חידושים משנת 2006

www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים.

דצמבר 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
בין היתר, נפסקה תמורת הודעה מוקדמת במקרה בו המעבידה נפטרה; נפסק גמול שעות נוספות גלובלי בהתאם למתכונת עבודה שהוכחה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גמול עבודה בשעות נוספות; דמי הודעה מוקדמת; פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1267/04, אלנה זכריה - עזבון המנוחה ליזה קימלמן ואח'. 31/12/06
נפסק, בין היתר, כי שיקולי תקינה רלוונטיים לענין ההחלטה בדבר מתן, או אי-מתן, קביעות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זמניות וקביעות בעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 471/06, חברת החשמל לישראל בע"מ - טבדי. 27/12/06
נפסק כי הסכמה מודעת ושכר גבוה מצדיקים קיזוז בדיעבד של כספים בגין זכויות סוציאליות (כולל פיצויי פיטורים). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד וקיזוז זכויות סוציאליות משכר גבוה ("סעיף גדרון"). פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 231/05, קרן נ' הדסים חברה לפיתוח חקלאי בע"מ ואח'. 26/12/06

מסמך pdf רשומות - ק
תקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז ―2006. ק"ת 6545, עמ' 382. 25/12/06
בין היתר, בוטלה הוראה בחוזה אשר התנתה ביצוע זכויות כפויות בהשבת שכר 'עודף'. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכויות כפויות (קוגנטיות). פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1144/04, מרחיב - מוקד אמון סביון (1981) בע"מ. 21/12/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ידועים בציבור. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1223/01, נאוה ברזילי - נורית וימן ואח'. 20/12/06
נדונה, בין היתר, חובת תום הלב של מעביד כלפי עובד שחלה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תום לב בביצוע חוזה עבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 157/06, עיריית תל-אביב יפו - עזבון המנוחה גאולה בן מיכאל ז"ל. 20/12/06

ס2073 אתר הכנסת חופשת אימוץ. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 32), התשס"ז - 2006. ספר החוקים 2073, עמ' 26. 21/12/06
נפסק ברוב דעות כי התיישנות עילת הפליה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, אינה גוררת התיישנות עילת הפליה לפי עקרון תקנת הציבור הקבוע בחוק החוזים הכללי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפליה והתיישנות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 404/05, בנוז - חיפה כימיקלים. 21/12/06
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5605, עמ' 892 ואילך. 17/12/06
בוטל, בתוקף לאחר 18 חודשים, הסדר גיל הפרישה הכפוי והמוקדם (55 ו- 57) במשטרה ובשב"ס. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פרישה לפנסיה. הפליה מחמת גיל. פסק דין של בית המשפט העליון, בג"ץ 10076/02, 7840/03, 9613/03, ד"ר רוזנבאום ואח' נ' נציב שירות בתי הסוהר והמפקח הכללי של משטרת ישראל. 12/12/06
נדחתה עתירה כנגד תנאים עליהם החליטה הממשלה בדבר תנאים להעסקת עובדים זרים מומחים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עובדים זרים. פסק דין של בית המשפט העליון, בג"ץ 9722/04, 777/06, פולגת ג'ינס בע"מ ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'. 7/12/06
נפסק כי ניתן להרשיע, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, אגודה שיתופית אשר עסקה בשבת במחסר, באמצעות חבריה (נהפך פסק דין של בית דין אזורי לעבודה). פסק דין זה בוטל בפסק דין של בית המשפט העליון ברע"פ 731/07, קיבוץ צרעה, אגודה שיתופית נ' מדינת ישראל (מסמך html). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט איסור על עבודה ומסחר בשבת. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"פ עד”מ 2/99, מדינת ישראל - קיבוץ צרעה (אגודה שיתופית) ואח'. 4/12/06
נובמבר 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הופעל חריג להלכת מילפלדר. נפסק כי זכות העובד לאש"ל ולהחזר הוצאות נסיעה, הותנתה בהסכמה שנתית של המעבידה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שינוי חד-צדדי של תנאי עבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 223/03, חיים אדוני - מדינת ישראל. 20/11/06
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5597, עמ' 560 ואילך. 20/11/06


משרד התעסוקה תוספת שכר לאחיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7059/05 19/11/06

