוספה הגדרה לענין "חסר ישע"; שונתה ההגדרה של עבירות מין, ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 1.1.2ס"ח 2300אתר הכנסתהגבלת חופש העיסוקחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס' 7), התשע"א - 201115/6/11
נדון שיעור הגמול ושכר הטרחה הראויים לתובע יצוגי אשר הסתלק מבקשת אישור תובענתו לפני שנדונה. נפסק גם כי על תובע יצוגי להתריע בפני הנתבע על כוונתו לפתוח בהליך ייצוגי. ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 10.15.9פסק הדין
אתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 12842-07-10, עו"ד אסף אייל - הוט מערכות תקשורת בע"מ
9/6/11

מאי 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נדחתה בקשה לאישור תובענה כיצוגית. המבקש חוייב בתשלום 40,000 ש"ח; ולכאורה נפסק גם שלא תאושר תובענה ייצוגית לענין זכאות לגמול שעות נוספות. ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 10.15.9 פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי בע"ע 686/09, דוד ברקן - איילון חברה לביטוח בע"מ ואחרים30/5/11
ישולב בהסכמים קיבוציים, פרק 13.5.2
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהעובדים סוציאלייםהסכם קיבוצי (מספרו 240/2011), בין מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, המוסד לביטוח לאומי, שירותי בריאות כללית, והסתדרות מדיצינית הדסה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ואיגוד העובדים הסוציאליים30/5/11
הכלל בדבר הפסקת הדיון נהפך, וכיום הכלל הוא שהדיון ימשך למרות שהועלתה טענת פסלות, בכפוף לחריגים. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2ק"ת 7001אתר משרד המשפטיםפסלות שופטתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"א - 201126/5/11
שינוי את מנגנון השיערוך בהשבת פקדונות וקנסות, וכיום זה נעשה לפי ריבית בנק ישראל. ראה התקנות בסוף פרק 10.15.2ק"ת 7001אתר משרד המשפטיםפיקדונות וקנסות - ריביתתקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פיקדונות וקנסות) (תיקון), התשע"א - 201126/5/11
הודע כי "שכר המינימום המעודכן ליום
כ"ו באדר ב' התשע"א (1 באפריל 2011) הוא 3,890.25 שקלים חדשים לחודש." ראה גם משפט העבודה, פרק 10.3.01
י"פ 6230אתר משרד המשפטיםשכר מינימום
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן2/5/11
ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 17.1.3י"פ 6230אתר משרד המשפטיםענפי הדפוסהודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי (שמספרו 7031/2010), שבין התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל ארגון אומנויות הדפוס בישראל לבין ההסתדרות החדשה - איגוד עובדי הדפוס, שנחתם ביום 7.9.20102/5/11


אפריל 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
בבקשה צריך לכתוב את פרטי בעלי הדין מימין, כדי שמשמאל ישאר מקום לשופט לכתוב החלטתו. התחולה בבית הדין לעבודה היא דרך תקנה 129(4) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, המחילה את תקנה 215ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15.2י"פ 6229אתר משרד המשפטיםסדרי דיןהוראות בדבר הגשת כתב טענות לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 198428/4/11
אושר פסק דינו של ביה"ד הארצי שניתן בעס"ק 1029/00, ונפסק בין היתר כי ארגון עובדים יכול ליצג את חבריו שפרשו לגמלאות, אל מול המעביד ואף לשבות עבורם ולכרות עבורם הסכם קיבוצי, בתנאי שלא יפגע בזכויות מוקנות שלהם. ראה לענינים אלו גם משפט העבודה פרקים 10.2.5 (לענין שביתות); 11.01 (לענין יצוג קיבוצי של גמלאים); 10.1.2 (לענין תחולת הסכם קיבוצי על גמלאים), ועודפסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטשביתה; משא ומתן קיבוצי; זכויות גמלאיםפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 1181/03, אוניברסיטת בר-אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה ואחרים28/4/11
סכום התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין לעבודה הוגדל ל- 41,000 שקלים חדשים. ראה לענין תנאי הסמכות האחרים, בסעיף 27(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.15 לענין החוק; וראה פסיקה לענין סמכויות רשמים בפרק 10.15.01י"פ 6225אתר משרד המשפטיםסדרי דיןהודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה13/4/11
הסכם מתקן להסכם מיום 12.1.2011. תקופת ההסכם הוארכה, התוספות הוגדלו, ועוד. ראה גם, משפט העבודה פרק 991.4.15
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתוספות לשכר ולפנסיה בשירות הציבוריהסכם מסגרת במגזר הציבורי (מספריו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7028/2011 ו- 187/2011), בין המדינה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, חבר המועצות הדתיות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, האוניברסיטאות, שירותי בריאות כללית, איגודי ערים לכבאות ועוד לבין ההסתדרות הכללית החדשה11/4/11
הוטלה חובת יצוג הולם בקרב העובדים של חברות ממשלתיות, של תאגידים שהוקמו בחוק (תאגידים סטטוטוריים), בעיריות, ובמועצות מקומיות.
כמו כן נקבע כי חוק זה יהווה חלק מהגדרת "חקיקת השוויון בעבודה" לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. ראה לענין זה גם משפט העבודה פרק 10.22
ס"ח 2289אתר הכנסתשוויון בעבודה
חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"א - 20114/4/11


