חידושים משנת 2008


הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים.
דצמבר 2008

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא סוג המסמך וזיהויו תאריך
ראה גם לענין הרפורמה, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.4. הסכם זה ישולב בעתיד בפרק 80-13.01 דף קישורים המקור הפורמאלי הוא משרד התמ"ת.
הקישור שבעמודה הבאה הוא למשרד החינוך
הסכם קבוע לרפורמת אופק חדש הסכם קיבוצי (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 2/09), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים 25/12/08
ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 13.4 pdf מסמך משרד התמ"ת הפרשות וניכויים לקרן השתלמות, לרופאים מנהלים (כהגדרתם בהסכם) ולרופאי פריפריה הסכם קיבוצי (מספרו 7007/09), בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ההסתדרות הרפואית בישראל - הר"י 24/12/08
לענין הסכמי הסגל הבכיר, ראה הסכמים קיבוציים, פרק 13.1 pdf מסמך משרד התמ"ת תנאי עבודה ושכר לסגל זוטר, עמיתי הוראה, ומורים מן החוץ הסכמים קיבוציים (מספריהם בפנקס ההסכמים הקיבוציים 43/09, ו- 53/09 עד 58/09), בין האוניברסיטאות (האוניברסיטה העברית בירושלים, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב) לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המיוצגים על ידי הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות 14/12/08
משפט העבודה פרק 10.19.2 ק"ת 6730
הערה: בקישור האינטרנט, המספר הוא 6731 - לכאורה בטעות
אתר משרד המשפטים תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התשס"ט - 2008 14/12/08
ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 991.6 י"פ 5881 אתר משרד המשפטים הוצאות נסיעה לעבודה הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, להסכם קיבוצי מספר 7030/08, מיום 23.7.08 בדבר עדכון הוצאות נסיעה לעבודה וממנה 14/12/08
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 י"פ 5881 אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום 14/12/08
נפסק כי בתנאים מסויימים (ודי קפדניים) ניתן להגיש לבית הדין תצהיר שאושר על ידי עורך דין ישראלי בחו"ל. סוייגה הלכה קודמת בקשר לאי-התייצבות תובע לחקירה נגדית על תצהירו. הקשר הדברים הינו הקשיים העומדים לפני עובדים זרים, המנסים לתבוע את מעבידיהם, ואשר לעיתים נאצלים לנהל חלק מההליך בעודם מצויים בחו"ל ומתקשים לשאת בעלויות ההתדיינות html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט עדות בתצהיר
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 148/08, 161/08, אשליק יוסוף ואח' - מנרב הנדסה ובנין בע"מ ואחרים
8/12/08
נקבעו לפי הבנתנו שתי הלכות חדשות: זכות כפויה (קוגנטית) למצות - לפני פיטורים - קבלת דמי מחלה מכוח חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976 (ואולי מקורות כפויים נוספים); זכות חוזית, מכוח עקרון תום הלב, למצות לפני פיטורים ובתנאים מסויימים, קבלת דמי מחלה מכוח חוזה. ראה משפט העבודה, פרקים 10.17 ו- 10.1.6.1 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט דמי מחלה ופיטורים
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 383/07, קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ, בניהול מיוחד - לסלי פנחס וניט ושופרסל בע"מ
7/12/08


נובמבר 2008

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא סוג המסמך וזיהויו תאריך
ניתנה תוספת שכר בשיעור 23.5% (ותוספת שכר נוספת לרופאים בשלושה מקצועות הסובלים ממחסור חריף בכוח אדם), שתיווסף לשכר בהדרגה החל בינואר 2008 ועד לינואר 2011. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 13.4
דף קישורים אתר ההסתדרות הרפואית שכר הרופאים המועסקים אצל המעבידים הנ"ל
פסק בוררות (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 64/09), שניתן בסכסוך בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית והסתדרות מדיצינית הדסה 26/11/08
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 י"פ 5868 אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום 19/11/08
יתכן שהלכה זו נהפכה, מבלי שהיא אוזכרה, בפסק דין מיום 14.7.09.