מסמך pdf רשומות - ק
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים בחינות ומבחנים) (תיקון) (תיקון), התשס"ז ―2006. ק"ת 6536, עמ' 272. 16/11/06
נדונה שאלת הסמכות עניינית בקשר לעוולות מעורבות - חוזיות ונזיקיות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 687/05, גור - מכתשים, מפעלים כימיים בע"מ. 15/11/06
הוספת מפעל הפיס לתוספת. מסמך pdf רשומות - ק הגדרת "שירות הציבור". צו שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (שינוי התוספת לחוק), התשס"ז ―2006. ק"ת 6534, עמ' 252. 15/11/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי פיטורים. התפטרות בדין מפוטר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 563/05, אסיסקוביץ - עמותת מכבי ראשון לציון לתרבות ולספורט. 8/11/06
בדעת רוב, לא נשללה קצבת תלויים (לפי חוק הביטוח הלאומי), מאלמנה אשר הפכה לידועה בציבור של אחר. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ידועים בציבור ושלילת זכויות אלמנה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"בל 1407/04, המוסד לביטוח לאומי - פריימן. 8/11/06
בעקבות פשרה יצוגית בתביעה שלא הוכרה כתובענה יצוגית, לא נפסקו הוצאות של ממש (בפסק הדין ניתנה דעת מיעוט). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הוצאות משפט. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"בל 204/97, ישראל אבירם ואח' - המוסד לביטוח לאומי. 7/11/06
בין היתר, נפסק כי הפטור הקבוע בסעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976, אינו חל בקשר לחוקי דמי מחלה אחרים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט דמי מחלה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"בל 697/05, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד) - מורד ואח'. 7/11/06
פסק דין תקדימי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי צמצום; בקשה להמנע מייצוג קיבוצי; תחולת הסכם קיבוצי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 701/05, ספן בע"מ - שמעון בן ציון ואח'. 5/11/06
בוטלה ההסתמכות על סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948. ס2069 אתר הכנסת דחיית חופשה בשעת חירום. חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 9), התשס"ז - 2006. ספר החוקים 2069, עמ' 10. 7/11/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט צו כנגד שביתה פראית (שביתה ללא אישור ארגון העובדים היציג) פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"סק 28/06, רשות שדות התעופה - ההסתדרות הכללית ואח'. 5/11/06
שוב מתנדנדת ההלכה בענין זהות מעבידו של עובד קבלן כוח אדם, המועסק לאורך זמן אצל משתמש בעבודה מסויים. מסמך html מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זהות המעביד. קבלני כוח אדם. חילופי קבלני כוח אדם. פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 273/03, שוואב - מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר; ובע"ע 1363/02, חזין ואח' - תנופה שירותים כ"א ואחזקות 1991 בע"מ ואח'. 2/11/06 5/11/06

אוקטובר 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
מניין 60 הימים להגשת ערעור נמנה מעת קבלת תלוש גמלה בו מופיעות תוצאות ההחלטה (הערת מערכת: לדעתנו הלכה זו אינה ראויה וצפויה לההפך). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גמלאות עובדי המדינה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 364/05, משה סבן - מדינת ישראל. 31/10/06

מסמך pdf רשומות - ק עובדי קבלן, ושירותים בין-ארציים. תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) (תיקון), התשס"ז ―2006. ק"ת 6529, עמ' 182. 29/10/06
נפסק בין היתר כי "...העדר הנמקה להחלטה שיפוטית מהותית הטעונה הנמקה הינו פגם המצדיק ביטול ההחלטה והחזרת העניין לבית הדין קמא על מנת שינמק את החלטתו." מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הנמקת החלטה שיפוטית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 455/05, בריל תעשיות נעליים בע"מ - למונוב. 26/10/06
לכאורה נפסק, ברוב דעות, כי אין לבית הדין סמכות לפסוק פיצויי הלנת שכר לתקופה שלאחר מתן פסק הדין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנת שכר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעד”מ 1009/04, סבירסקי - לרנר. 25/10/06

מסמך pdf רשומות - ק עובדים זרים. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (דיווח למדור התשלומים) (תיקון), התשס"ז ―2006. ק"ת 6527, עמ' 163. 17/10/06
וראה תיקון טעות, בק"ת 6529, עמ' 188. מסמך pdf רשומות - ק תכנית ויסקונסין. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים) (תיקון), התשס"ז ―2006. ק"ת 6527, עמ' 162. 17/10/06