מרץ 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
הגדרת חודש העבודה בסעיף 4 לחוק הותאמה לשבוע עבודה בן חמישה ימים; סעיף 5 לחוק תוקן כך שדמי המחלה יהיו בשיעור שכר מלא במקום שלושה רבעים (סע' 2 לחוק הקובע כי לא ישולמו דמי מחלה בגין היום הראשון וכו', לא תוקן). ראה לענין זה גם משפט העבודה, פרק 10.17ס"ח 2285אתר הכנסתדמי מחלה
חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א - 201128/3/11
ראה גם משפט העבודה, פרקים 12.4.2 ו- 12.4.9י"פ 6217אתר משרד המשפטיםתנאי עבודה - ענף המלונאותהודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם קיבוצי מיום 23.12.2010 (מספרו 7003/2011), בענף המלונאות28/3/11
ההסכם שבוטל הובא בעבר בהסכמים קיבוציים פרק 12.7.1. ראה כיום בפרקים 18.1 ו- 18.1.9י"פ 6217אתר משרד המשפטיםביטול הסכם קיבוצי - ציוד מכני הנדסיהודעה בדבר ביטול הסכם קיבוצי שנחתם ביום 24.12.2006 ושמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7004/2007, בין התאחדות קבלני התשתיות ומפעילי הצמ"ה בישראל לבין ההסתדרות העובדים הלאומית28/3/11
זה לא הסכם חדש. זה רק נוסח משולב שהצדדים עצמם ערכו, להסכמים קודמים. הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה בי"פ 6250, התשע"א, 14.6.2011, עמ' 4756. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.05
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהפנסיית חובה במשק - נוסח משולבהסכם מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף במשק; בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה; מספרו 7021/20116/3/11


פברואר 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבעו הוראות לענין שכר, עדכון תוספות שקליות, מכסת כוננויות, תפקוד, חופשת לימודים ועוד. ראה גם הסכמים קיבוציים פרק 13.4.5
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהתנאי עבודה ושכר - וטרינרים בשירות המדינההסכם קיבוצי (מספרו 88/2011), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, וסקצית הרופאים הוטרינרים בהסתדרות עובדי המדינה14/2/11
פסק הדין חיזק את זכות העובדים לפרטיות הדואר האלקטרוני האישי שלהם, גם כאשר זה נשלח מתוך חשבון דואר שמספק המעביד. פסק הדין דן גם בסמכות המעביד להורות על דרך השימוש במחשביו ועוד. בפסק הדין גם נקבעו הוראות לענין זכות עובדים לפרטיות בקשר לדברים שהושלכו לפח במקום העבודה. הקשר הדברים היה קבילות ראיות הפוגעות בפרטיות. ראה לענין פרטיות גם משפט העבודה פרק 1.2; לענין זכות הניהול (פררוגטיבת הניהול), ראה בפרק 10.1.6.1. לענין ראיות ראה גם משפט העבודה פרק 10.15.1
פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטפרטיות עובדים; זכות הניהולפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 90/08, 312/08, טלי איסקוב ענבר ואח' - מדינת ישראל, הממונה על חוק עבודת נשים פאנאיה בע״מ ואחרים8/2/11
תוקף ההסכם הותנה גם במתן צו הרחבה (ההסכם ישולב בפרק 991.3 לקובץ ההסכמים הקיבוציים). ראה גם ההסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, מיום 2.1.2011. לענין שכר מינימום ראה גם משפט העבודה, פרק 10.3.01
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשכר מינימום
הסכם קיבוצי כללי לעדכון שכר המינימום במשק הישראלי (מספרו 7012/2011), בין לשכת המסחר תל-אביב והמרכז לבין הסתדרות העובדים הלאומית6/2/11