בית הדין דן (בפסק הדין הנ"ל מיום 17.11.08) בהוראת תחולה מסויימת ופסק כי ההסכמים הקיבוציים לא חלו על המערערים, משום ששכרם לא שולם לפי דירוג הרופאים. ראה משפט העבודה פרק 10.1.2 והסכמים קיבוציים פרק 13.4
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט תחולת הסכם קיבוצי - הסכם הרופאים פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 202/08, בר"ע 204/08, ד"ר סוטובסקי ואח' - שירותי בריאות כללית 17/11/08
נקבע (ברמה הלכאורית של דיון בצו זמני), כי עובד פוטר בניגוד להוראותיו של הסכם קיבוצי, ומשום שביקש הפסקה של 5 דקות לצורך לקיחת תרופה. בית הדין פסק, בין היתר, כי הוא נותן צו זמני להשבת העובד לעבודה (במקום להסתפק בפיצוי כספי אפשרי בהליך העקרי), משום שמדובר בהתנהגות חריגה של המעבידה. ראה משפט העבודה, לקראת סוף פרק 10.1.6.1 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט צו מניעה זמני כנגד פיטורים פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 531/08, גיטליץ - איסכור שירותי פלדות בע"מ; ניתן ביום 17.11.08 בביה"ד הארצי לעבודה 17/11/08
החוק גם מתקן באופן עקיף את הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג - 1963; וכן יש השפעה עקיפה על הוראות המשמעת ברשויות המקומיות. התיקונים עוסקים בסמכות לפטר בגין אי-התאמה, וביחס בין פיטורים בגין אי-התאמה לבין פיטורים בגין עבירות משמעת. ראה משפט העבודה פרק 10.10.1 והסכמים קיבוציים פרק 12.1.7.1 ס"ח 2190 אתר הכנסת פיטורי אי-התאמה ופיטורי משמעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 14 ), התשס"ט - 2008 16/11/08
בין היתר, נקבעו שם הוראות בענין זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות. ראה משפט העבודה, פרק 10.10 ס"ח 2190 אתר הכנסת תיקונים עקיפים לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963; ולחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד - 1994 חוק שירות אזרחי (תיקוני חקיקה), התשס"ט - 2008 16/11/08
הליך בוררות בשתי ארכעות, ואפשרות לשינוי בפיקוח השיפוטי. ראה משפט העבודה, פרק 10.2.2
ס"ח 2186 אתר הכנסת
חוק הבוררות (תיקון מס' 2), התשס"ט - 2008 12/11/08
נפסק, בין היתר, כי נטל הוכחת שעות העבודה עובר אל מעביד אשר לא קיים רישום של שעות עבודת העובד (פסק הדין ניתן בקשר לתקופה שקדמה לתיקון 24 לחוק הגנת השכר); ונדונה שאלת חובת הפיצוי שעשויה לחול על מעביד שנמנע מליתן לעובד מכתב פיטורים באופן שעשוי היה לפגוע בזכות העובד לדמי אבטלה. ראה משפט העבודה, פרק 10.3 (לענין נטל ההוכחה), ובסוף פרק 10.1.6.1 לענין תרופות html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, נטל ההוכחה, גמול שעות נוספות, פיצוי בגין אי-מתן מכתב פיטורים ואובדן קצבת אבטלה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 212/06, 209/06, ימית א. ביטחון (1988) בע"מ - אלי אפרים ויוני רובין 12/11/08
נפסק, בין היתר, כי הפסקה זמנית בתשלום השכר לא שוללת בהכרח מעמד של "עובד", גם אם מדובר בהעסקה על ידי בני משפחה. ראה משפט העבודה, פרק 10.1.6 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד, התנדבות ודמי אבטלה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעב"ל 604/07, ניקולה כחלון - המוסד לביטוח לאומי 11/11/08
ההודעה חלה, בין היתר, בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה י"פ 5865 אתר משרד המשפטים
הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים, לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 11/11/08
הארכה ב- 60 יום, או עד לכריתת הסכם סופי לרפורמה - ראה ההסכם הסופי מיום 25.12.08. ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 80-13.4
הארכת ההסכמים הזמניים בעניין רפורמת אופק חדש הסכם קיבוצי שנכרת בחלופת מכתבים (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 339/08), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים 3/11/08
כניסתן לתוקף, של רוב הוראות ההסכם, הותנתה במתן צו הרחבה - שכנראה כבר נחתם על ידי השר - ראה גם הסכמים קיבוציים, פרק 12.3.2

תנאי עבודה בענף השמירה
הסכם קיבוצי (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7041/08), בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי
2/11/08
נקבעו ונהפכו מספר הלכות: נקבע כי הלכות זהות המעביד הכלליות הן תנאי הכרחי אך לא מספיק בקשר לחברות כוח אדם; כי גם לפני כניסתו לתוקף של סעיף 12א לחוק עובדי קבלני כוח אדם ניתן היה לקבוע כי "המשתמש" הוא "המעביד"; ונקבעו סדרה של שיקולים אשר בהתקיימם ניתן לקבוע כי המשתמש הוא המעביד. לעובד לא ניתן סעד של אכיפת יחסי עבודה, למרות שלכאורה, ולפי הבנת כותב שורות אלה, הוא פוטר רק כדי שהמשתמש בעבודה יוכל להמנע מלקלוט אותו כעובד רגיל. ראה משפט העבודה פרקים 10.1.6; 10.4.5 ו- 10.10.1.
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט עובדי קבלני כוח אדם; זהות המעביד; קביעות בעבודה
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 410/06, המוסד לביטוח לאומי נ' ראיד פאהום ותגבור - מאגר כח אדם מקצועי- זמני בע"מ
2/11/08


אוקטובר 2008

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא סוג המסמך וזיהויו תאריך
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4 5861 י"פ

הערה: יש טעות בכתובת האינטרנט - רשום בה שמספר החוברת הוא 5862
אתר משרד המשפטים רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום 30/10/08
הוטלה אחריות נזיקית, על ארגון עובדים, בשל נזקי הגוף שנגרמו לנער שטבע בזמן שביתת מצילים. משפט העבודה, פרק 10.2.5
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט אחריות נזיקית בשל שביתה פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת.א. 862/02, עמנואל ואח' נ' עירית ראשון לציון, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואחרים
23/10/08
ראה גם, משפט העבודה פרק 10.11.17.1 ק"ת 6716 אתר משרד המשפטים
תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון),
התשס"ט - 2008
6/10/08
ראה גם משפט העבודה פרק 10.11.6.1 ק"ת 6715 אתר משרד המשפטים
תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה)
(תיקון) (הוראת שעה), התשס"ט - 2008
2/10/08