מסמך pdf רשומות - ק
כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים בחינות ומבחנים) (תיקון), התשס"ז ―2006. ק"ת 6527, עמ' 164. 17/10/06
נדונה תביעה כנגד מעין-מכרז בו מונה מנהל בית ספר. נדונה, בין היתר, זכות ההיוועצות שמקבל ההחלטה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט מכרזים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 000451/06, סלימאן יוסף ברקאת נ' משרד החינוך, התרבות והספורט ואח'. 16/10/06
נפסק כי הפחתת שכר בשיעור 10% היוותה עילה להתפטרות בדין מפוטר. נכתב בדרך אגב כי יתכנו קיצוצים שוליים בשכר שלא יהווה עילה שכזו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התפטרות בדין מפוטר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעד”מ 15/06, חריר נ' ספסל על בע"מ. 16/10/06
עוכב, עד להכרעה בערעור, ביצועו של פסק דין כספי, משום שהזוכה לא הייתה תושבת ישראל ושההתה בחו"ל. העיכוב הותנה בהפקדת החוב הפסוק בקופת בית הדין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב ביצוע פסק דין. החלטה של בית הדין הארצי לעבודה בבש"א 661/06, אייזנמן ואח' נ' אסטווס. 16/10/06
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים, ובדבר ביטול. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5588, עמ' 233 ואילך. 16/10/06
באותה החוברת, ובאותו העמוד, פורסם גם תיקון מספר 2 לאותן תקנות (מסמך pdf). מסמך pdf רשומות - ק
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ז - 2006. ק"ת 6526, עמ' 156. 5/10/06
נפסק בדעת רוב כי גם בבתי הדין לעבודה אין לפרש בצמצום את חוק ההתיישנות. כן נפסק בדעת רוב כי ניתן לותר למפרע, במסגרת הסכם קיבוצי, על זכות אישית קנויה (פסיקה זו נעשתה ללא איזכור ההלכה שהיא לכאורה הופכת: פד"ע כרך ז', עמ' 120). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התיישנות. ויתור קיבוצי על זכויות אישיות מוקנות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1406/02, עיריית גבעתיים נ' ברקוביץ ואח'. 4/10/06
התקופה הקובעת לפי החוק הוארכה עד ליום 14.8.06. מסמך pdf רשומות - ק
צו הגנה על עובדים בשעת חירום (הארכת התקופה הקובעת), התשס"ז - 2006. ק"ת 6523, עמ' 96. 4/10/06
הודעות בדבר שינוי השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי, סעיפים 1, 2. ההודעות פורסמו שוב ביום 5.10.06 (מסמך pdf) מסמך pdf רשומות - י”פ ביטוח לאומי. ילקוט הפרסומים 5586, עמ' 196. 3/10/06
ספטמבר 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט רישוי קבלני כוח אדם לעובדים זרים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעב' 4/06, טוטאל שירותי כוח אדם בע”מ נ' מדינת ישראל – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים. 26/9/06
לכאורה סוייגה – במשתמע – הלכה קודמת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי פיטורים – תשלומים במקום פיצויי פיטורים, לפני סיום יחסי העבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1489/04, 1479/04, עזבון המנוח מוסא חליל בסה ואח' – מלון סנט ג'ורג' ואח'. 25/9/06
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים, ובדבר ביטולו של הסכם קיבוצי מיוחד. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5581, עמ' 9 ואילך. 25/9/06
נפסק, בין היתר, כי המעבידה הציבורית חייבת לספק לתובעים מסמכים שיאפשרו להם לכמת את תביעתם. כן הותר למעבידה לדרוש שהתובעים יגלו לה את דוחות מס הכנסה שלהםhtml מסמךאתר הנהלת בתי המשפטפסק דין הצהרתי, כימות התביעה, קבלת מידע ממעביד לצורך כימות התביעה.פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 74/06, רשות השידור נ' משה אסולין ואח'20/9/06