ינואר 2011

הערות קישור למסמך pdf מקור נושא תיאור המסמך תאריך
נקבע שאי-ביצוע פעולות לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח מבקר המדנה, יכול להוות עבירת משמעת. לענין משמעת ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 12.1.7.01ס"ח 2275אתר הכנסתמשמעתחוק מבקר המדינה (תיקון מס' 44), התשע"א - 201131/1/11
שונו כללי פרשנות חוזים: מתן עדיפות ללשון החוזה; ועיגון חקיקתי לכלל בדבר פרשנות נגד המנסח. לענין פרשנות חוזה העבודה, ראה גם משפט העבודה פרק 10.1.6.1ס"ח 2273אתר הכנסתפרשנות חוזהחוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 2), התשע"א - 201126/1/11
נדונו, בין היתר, אישורי מחלה סותרים (אישור מלא, ואישורים לעבודה חלקית בגין אותה התקופה), טענה בדבר זניחת העבודה, ופיטורים - לענין מחלה, ראה גם משפט העבודה פרק 10.17. לענין פיטורים ראה בפרק 10.10.1פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטהעדרות בגין מחלה; דמי מחלה; פיטוריםפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 656/08, 656.1/08, ג'סיקה מוצניק - חברת לוי פמלי בע"מ20/1/11
בין היתר, נהפכה הלכה קודמת ונקבע כי לא קיימת חזקה לפיה המשתמש בעבודה הוא המעביד; נפסק כי זהות המעביד תקבע בין היתר באופן שימנע פגיעה בעובדים - ונקבעו מדדים חדשים לענין זה כגון פגיעה בהגנה ארגונית; ונדונה האבחנה בין מיקור מוסווה של כוח אדם לבין מיקור חוץ של פונקציה. ראה לענינים אלה גם משפט העבודה, פרק 10.1.6פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטמיקור חוץ, זהות המעביד, יחסי עובד ומעביד ועודפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 478/09, יצחק חסידים - עיריית ירושלים והחברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע״מ13/1/11
תוספות שכר; תוספת מעונות; הגדלת הפרשות לפנסיה; תיקון הסכם המעבר לפנסיה צוברת ופיצוי בעת פרישה בגין ימי מחלה שלא נוצלו. חלק מהסכמי המסגרת ישולבו בהסכמים קיבוציים פרק 991.4.15 וההסכם המתקן את הסכם המעבר לפנסיה צוברת ישולב במשפט העבודה פרק 11.04.4

משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשכר, תוספות, הפרשות ופיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה
ביום 12/1/2011 נכרתו כנראה שלושה הסכמי מסגרת במגזר הציבורי

12/1/11
בין היתר, הוחמרו תנאי הרישוי ואמצעי האכיפה בקשר ללשכות תעסוקה פרטיות. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11ס"ח 2271אתר הכנסתבין היתר, לשכות תעסוקה פרטיותחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א - 2011
חוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959 תיקון מס' 18 - תיקון עקיף
6/1/11
אושרה הגשתה של תובענה ייצוגית. בית הדין קבע מספר הלכות חדשות והפך מספר הלכות קודמות. זאת בקשר לאפשרות להגיש תובענות ייצוגיות במקום עבודה מאורגן (סע' 10(3) לתוספת השניה) - לענין זה נפסק בין היתר כי ניתן להגישה כאשר הזכות מבוססת על צו הרחבה, וכאשר מעביד ניסה להצטרף באופן רטרואקטיבי לארגון מעבידים (אולי כדי להחיל הסכם קיבוצי ולמנוע האישור). השופטים היו חלוקים בניהם בקשר לאפשרות החריגה מהוראת סעיף 10(3) הנ"ל; חודשו הלכות גם בקשר לשיקולים לאישור תובענות ייצוגיות, למועד בו תשלום לתובע הייצוגי ישלול עילה אישית וימנע אישור הגשת התביעה הייצוגית ועוד. ראה גם משפט העבודה פרק 10.15.9פסק הדיןאתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיותפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 629/07, יגאל וירון - תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ; הסתדרות העובדים הכללית החדשה; הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל; ועמותת קו לעובד3/1/11
קובע העלאות של שכר המינימום ל- 4,100 ש"ח ביום 1.7.2011
ול-
4,300 ש"ח ביום 1.10.2012
אלא שנקבע בו שהוא לא יכנס לתוקף עד לתיקון חקיקה מתאים או להוצאת צו הרחבה
ההסכם ישולב בהסכמים קיבוציים פרק 991.3
ראה את טבלת שיעורי שכר המינימום, בפרק 991.3.1 שם.
ראה את חוק שכר המינימום, במשפט העבודה פרק 10.3.01

משרד התעשיה, מסחר ותעסוקהשכר מינימוםהסכם קיבוצי כללי לעדכון שכר המינימום במשק הישראלי; נכרת בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה2/1/11
מקסימום הסכום הועמד, החל מיום 1.1.2011, על 24.40 ש"ח ליום עבודה. ראה גם, משפט העבודה פרק 991.6
משרד התעשיה, מסחר ותעסוקההוצאות נסיעה לעבודה וממנההסכם קיבוצי כללי (מספרו 7022/11), בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה1/1/11

More pages