ספטמבר 2008

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא סוג המסמך וזיהויו תאריך
בית הדין חזר להלכה קודמת לפיה יש לפרש הוראות הצמדה בצמצום (לסטיה לכאורה מאותה הלכה קודמת, ראה ע"ע 1184/02 מיום 21.8.03). ראה משפט העבודה פרק 10.1.2 לענין הצמדת זכויות באופן כללי. לענין חוקת העבודה, ראה הסכמים קיבוציים, פרק 12.1.8 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הצמדת שכר מכוח הסכם קיבוצי - חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות - בקשר לעובדי החינוך המשלים פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בס"ק 8/06, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף - מרכז השלטון המקומי ואחרים 25/9/08
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי,מיום 25 ביוני 2008, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעניינו עדכון גובה דמי הבראה
ושמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7024/2008. ראה הסכמים קיבוציים, פרק 991.7
5852 י"פ אתר משרד המשפטים דמי הבראה הודעה על כוונה למתן צו הרחבה 25/9/08
פסק הדין מתחיל בדעת מיעוט, כך שכדאי לעיין קודם כל בסופו. נדונו, בין היתר, חובת יצוג הולם לנשים בשירות המדינה, והחובה לערוך פרוטוקול ולנמק החלטות במכרזים למינוי עובדים בשירות המדינה. עתירה לבג"ץ, כנגד פסק הדין, נדחתה (בג"ץ 8598/08). ראה משפט העבודה, פרקים 5.1 ו- 10.22.5 עותק שאינו מאתר הנהלת בתי המשפט אמור היה להיות, הנהלת בתי המשפט, אך משום מה לא הצלחנו להגיע אליו שם. מצוי עותק באתר פרטי ששמו courts.co.il
מכרזים למינוי עובדים בשירות המדינה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 621/07, 66/08, שמואל גונן - רות זוארץ, מדינת ישראל, אגף המכס והמע"מ ואחרים 21/9/08
נפסק, בין היתר, כי ארגון מפלה אינו יכול להיות "ארגון עובדים". ראה משפט העבודה, פרקים 10.1.8 ו- 10.22 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הגדרת "ארגון עובדים", יציגות והפליה פסק דינו של בית הדין הארצי בעב' 9/07, ארגון גננות חרדיות - הסתדרות המורים של אגודת ישראל ואחרים 15/9/08
אושרה הגשתה של תובענה יצוגית כנגד החברה המשיבה, בגין אי-העברת הפרשות פנסיוניות על פי צו הרחבה. ראה הסכמים קיבוציים פרק 12.3.9 (צו ההרחבה בענף השמירה), משפט העבודה פרקים 10.15.9 (לענין תובענות יצוגיות) ו- 10.1.8 (לענין הגדרת ארגון מעבידים). html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט אישור תביעה יצוגית; ענף השמירה והאבטחה; הגדרת ארגון מעבידים פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, בבש"א 10440/06 (עב' 9528/07), סיגל בן שלמה - ב.ג. מוקד אבטחה בע"מ 11/9/08
נפסק, בין היתר, בקשר לפיטורים שנעשו יום לפני היציאה למילואים, כי חזקה עליהם שנעשו בשל המילואים. לעובד נפסק פיצוי בשיעור 5 משכורות. ראה משפט העבודה, פרק 10.12 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים בסמוך לשירות מילואים פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 268/07, איגור רובינשטיין נ' מובילי סלע בע"מ
11/9/08
ראה הסכמים קיבוציים, פרק 991.6 5847 י"פ אתר משרד המשפטים הוצאות נסיעה צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה 9/9/08
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל לבין אגודת מורי הדרך
בישראל, ביום 1 ביולי 2007, ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7009/2007. ראה גם, הסכמים קיבוציים,
פרקים 98 ו- 98.9
5847 י"פ אתר משרד המשפטים
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה 9/9/08
ראה גם משפט העבודה, פרקים 10.11.10; 10.11.17.1; ו- 10.11.17.2 ק"ת 6708 אתר משרד המשפטים
תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון), התשס"ח - 2008; תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)
(אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון והוראות שעה) (תיקון), התשס"ח - 2008; תקנות עובדים זרים (דמי היתר) (תיקון), התשס"ח - 2008; ותיקון טעות בתקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון והוראות שעה) (תיקון),
התשס"ז - 2007
9/9/08
ברשומות מופיעה הפניה, לצורך עיון בחוזרים, לאתר האינטרנט של משרד האוצר.
וראה גם, משפט העבודה, פרק 11.02
5845 י"פ אתר משרד המשפטים פנסיה הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 2/9/08

אוגוסט 2008

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא סוג המסמך וזיהויו תאריך

ק"ת 6706 אתר משרד המשפטים אגרה תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2008 31/8/08
פיצול הגדרת "המשכורת הקובעת" למורים עובדי מדינה בפנסיה תקציבית אשר עוברים לעבוד לפי תנאי רפורמת "אופק חדש". תוקף ההסכם הותנה במתן החלטת ממשלה בענין (לפי חוק הגמלאות, ראה משפט העבודה פרק 11.10.3). ראה גם הסכמים קיבוציים, פרקים 80-13.01 ו- 80-13.4 pdf מסמך פנסיה תקציבית ורפורמת אופק חדש הסכם קיבוצי (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 246/08), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים 31/8/08
קיצור הותק הנדרש לזכאות למענק יובל מ- 30 ל- 25 שנה. ראה גם הסכמים קיבוציים, פרקים 80-13.01 ו- 80-13.4 pdf מסמך מענק יובל הסכם קיבוצי (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 247/08), בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל 27/8/08
לרישום הסכמים קיבוציים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4; לביטול ראה פרק 10.1.2 5843 י"פ אתר משרד המשפטים
הודעה בדבר הסכמים קיבוציים שהוגשו לרישום, ועל ביטול הסכם קיבוצי
26/8/08
נפסק כי יש פסול בהוראת מעביד, לפיה עובדי שיווק צריכים לחשוף מידע פרטי-מוצנע על עצמם בפני לקוחות html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פרטיות עובדים פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, בעב' 9465/05, יעקובי נ' חברת פרופורציה פי.אם.סי בע"מ
19/8/08
משפט העבודה, פרקים 10.7 ו- 10.7.1 ק"ת 6702 אתר משרד המשפטים הבטחת רצף ביטוחי, לעובדים מבוטחים, בעת חופשת לידה או שמירת הריון תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח - 2008 14/8/08
נפסק בין היתר כי פעולה ללא רשיון שוללת מתן רשיון. ראה משפט העבודה, פרק 10.4.5
אתר הנהלת בתי המשפט רישוי קבלני כוח אדם
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעב' 11/07, אל אור אילת תפעול ואחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, והממונה על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
11/8/08
ניתן צו זמני המורה למעבידה לשלם לעובדים את מלוא שכרם. ראה משפט העבודה, פרקים 10.3,ו- 10.3.2 (לענין הלנת שכר), ולענין סדר דין קיבוצי ראה בפרק 10.15.5 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הלנת שכר, צו זמני כספי פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בס"ק 17/08, הסתדרות העובדים החדשה ואח' - רשות השידור ואח' 7/8/08