משרד התמ. שכר, ותק ועוד. הסכם קיבוצי מספר 266/2006, בין הועד הארצי של ארגון בעלי המאפיות לבין ההסתדרות. 11/9/06
ראה גם הסכם קודם באותו ענין (הסכם מיום 31.7.06, מספר 7046/06 או 7042/06).
משרד התמ. מלחמת לבנון 2006 – תשלום שכר. הסכם קיבוצי מספר 7048/2006, בין הממשלה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות. 7/9/06
אוגוסט 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
"וגרה עמו" כולל, בנסיבות המתאימות, גם בני זוג שגרים בשני בתים נפרדים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פנסיית שארים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 1232/04, פרלמוטר נ' מבטחים-מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ. 31/8/06
ניתן צו מניעה כנגד שביתה. הסכסוך הינו בענין העברת שירותי "טיפת חלב" לקופות החולים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שביתה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעס”ק 23/06, הסתדרות האחים והאחיות בישראל נ' מדינת ישראל. 30/8/06
צו הרחבה להסכם בענין דמי הבראה מיום 18.6.06 (מספרו7032/06). מסמך pdf רשומות - י”פ דמי הבראה. ילקוט הפרסומים 5569, עמ' 4725. 24/8/06
הודעות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, בענין החלת הפיקוח על חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו – 2006, ובענין מינוי מפקחי עבודה לענין זה. מסמך pdf רשומות - י”פ הגנה על עובדים בשעת חירום, ופיקוח. ילקוט הפרסומים 5569, עמ' 4725. 24/8/06
נדונו זכויותיהם של נבחרי ציבור – זכויות חלקיות מכוח דיני העבודה (מעמד "עובד" באופן חלקי) וסמכות עניינית של בית הדין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הגדרת “עובד”; סמכות עניינית; הגנת השכר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 509/05, אורי בורובסקי נ' מועצה מקומית ביר אל מכסור ומדינת ישראל. 20/8/06
הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, בדבר הגשתם לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5566, עמ' 4633 ואילך. 16/8/06

מסמך pdf רשומות - ק סיוג תחולת חוק הסכמים קיבוציים בקשר למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ו - 2006. ק"ת 6508, עמ' 1077. 10/8/06

מסמך pdf רשומות - ק
צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים) (תיקון), התשס"ו - 2006. ק"ת 6508, עמ' 1078. 10/8/06
נפסק כי הצו אינו חל על חברה המרכיבה בריכות שחיה ביתיות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תחולת צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 1384/04, חברת מנת מערכות מים בע"מ ואח' – עמרם סררו. 9/8/06
סמכויות שר האוצר לפי סעיפים 29(א), 29א ו- 29ב(ב) הואצלו למר אלי כהן, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. מסמך pdf רשומות - י”פ אצילת סמכויות לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה - 1985. ילקוט הפרסומים 5563, עמ' 4544. 9/8/06
וראה הארכת התקופה הקובעת בק"ת 6523, התשס"ז, עמ' 96 (מסמך pdf). ס2064 אתר הכנסת הגנה על עובדים בשעת חירים – מניעת פיטורים, רציפות בעבודה, מניעת הלנת שכר, ועוד. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס”ו - 2006. ספר החוקים 2064, עמ' 396. 2/8/06

ס2064 אתר הכנסת תיקון התוספת השניה לחוק – הוספת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס”ו - 2006. חוק בית הדין לעבודה – תיקון מספר 35. ספר החוקים 2064, עמ' 400. 2/8/06
הודעה בדבר בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה. מסמך pdf רשומות - י”פ פסיקת ריבית והצמדה. ילקוט הפרסומים 5562, עמ' 4521. 2/8/06
יולי 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
ראה ההסכם בפרק 991.1.4 לקובץ ההסכמים הקיבוציים. ראה גם הסכם נוסף באותו ענין (הסכם מיום 7.9.06, מספר 7048/06).
משרד התמ. מלחמת לבנון 2006 – תשלום שכר. הסכם קיבוצי מספר 7042/2006 (או אולי 7046/06), בין הממשלה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות. 31/7/06
הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן – 3,585.18 ש"ח. מסמך pdf רשומות - י”פ שכר מינימום. ילקוט הפרסומים 5561, עמ' 4480. 30/7/06

מסמך pdf רשומות - ק אגרות. הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ו - 2006. ק"ת 6502, עמ' 1019. 26/7/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הגנה על עובד חושף אי-סדרים. אכיפת יחסי עובד ומעביד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 502/02, אסף גרטי נ' מדינת ישראל – משרד הפנים.. 25/7/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט רציפות זכויות פנסיה; הסכמים חוץ-תקנוניים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 600017/97, עוזי עציון נ' מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ. 25/7/06
צו בדבר החלת פרק ד' – לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום. מסמך pdf רשומות - י”פ עבודה בשעת חירום. ילקוט הפרסומים 5560, עמ' 4478. 18/7/06