יולי 2008

הערות
קישור למסמך html/pdf
מקור
נושא
סוג המסמך וזיהויו
תאריך
בסעיף 7 לתוספת הוחל החוק על מקומות עבודה שמועסקים בהם, כרגיל, 500 עובדים לפחות ס"ח 2170 אתר הכנסת
חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח -2008 29/7/08
נקבע, בין היתר, כי שיעור ההחזר, החל מיום 1.7.08, יהיה עד 22.06 ש"ח ליום עבודה
השתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7030/08
23/7/08
הוראות בענין פרוטוקול הדיון, והקלטת הדיון ס"ח 2168 אתר הכנסת סדר דין חוק בתי המשפט (תיקון מס' 51), התשס"ח - 2008 21/7/08
לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל - 1970. ראה משפט העבודה, פרק 11.10.3.11
אתר משרד המשפטים
הודעה על הכרה ב"תוספת 2008" המשולמת לעובדי הוראה בשירות המדינה, כתוספת קבועה
21/7/08
בית הדין האזורי פסק מאות אלפי שקלים פיצויים בגין הפליה מחמת מין בהסכם פרישה מוקדמת, וזאת תוך ישום הלכת בג"ץ ניב (בג"צ 6845/00,איתנה ניב ואח' נ' ביה"ד הארצי לעבודה; ניתן ביום 9.10.02, פ"ד נו (6) 663), . ראה משפט העבודה, פרקים 11א 11.01 ו- 10.22
html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הפליה בעבודה, הסכמי פרישה פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, בעב' 10222/02 לאה פס – שירותי בריאות כללית 16/7/08
לרישום הסכמים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4; לביטול ראה פרק 10.1.2
הודעה בדבר הסכמים קיבוציים שהוגשו לרישום עד ליום 31.5.08 והודעת ביטול הסכם קיבוצי
8/7/08
ראה פרק 10.3 לעניין חוק הגנת השכר
תיקונים בעניין פנקס שכר ותלוש שכר והעברת סכומים שנוכו
תיקונים סעיפים 24-26 לחוק הגנת השכר
6/7/08
לעניין הבטחת הכנסה ראה משפט העבודה, פרק 10.19

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה)
6/7/08
משפט העבודה, פרק 10.15.3 ק"ת 6686 אתר משרד המשפטים
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח - 2008 6/7/08
לעניין הוצאות נסיעה ראה הסכמים קיבוציים פרק 991.6
אתר משרד המשפטים
בעניין עדכון הוצאות נסיעה לעבודה וממנה
הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה להסכם קיבוצי מס' 7014/08 מיום 4.3.08.
3/7/08
נפסק, בין היתר, כי בית הדין לא יבטל פסק בורר למרות שניתן בקשר לזכויות כפויות, שאינן ברות בוררות, אם ההסכמת העובד לבוררות עומדת בתנאים מסויימים (מדובר כנראה בהעדר ניצול של העובד), ואם הבוררות נוהלה באופן הוגן וענייני. ראה גם, משפט העבודה פרק 10.2.2.
כן נפסק כי תיקון פגם, על ידי מעביד, בהליך פיטוריו של עובד, אינו שולל את זכותו של העובד לפיצוי בגין נזקים שההליך הפגום גרם. ראה לענין זה גם משפט העבודה, פרק 10.1.6.1
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטבוררות בקשר לזכויות כפויות (קוגנטיות) - ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין
ע"ע 163/06, 172/06, בש"א 314/07, שרה אכשטיין - איגוד ערים לכבאות חולון, בת ים, אזור, בע"מ1/7/08

יוני 2008
הערות
קישור למסמך html/pdf
מקור
נושא
סוג המסמך וזיהויו
תאריך
בין היתר נקבע כי למי שמקבל דמי הבראה לפי הסכם זה, החל מיום 1.7.08 מחיר יום הבראה יהיה 331 ש"ח. הסכמים קיבוציים, פרק 991.7

דמי הבראה
הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7024/08).
25/6/08
לענין פרטיות עובדים, ראה בפרק 1.2 לקובץ משפט העבודה; לענין זכות המעביד לנהל (פררוגטיבת הניהול), ראה בפרק 10.1.6.1 לקובץ משפט העבודה. כן ראה ההסכם, בפרק 991.1.5 לקובץ ההסכמים הקיבוציים
העתקים פורסמו בשני אתרי אינטרנט פרטיים:
האגודה לזכויות האזרח;
אתר "פסק דין"שימוש במחשבי העבודה לצרכי העבודה ולצרכים פרטיים של העובד; פרטיות
הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7033/08).
25/6/08
בית הדין יחליט להתערב בהליך בוררות על בסיס כללים ומגמות שבדין ויגביל את התערבותו למינימום האפשרי. ראה משפט העבודה פרק 10.2.2
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות בית הדין להתערב בהליך בוררות
פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בס"ק 12/08 מ"י ואח' – ההסדרות הרפואית לישראל (הר"י); ניתן ביום 24.6.08
24/6/08
ראה גם פרק 10.16 בקובץ
תיקון לסעיף העונשין ותיקונים לשוניים של סעיפים 1-5
תיקון לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או המינהל התקין)
21/6/08
נקבע כי הוראה המעניקה לאלמן מחצית מהקיצבה של אלמנה אינה שוויונית ובטלה. ניתנה תקופה של 6 חודשים להסדר שוויוני חילופי. ראה משפט העבודה פרקים 11ג; 11.04.6 ו- 11.01 מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט השוואת קצבת שאירים של אלמן ושל אלמנה בקרנות הפנסיה הותיקות
פסק דינו של ביהמ"ש העליון בבג"צ 4948/03, משה אלחנתי נ' שר האוצר - מר בנימין נתניהו ואח'; ובג"צ 2911/05, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה, אורי פידלמן ואחרים
15/6/08
ראה הסכמים קיבוציים, פרק 27

הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה להסכם קיבוצי מס' 7001/08, מיום 26.12.07, בין התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ לקידום תעשיות
היהלומים לבין ההסתדרות הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי,
הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה חטיבת עובדי
היהלומים
11/6/08


הודעות בדבר העברת סמכויות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק עבודת נשים וחוק עבודת נוער
5/6/08

מאי 2008

הערות קישור למסמך html/pdf מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
לרישום הסכמים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4; לביטול ראה פרק 10.1.2 י"פ 5813 רשומות - י"פ רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום עד ליום 30.4.2008, וביטול הסכם קיבוצי 28/5/08
לתובענות יצוגיות, ראה משפט העבודה פרק 10.15.9; לפליה חלק 10.22 ובמיוחד פרקים 10.22 ו- 10.22.6; לצווים זמניים, פרק 10.15.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטתובענות ייצוגיות; הפליה; סעד זמני - צו אנטון פילרהחלטה של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 210/08, פלונית - פלונית22/5/08
לרישום הסכמים, ראה משפט העבודה פרק 10.1.4; לביטול ראה פרק 10.1.2 י"פ 5805 רשומות - י"פ רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום עד ליום 31.3.2008, וביטול הסכמים קיבוציים 15/5/08

אפריל 2008

הערות
קישור למסמך html/pdf
מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרקים 12.1.7.01, 12.1.7 ו- 12.1.7.1 pdf מסמך רשומות - ק
תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (בית הדין - ניהולו, החזקתו והוצאות),
התשס"ח - 2008; ק"ת 6669, עמ' 867
30/4/08
בית הדין שינה לכאורה מהלכה קודמת (לפיה צד לא יכול להגדיר את פעולת הפיטורים/התפטרות של הצד השני ליחסי העבודה), ופסק כי לצורך הקביעה לפיה עובד זנח את עבודתו, על המעביד להודיע לעובד כי אי-החזרה תחשב להתפטרות. ראה לענין זה במשפט העבודה פרק 10.10.1. כמו כן נפסק לעובדת פיצוי בגין עשרה חודשי שכר בהם היתה מוכנה לעבוד אך לא ניתן לה לעשות זאת (והיא גם לא פוטרה בהם). ראה לענין זה, משפט העבודה פרק 10.1.6.1html מסמךאתר הנהלת בתי המשפט"מוכן ומזומן לעבודה" והזכאות לשכר; זניחת העבודהפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 730/07, 740/07, רוחייה נבואני - המועצה המקומית מג'אר27/4/08
הסכם זה בוטל - כנראה עוד לפני שיושם - בהסכם מיום 21.4.09, אשר קבע גם הוא זכאות לגמול בגין השתתפות בהשתלמות מינהל. ראה הסכמים קיבוציים, פרק 13.0.1
משרד התמ גמול מינהל הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה לבין ההסתדרות הכללית. מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 165/08
17/4/08
על גבי נוסח ההסכם שהגיע לידינו חסרה חתימה מטעם מרכז השלטון המקומי. ההסכם עוסק, בין היתר, ברכיבי השכר שיחשבו לצורך שכר מינימום, בתוספת ותק, ובביטול מנגנון בדיקת שחיקה, וכולל טבלאות שכר. הסכמים קיבוציים, פרק 25.1
משרד התמ שכר אחיות הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, מרכז השלטון המקומי, ושלוש הערים הגדולות לבין ההסתדרות הכללית. מספריו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7021/08 ו- 160/08 17/4/08
על נוסח ההסכם שהגיע לידינו, חסרות חתימות מטעם חלק מהצדדים לו. ההסכם עוסק בין היתר במסגרת עלות השכר, מענק, משא ומתן נוסף למתן תוספות שכר, מועדי תשלום, עדכון גמלאות, הקמת ועדה לשינוי מבנה ההעסקה בשירות הציבורי, דרגת פרישה בשירות המדינה ועוד. ראה גם, הסכמים קיבוציים, פרק 991.4.13
משרד התמ הסכם מסגרת במגזר הציבורי הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, חבר המועצות הדתיות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, המוסדות להשכלה גבוהה, הסתדרות מדיצינית הדסה, שירותי בריאות כללית, רשות שדות התעופה, חברת דואר ישראל בע"מ, איגודי ערים לכבאות. מספריו בפנקס ההסכמים הקיבוציים, 7020/08 ו- 157/08
17/4/08