ס2062 אתר הכנסת דין התפטרות כפיטורים – בקשר להתנדבות לשירות לאומי. חוק פיצויי פיטורים – תיקון מס' 22. ספר החוקים 2062, עמ' 386. 24/7/06
נדונה שאלת אחריות מעביד חדש בגין אי-העברת הפרשות לקופת גמל על ידי מעביד קודם. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חילופי מעביד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 1505/02, שלום אטיה נ' מרחב מרכז חומרי בנין וקרמיקה בע"מ. 19/7/06
צו בדבר החלת פרק ד' – לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום. מסמך pdf רשומות - י”פ עבודה בשעת חירום. ילקוט הפרסומים 5556, עמ' 4288. 18/7/06
צו בדבר החלת פרק ד' – לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום. מסמך pdf
(טעות בשם הקובץ - 5556)
רשומות - י”פ עבודה בשעת חירום. ילקוט הפרסומים 5555, עמ' 4284. 17/7/06
הודעה מיום 2.7.06 בדבר כוונה ליתן צו הרחבה להסכם בענין דמי הבראה במגזר הפרטי (7032/06 מיום 18.6.06). מסמך pdf רשומות - י”פ כוונה להרחבת הסכם קיבוצי. ילקוט הפרסומים 5553, עמ' 4205. 17/7/06
וראה תיקון טעות שפורסם בק"ת 6508, התשס"ו, עמ' 1078 (מסמך pdf) מסמך pdf רשומות - ק
תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון), התשס"ו ―2006. ק"ת 6499, עמ' 996. 16/7/06

ס2061 אתר הכנסת שיעור הגימלה – תיקון התוספת השניה לחוק. חוק הבטחת הכנסה – תיקון מס' 27. ספר החוקים 2061, עמ' 370. 13/7/06

ס2061 אתר הכנסת שינויים בהפחתת גמלאות. חוק חוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו– 2003), התשס"ב - 2002. ספר החוקים 2061, עמ' 371. 13/7/06
נדונה בין היתר השאלה "מהי מידת אחריותו של מעביד במניעת הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה, לפי סעיפים 6 ו- 7 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998". מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הטרדה מינית בעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 1567/04, עיריית ירושלים נ' רעות ברדה ואח'. 3/7/06
נדונה חלוקת הסמכויות בין בתי הדין לעבודה לבין ראש ההוצאה לפועל. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע”ע 386/06, המועצה הדתית ראש העין נ' עודד שמריה. 3/7/06
>
יוני 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

ס2058 אתר הכנסת שכר מינימום. חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשס"ו - 2006. ספר החוקים 2058. 25/6/06
הודעות בדבר הגשה לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5544, עמ' 3893 – 3896. 25/6/03

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פנסיה. תקנון מבטחים למבוטחים ותיקים. סמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 407/05, ע”ע 419/05, שמואל לם נ' מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע”מ. 21/6/06


משרד התמ. דמי הבראה. הסכם קיבוצי מספר 7032/2006 (או אולי 7046/06), בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות. 18/6/06
נדונו בין היתר ההשפעה שיש על התיישנות להודאה בפלילים. נפסק ברוב דעות כי התביעה לא התיישנה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הטרדה מינית והתיישנות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 346/05, שלמה שלום נ' אלה קוזמינוב. 15/6/06
נדונה השאלה האם בית הדין לעבודה הוא המוסמך, או שמא בית המשפט לעניינים מנהליים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. מתן רשיונות בקשר לעובדים זרים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 5/06, “היכל אדם” בע”מ נ' משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. 15/6/06
בין היתר כלולות בתקנות הוראות החלות בבתי הדין לעבודה, והוראות בדבר המצאת כתב טענות אלקטרוני. מסמך pdf רשומות - ק סדרי דין. תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ו - 2006, ק"ת 6490. 14/6/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי עובדת בהריון. ביטול אישור לפיטורים שניתן ממשרד התעסוקה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 1633/04, אופטיק דורון נ' מזל זכאי ואח'. 6/6/06
>
מאי 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעות בדבר הגשה לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5534, עמ' 3411 – 3414. 30/5/03