בחוק זה נעשו תיקונים עקיפים, בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949; חוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951; חוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1953; חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963; חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967; ועוד ס"ח 2152 אתר הכנסת
חוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008 16/4/08
החלפת המילים "נוסף על הסכום" במילים "זהה לסכום". ראה בפרקים 12.8.1 ו- 12.8.9 לקובץ ההסכמים הקיבוציים. השינוי בהסכם הקיבוצי היה שונה קצת, כנראה משום שהצו עבר עריכה לשונית שהשפיעה על תוכן הדברים י"פ 5794 רשומות - י"פ תיקון בקשר לביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי
צו הרחבה בענף ההובלה, לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957
10/4/08
ראה לענין איסור על הפליית נשים גם בפרקים 10.22; 10.22.2, 10.22.5, 10.22.6 ו- 10.22.7 ס"ח 2149 אתר הכנסת שוויון בעבודה חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות
עבודה לנשים, התשס"ח - 2008; ס"ח 2149, עמ' 482
10/4/08
למרות שנפסק כי מדובר ב"פיטורים פוליטיים", לא הושבו העובדים לעבודה. לענין פיטורים שלא כדין, ראה משפט העבודה פרק 10.10.1. לענין פיצויים ואכיפה, ראה בפרק10.1.6.1 שם html מסמך
אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים פוליטיים, שיקולים זרים, אכיפת יחסי עבודה, פיצויים בגין פיטורים שלא כדין פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 281/07, 286/07, רשות הדואר נ' שמואל קלפנר ואח' 9/4/08
הוחלט, בין היתר, כי אין להסיק הסכמה משתמעת של עובד לעיון מעבידו בדואר אלקטרוני שלו המצוי במקום העבודה, וגם לא במכתבים שהושלכו לפח. הוחלט למנוע את הגשת המכתבים כראיות. החלטה זו מנוגדת להחלטה קודמת שניתנה בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ביום 15.7.07 - ראהקישור למסמך
ראה גם משפט העבודה פרק 1.2
html מסמך
אתר הנהלת בתי המשפט פרטיות מכתבים ודואר אלקטרוני של עובד החלטה של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בעב' 1158/06, 1027/06, אפיקי מים-אגודה חקלאית שיתופית לאספקת מים בבקעת בית שאן בע"מ ואח' נ' רני פישר 9/4/08
הסדר מקיף של זכויות העובדים. ראה ההסכם הקיבוצי, בפרק 12.42 לקובץ ההסכמים הקיבוציים י"פ 5793 רשומות - י"פ
צו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל, לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957
9/4/08
החידושים שבפסק הדין הם, לפי הבנתנו, הוספת מבחן חדש בדבר "מידת ההשתלבות", ומתן משקל לאיסורים המוטלים על עובד בקשר לעיסוק נוסף ולאי-קיומם בקשר לפן השלילי של מבחן ההשתלבות. ראה בסעיפים 27 - 29 לפסק. וראה גם בפרק 10.1.6 לקובץ משפט העבודה html מסמך
אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד - ואמרות אגב בקשר להשבת שכר ו"סעיף גדרון" פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 431/07, 434/07, ד"ר יפתח סוכנובר נ' מדינת ישראל, משרד הביטחון, אגף השיקום ואח' 9/4/08
סעיף 7(א)(4) לחוק, מאפשר תלונות מסויימות של עובדים. כן ראה לענינים אלה משפט העבודה, פרקים 10.16 ו- 10.16.1, והסכמים קיבוציים פרק 12.1.7.5 ס"ח 2147 אתר הכנסת
חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),התשס"ח - 2008; ס"ח 2147, עמ' 440
8/4/08
זכויות עובדי שב"כ, מוסד ועוד. ראה משפט העבודה, פרק 11.10.3 ס"ח 2147 אתר הכנסת פנסיה תקציבית חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 48), התשס"ח - 2008; ס"ח 2147, עמ' 447 8/4/08
פורסם גם שכר ממוצע ליום 1.1.07, וגם ליום 1.1.08 י"פ 5790 רשומות - י"פ
הודעות בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995
2/4/08
ראה משפט העבודה, פרק 10.15
י"פ 5790 רשומות - י"פ הסכום הוגדל ל– 37,900 שקלים חדשים
הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח - 1988
2/4/08

מרץ 2008

הערות
קישור למסמך html/pdf
מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