משרד התמ. מעבר עובדים מקרן פנסיה ותיקה לחדשה. הסכם קיבוצי מספר 7029/2006 (או אולי 7046/06), בין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות. 29/5/06
וראה פסק דין נוסף בענין קרוב, מיום 4.5.06 (ע1156/00). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פירוק אגודה שיתופית. סמכות עניינית בקשר לחוזי עבודה שכרת המפרק. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 694/05, יהודה חסון נ' אגודת מימי מבואות ירושלים (בפירוק) ואח'. 28/5/06
נפסק, בין היתר, כי יורם המסך כלפי בעל חברות אשר העביר עובד בין החברות, שילם את שכרו באמצעות צדדים שלישיים, לא דאג לזכויותיו הסוציאליות ולתשלום מיסים, ולא פירק את החברות באופן אשר היה מאפשר לעובד לקבל את זכויותיו מהביטוח הלאומי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הרמת מסך ההתאגדות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 1452/04, שלמה אביר נ' מנסור חוסיין ואח'. 22/5/06
הודעות בדבר הגשה לרישום ובדבר ביטול הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5528, עמ' 3196 – 3200. 16/5/03
צו הרחבה להסכם בדבר פנסיה מקיפה בתעשיה. מסמך pdf רשומות - י”פ צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5525, עמ' 3105 7/5/03

מסמך pdf רשומות - ק תיווך עבודה. תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו - 2006, ק"ת 6481. 4/5/06

מסמך pdf רשומות - ק תיווך עבודה ועובדים זרים. תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו - 2006, ק"ת 6481. 4/5/06
וראה פסק דין נוסף בענין קרוב, מיום 28.5.06 (ע694/05). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פירוק אגודה שיתופית. עיכוב הליכים וסמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע ע”ע 1156/00, ע”ע 1157/00, גרינבלט ואח' נ' ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע”מ (בפירוק). 4/5/06
כולל הוראות בענין השתתפות המדינה בעלויות שנשא בהן מעביד של עובד עם מגבלות. מסמך pdf רשומות - ק שוויון זכויות, ומימון ממשלתי. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו - 2006, ק"ת 6480. 1/5/06
>
אפריל 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעה על יום הבחירות לכנסת, 28.3.06, כיום השבתה. מסמך pdf רשומות - י”פ הודעה בדבר השבתה לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), התשמ”א – 1981. ילקוט הפרסומים 5523, עמ' 3026 30/4/06

מסמך pdf רשומות - ק עובדים זרים. תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס"ו – 2006, ק"ת 6477. 27/4/06

מסמך pdf רשומות - ק עובדים זרים. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (אגרת בקשה ואגרה שנתית) (תיקון והוראות שעה), התשס"ו - 2006, ק"ת 6477. 27/4/06

מסמך pdf רשומות - ק עובדים זרים. תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס"ו - 2006, ק"ת 6477. 27/4/06
הרחבת היקף הסמכות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 259/05, א.מ. חטיפי העמק בע"מ נ' עפיף בן סלים ח'וטבא ואח'. 26/4/06
נפסק בין היתר כי מידת ההוכחה המוטלת על מעביד הטוען כי עובד גנב ממנו, היא מוגברת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, הפחתת פיצויי פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 1079/04, מרכולית כוכב בע"מ נ' עיזבון המנוח לב רובינשטיין ז"ל. 25/4/06
אוזכר פסק דין קודם בענין עע 300353/97 מדינת ישראל - משה נהרי, פד"ע כרך לה ע' 318, ונפסק שבמקום להמשיך ולקבל את השכר הקודם, יפוצו העובדים בתשלום חד-פעמי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שינוי תנאי עבודה. מעבר מעבודה במשמרות לילה בלבד לעבודה בכל המשמרות. הפחתת שכר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 350/03, מדינת ישראל – משרד העבודה והרווחה נ' אברהם גרינשפן ואח'. 24/4/06
לפי סעיף 2(ג), והחל מיום 1.4.06, הסכום בסמכות רשם הועלה ל- 36,400 ש"ח. מסמך pdf רשומות - י”פ הודעה לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ”ח - 1988. ילקוט הפרסומים 5520, עמ' 2597 24/4/03
בוטלו, החל מ- 1.7.06, תקנות שעות עבודה בשמירה, התשי"א – 1951. מסמך pdf רשומות - ק שעות עבודה ומנוחה בענף השמירה. תקנות שעות עבודה בשמירה (ביטול), התשס"ו – 2006. ק"ת 6475, עמ' 709. 10/4/06
בדעת רוב, נהפכו הלכות קודמות ובית הדין ויתר על התנאים הפורמאליים להחלת חוק הגימלאות על עובדים (לדעתנו סביר להניח שתוגש עתירה לבג"ץ). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכאות לפנסיה על פי חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש”ל - 1970. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 168/05, שלמה נקש נ' מדינת ישראל, משרד התקשורת ורשות השידור. 9/4/06
נפסק, בין היתר, כי המבוטח זכאי לקבל תיאור מפורט של הכספים שהופקדו עבורו בקרן, וחישוב מפורט המתאר את דרך קביעת הסכומים המגיעים לו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פדיון כספים מקופת פנסיה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 600009/98, יואב להב נ' במטחים בע”מ. 9/4/06
מניעת תשלום כפל. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שכר, דמי מחלה ודמי פגיעה בעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. עד”מ 300397/97, יאיר טובי נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית. 4/4/06
הודעות בדבר הגשה לרישום של הסכמים קיבוציים כלליים ומיוחדים, והודעה על ביטולים. מסמך pdf רשומות - י”פ הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5513, עמ' 2444 4/4/03
>
מרץ 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
פסק דין שסוקר את ההליכים בענין ואינו מחדש הרבה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט משבר הרשויות המקומיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ס”ק 1021/04, מרכז השלטון המקומי בישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו”ף. 27/3/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט רציפות זכויות פנסיה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 679/05, חיים ביטן נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין.. 27/3/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תחולת הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענפי השמירה והנקיון, פדיון חופשה ועוד... פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 324/05, ריבה אצ'ילדייב נ' עמישב שרותים בע”מ. 27/3/06
נדונה, בין היתר, ונפסלה, הפחתת חד-צדדית של היקף ההעסקה על ידי המעבידה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שינוי חד-צדדי בתנאי העבודה, פיצויי הלנה ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 1089/04, סאוסן מחאמיד נ' מועצה מקומית בסמ”ה. 27/3/06
הודעה על ביטול "קופות ציבוריות" לפי החוק. מסמך pdf רשומות - י”פ חוק הגמלאות לעובדי מדינה. ילקוט הפרסומים 5509, עמ' 2360. 26/3/06
נדונה סתירה, ביחס לדרך הפיטורים, בין חוזה ההעסקה האישי לבין הוראת סעיף 171 לפקודת העיריות, וסעיף 144 לצו המועצות המקומיות (א). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי עובד עיריה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 128/06, עיריית נצרת עילית ואח' נ' אליעזר גרוס. 26/3/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט אפליה מחמת גיל. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 1313/04, משה אסא ואח' נ' אל-על נתיבי אוויר לישראל בע”מ. 23/3/06
תביעתה של חיילת בשירות קבע לפי חוק שיוויון ההזדמנויות וחוק שעות עבודה ומנוחה, נדחתה. בין היתר, בגלל העדר סמכות עניינית. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית, יחסי עובד ומעביד, ותחולה חלקית של דיני העבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע”ע 214/05, אירית שעל נ' מדינת ישראל. 22/3/06

מסמך pdf רשומות - ק תכנית ויסקונסין. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו – 2006. ק"ת 6469. 21/3/06

מסמך pdf רשומות - ק עובדים זרים. הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ו - 2006. ק"ת 6469. 21/3/06