ס2143 אתר הכנסת הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים וסיוע לניצולי שואה. תיקון לתיקון עקיף (מספר 32) לחוק הבטחת הכנסה, ס"ח 2143, עמ' 390. 30/3/08
קיצור תקופת האכשרה (12 חודשים במקום 24) לענין זכאות לחופשה ללא תשלום לאחר סיום חופשת לידה. משפט העבודה, פרק 10.7
ס2142 אתר הכנסת
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 44), התשס"ח - 2008, ס"ח 2142, עמ' 386. 27/3/08
נדונו, בין היתר, יחסים מוסכמים, חזקת ניצול מרות, ואכיפת מוסר. לכאורה נפסק כי גם יחסים שהתקיימו מרצון חופשי בין עובדים בגירים במקום עבודה, יכולים להוות הטרדה מינית, אם התקיימו יחסי מרות בין בני הזוג מסמך וורד מדוברות בתי המשפט אתר הנהלת בתי המשפט החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 274/06, פלונית - אלמוני 26/3/08
משפט העבודה, פרק 10.1.4 י"פ 5789 רשומות - י"פ רישום הסכמים קיבוציים.
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום עד ליום 29.2.2008
26/3/08
נפסק כי לבית הדין לעבודה הסמכות העניינית לדון בתביעה של נבחר ציבור לתשלום שכר, וכי נבחרים זכאים להגנה על שכרם. לענין סמכות עניינית, ראה בפרק 10.15.01 לקובץ משפט העבודה. לענין החלת יחסי עובד ומעביד על נבחרים, ראה בפרק 10.1.6 לקובץ מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית; הקניית זכויות שבמשפט העבודה לנבחרי ציבור פסק דין של בית המשפט העליון בבג"ץ 1898/06, משרד הפנים נ' בית הדין הארצי לעבודה י-ם - הנהלת בתי המשפט, יעקב רסמי, מועצה מקומית כפר קרע ואח' 24/3/08
משפט העבודה, פרק 11.02
ק"ת 6657 רשומות - ק
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח - 2008. ק"ת 6657, עמ' 626. 24/3/08
משפט העבודה, פרק 11.03
ק"ת 6657 רשומות - ק בין היתר, בקשר להעברת כספים בין קופות. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"ח - 2008. ק"ת 6657, עמ' 633. 24/3/08
משפט העבודה, פרק 11.03
ק"ת 6656 רשומות - ק
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס"ח - 2008. ק"ת 6656, עמ' 619. 18/3/08
נפסק, בין היתר, כי זכותה של עובדת לשוב לעבודה לאחר חופשת הלידה, אינה ניתנת לפדיון על ידי המעביד וכי המעבידה ששילמה שכר בגין תקופה זו צריכה לשלם גם פיצויים בגין פיטורים בניגוד לחוק. כן נפסק שם כי אי-החזרת העובדת לאחר החופשה מהטעם שמחליפתה טובה ממנה היא הפליה פסולה ראה משפט העבודה, פרקים 10.7 ו- 10.22 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הפליה, חופשת לידה, פיטורים פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 627/06, אורלי מורי - מ.ד.פ ילו בע"מ ואחרים 16/3/08
משפט העבודה, פרק 10.6
י"פ 5786 רשומות - י"פ
החלטה בדבר חלוקת יתרות הכספים בקרן חופשה לפועלי הבניין ועבודות ציבוריות, לפי חוק חופשה שנתית, התשי"א -1951
16/3/08
משפט העבודה, פרק 10.17
ס2137 אתר הכנסת
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 8), התשס"ח - 2008, ס"ח 2137, עמ' 246. 9/3/08
תיקון זה תוקן ביום 30.3.08 (ס"ח 2143).
ס2137 אתר הכנסת הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים וסיוע לניצולי שואה. תיקון עקיף (מספר 32) לחוק הבטחת הכנסה, ס"ח 2137, עמ' 236. 9/3/08

ק"ת 6653 רשומות - ק
צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים) (תיקון), התשס"ח - 2008. ק"ת 6653, עמ' 602. 6/3/08
משפט העבודה, פרק 10.1.4 י"פ 5783 רשומות - י"פ רישום הסכמים קיבוציים.
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים שהוגשו לרישום עד 31.1.2008
6/3/08
משפט העבודה, פרק 10.12
י"פ 5783 רשומות - י"פ
הודעה על מינוי חברים לוועדת תעסוקה לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949
6/3/08
בוטל ללא הנמקה ומכוח הודעת היועץ המשפטי לממשלה בדבר העדר עבירה, פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ( קישור לפ"ד ), אשר אסר על מסחר בקיבוצים בשבת.

משפט העבודה, פרק 10.5
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט מסחר על ידי אגודות שיתופיות בשבת. פסק דין של בית המשפט העליון ברע"פ 731/07, קיבוץ צרעה, אגודה שיתופית נ' מדינת ישראל. 5/3/08
הסכמים קיבוציים, פרק 991.6

משרד התמ השתתפות המעסיקים בהוצאות הנסיעה של העובדים לעבודה וממנה. הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7014/08). 4/3/08
נדונה הגדרת "קלון", ונפסק בין היתר כי טיעונו של עובד צריך להיות מכוון כנגד קיומו של קלון ולא כנגד עצם אשמתו. ראה הסכמים קיבוציים,פרק 12.1.7.01 html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט השעיה מעבודה בשירות המדינה; קלון פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 478/07, שוקי ויטה נ' נציב שירות המדינה ואח' 3/3/08

פברואר 2008

הערות קישור למסמך pdf/html מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

ק"ת 6652 רשומות - ק
תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), התשס"ח - 2008. ק"ת 6652, עמ' 586. 28/2/08
ברשומות מופיעה הפניה, לצורך עיון בחוזרים, לאתר האינטרנט של משרד האוצר
משפט העבודה, פרק 11.02
י"פ 5781 רשומות - י"פ
הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 ולפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005
28/2/08
נדונו, בין היתר, שיקול הדעת השיפוטי באכיפת יחסי עבודה ובפסיקת פיצויים (ובהקשר זה נדונו גם "הצהרת גור אריה", האפשרות לחוסר תוקף שלה, וחלוף הזמן) - ראה משפט העבודה פרק 10.1.6.1; חובת עובד להתייצב לשימוע אליו הוזמן - ראה משפט העבודה פרק 10.10.1; תחולת דיני המינהל הציבורי - ראה משפט העבודה פרקים 5.1 ו- 10.10.1; ועוד html מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים שלא כדין
פסק דין של בית הדין הארצי בע"ע 456/06, אוניברסיטת תל אביב נ' רבקה אלישע
27/2/08
הסכמים קיבוציים, פרק 993.7
ס2135 אתר הכנסת עישון במקומות ציבוריים המוחזקים על ידי כוחות הבטחון. חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' 3), התשס"ח - 2008, ס"ח 2135, עמ' 216. 27/2/08
משפט העבודה, פרק 10.18
י"פ 5780 רשומות - י"פ
צו בדבר החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967
26/2/08
ראה הסכמים קיבוציים, פרק 80-13.01
משרד התמ פיצוי בגין שחיקת שכר
הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי, הרשויות המקומיות ושלוש הערים הגדולות לבין הסתדרות המורים - מספריו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7007/08 ו- 84/08 21/2/08
משפט העבודה, חלק 10.11.10
י"פ 5777 רשומות - י"פ
הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר, לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991
20/2/08
משפט העבודה, פרק 11.10.3.11
י"פ 5777 רשומות - י"פ
תוספת "סנגור ציבורי מחוזי" - סמל 4926
הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל - 1970
20/2/08
משפט העבודה, פרק 10.4.5
י"פ 5777 רשומות - י"פ
הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996
20/2/08
משפט העבודה, פרק 10.7
ס2134 אתר הכנסת
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 43), התשס"ח - 2008, ס"ח 2134, עמ' 206. 18/2/08
משפט העבודה, פרק 10.12
ס2134 אתר הכנסת בין היתר, קביעת שיעור פיצויים למפוטר שלא כדין. חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 15), התשס"ח - 2008, ס"ח 2134, עמ' 204. 18/2/08
משפט העבודה, חלק 10.19
ס2134 אתר הכנסת בין היתר, ניכויים למי שהגיעו לגיל פרישה או שמשתלמות להם קצבאות מסויימות. חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 31), התשס"ח - 2008, ס"ח 2134, עמ' 201. 18/2/08
הסכמים קיבוציים, פרק 12.1.5.2
ק"ת 6648 רשומות - ק אישור נחיצות והעסקת קרובי משפחה. צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשס"ח - 2008; ק"ת 6648, עמ' 520. 17/2/08
משפט העבודה, חלק 10.11
ק"ת 6648 רשומות - ק עדכון סכומים (מ- 3,050 ש"ח ל- 3,135 ש"ח). הודעת שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ח - 2008; ק"ת 6648, עמ' 521. 17/2/08
משפט העבודה, פרק 10.15
י"פ 5776 רשומות - י"פ עדכון סכומים (מ-22,335 ש"ח ל- 22,700 ש"ח) הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר, לפי תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה
בדיון מהיר), התש"ן - 1990
14/2/08
משפט העבודה, פרק 10.1.4 י"פ 5776 רשומות - י"פ רישום הסכמים קיבוציים הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, בדבר הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2007 14/2/08
משפט העבודה, פרקים 10.11.14, 10.11.17, 10.11.10
ק"ת 6647 רשומות - ק עובדים זרים. הודעות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ח - 2008; הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ח - 2008; הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ח - 2008. ק"ת 6647, עמ' 512 ואילך. 13/2/08
משפט העבודה, פרק 10.18
ס2132 אתר הכנסת
חוק שירות עבודה בשעת חירום (תיקון מס' 7), התשס"ח - 2008, ס"ח 2132, עמ' 176. 7/2/08
משפט העבודה, פרק 10.7
ס2131 אתר הכנסת
חוק עבודת נשים (תיקון מס' 42), התשס"ח - 2008, ס"ח 2131, עמ' 172. 3/2/08

ינואר 2008

הערות קישור למסמךhtml/pdf מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
משפט העבודה, פרק 11.03
מסמך pdf רשומות - ק התאמת התקנות להסכם הפנסיה המקיפה לכלל המשק. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס"ח - 2008. ק"ת 6644, עמ' 432. 31/1/08
משפט העבודה, פרק 11.05
י"פ 5772 רשומות - י”פ פנסיה. צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים. 29/1/08
משפט העבודה, פרק 11.02
ס2130 אתר הכנסת
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח - 2008, ס"ח 2130, עמ' 160. 28/1/08
ראה גם, הסכמים קיבוציים פרק 80-13.01
משרד התמ פיצוי חלקי בגין שחיקת שכר הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי, הרשויות המקומיות ושלוש הערים הגדולות (על הנוסח שקבלנו חסרה חתימה מטעם שלוש הערים הגדולות) לבין ארגון המורים - מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 42/08 24/1/08
משפט העבודה, פרק 13.1

משרד התמ סיום שביתה, תשלום שכר עבור תקופת השביתה, תוספת שכר ועוד. הסכם קיבוצי בענין הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות (מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 65/08). 18/1/08
בית הדין קבע כי מדובר בשביתה "כלכלית טהורה" והתיר אותה. יחד עם זאת, מצויות בסוף ההחלטה אמרות אגב מהן ניתן ללמוד כי זכות השביתה כפופה לעקרון תום הלב וכי גם שביתות "כלכליות טהורות" (ולא רק שביתות "מעין פוליטיות") כפופות לעקרון המידתיות.
משפט העבודה, פרק 10.2.5
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שביתה "כלכלית טהורה", תום לב, ומידתיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בס"ק 21/07, האוניברסיטה העברית בירושלים ואח' - ארגון הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית בירושלים. 14/1/08
משפט העבודה, פרק 10.1.1 מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט צו מניעה זמני כנגד פיטורי עובדים מאורגנים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 28/07, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, איגוד עובדי הדפוס התקשורת והאומנים, ועד עובדי הדפוס - ידיעות אחרונות בע"מ, דפוס ידיעות אחרונות בע"מ ודפוס גלעד בע"מ. 13/1/08
קישורים זמניים נוספים בקשר לרפורמה מסמך pdf משרד התמ תנאי העסקה ושכר בקשר לרפורמה. הסכם קיבוצי זמני לעובדי הוראה (מספרו 15/08). 10/1/08
שניים מהשופטים התווכחו, בין היתר ובדרך אגב, לגבי השאלה האם "פריצת האוניברסליות" אפשרית אך נדירה או אינה אפשרית (מדובר בשאלה האם ניתן להחיל חלק מחוקי העבודה על מי שהוא כמעט-עובד).
משפט העבודה, פרק 10-1-6
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד, הפן השלילי של מבחן ההשתלבות, פריצת האוניברסליות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 568/06, דוד שושן נ' קל שירותי נופש ותיירות בע"מ. 3/1/08


SiteMap

More pages