מסמך pdf רשומות - ק עובדים זרים. הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס”ו – 2006. ק"ת 6469. 21/3/06
בין היתר, החלת ההסדר בבתי הדין לעבודה ותיקונים עקיפים לחוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים, לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל). ס2054 אתר הכנסת תובענות יצוגיות. חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006. ספר החוקים 2054. 12/3/06
תשלום שכר לעובדי רשויות מקומיות עבור ימים בהם נעדרו (כמחאה בשל הלנת שכרם). בית הדין פסק לפשרה לפי הסכמת הצדדים בסעיף 6 להסכם מיום 11.11.04. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט משבר הרשויות המקומיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ס"ק 51/05, מרכז השלטון המקומי נ' הסתדרות המעו”ף ואח'. 12/3/06
הודעה על כוונה למתן צווי הרחבה להסכם בענף הקולנוע (7002/06 מיום 1.1.06) ולהסכם בענף ההובלה (7003/06 מיום 8.1.06). מסמך pdf רשומות - י”פ הרחבת הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5502, עמ' 2121 6/3/06
נדונו שאלת קיום יחסי עובד ומעביד ושאלת זהות המעביד, בקשר להעסקתו של רב בהתיישבות, ובהתייחס להסכם הקיבוצי של הרבנים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט קיום יחסי עובד-ומעביד, וזהות המעביד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע"ע 79/99, הרב אברהם חרל”פ נ' מדינת ישראל, משרד הדתות, והמועצה האזורית מטה יהודה. 5/3/06
על נוסח ההסכם שקיבלנו ממשרד התעסוקה חסרות חתימות מטעם רוב המעבידים (המעבידה היחידה שחתימה מטעמה מופיעה בוודאות היא המדינה).
משרד התמ. מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. הסכם קיבוצי מספר 114/2006, בין הממשלה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז המועצות האזוריות, המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל. 2/3/06
בית הדין קיבל כראיות מסמכים שהוחלפו בין הצדדים במסגרת משא ומתן לפשרה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט קבילות ראיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע"ע 381/03, אינטרפייס פרטנרס אינטרנשיונל לימיטד ואח' נ' חננאל. 1/3/06
>
פברואר 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעה בדבר עדכון שכר המינימום והעמדתו על 3,456.58 ש"ח לחודש. מסמך pdf רשומות - י”פ שכר מינימום. ילקוט הפרסומים 5501, עמ' 2089. 28/2/06
הודעה על הגשה לרישום של הסכמים קיבוציים. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5501, עמ' 2089. 28/2/06
נפסק לכאורה כי ניתן להפלות, בשכירה לעבודה, מועמדים שעברו את גיל פרישת חובה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גיל פרישת חובה - ואפליה בשכירה לעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 107/05, ד"ר בנימין קלנר - נציב שירות המדינה, שר התחבורה ופרופ' יוסף ריבק. 27/2/06
צו הרחבה. מסמך pdf רשומות - י”פ ענף הבניה. ילקוט הפרסומים 5500, עמ' 2060. 27/2/06
הפחתת קצבה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל – 1970. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע"ע 325/03, מדינת ישראל, הממונה על הגימלאות נ' בלסבלג ואח'. 21/2/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זהות המעביד, פיטורים בטלים, החזרה לעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע"ע 326/03, מדינת ישראל נ' צ'פקוב ואח'. 20/2/06
שכר, תנאי עבודה, פנסיה ועוד.
משרד התמ"ת הסכם קיבוצי כללי בענף אולמות וגני אירועים. הסכם קיבוצי כללי מספר 7014/2006. 19/2/06
עבודה בשעות נוספות במשמרות, ביום פנוי, ביום חג ועוד.
משרד התמ"ת הסכם קיבוצי לענין עובדי מינהל ומשק וכוחות עזר בבתי החולים הממשלתיים. הסכם קיבוצי כללי מספר 7017/2006. 19/2/06
הוחלט כי ככלל אין לעשות זאת. יחד עם זאת, במקרה זה הוחלט דווקא להתנות את המשך ההליך בתשלום הוצאות, בין היתר לאור הזלזול של התובעת בהליך השיפוטי, ובהעדרותה ואיחוריה החוזרים ונשנים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התניית המשך ההליך בתשלום הוצאות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. בר"ע 120/06, בסין נינה נ' שופרסל בע"מ. 19/2/06


משרד התמ"ת העסקת עובדים לפי חוזים אישיים ולתקופה קצובה. הסכם קיבוצי מספר 79/2006, בין הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית לבין ההסתדרות הכללית והמועצה הארצית של עובדי הסוכנות. 15/2/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפחתת שכר ושינוי חד-צדדי בתנאי עבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע1495/02, עאמר ואח' נ' מועצה מקומית חורפיש. 14/2/06
אושר פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה. מסמך pdf אתר הנהלת בתי המשפט פנסיה – הסכמים חוץ תקנוניים וחובת השוויון. פסק דין של בית המשפט העליון. בג"ץ 6460/02, אליאב ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה, קרן מקפת ואח'. 8/2/06
הסמכת מר עוזר ברקוביץ, הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. ביטול הסמכתו של מר יובל רכלבסקי. מסמך pdf רשומות - י”פ חוק יסודות התקציב – חריגות שכר. ילקוט הפרסומים 5491, עמ' 1620. 7/2/06
נפסק, בין היתר, כי הוכחו 2 שעות נוספות לכל יום עבודה (64,792 ש”ח בגין רכיב תביעה זה). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שעות עבודה לעובדת סיעודית, פיטורים ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1333/04, Baloyo Teresita נ' לוגסי ואח'. 6/2/06
נפסק, בין היתר, כי היו פרקי זמן ביום העבודה בהם לא הועסק המטפל, ולכן נדחתה התביעה לגמול שעות נוספות. התקבלה תביעה בקשר לגמול עבודה במנוחה השבועית. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שעות עבודה לעובד סיעודי, מנוחה שבועית ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1247/04, איליה דאמשה נ' יהונתן דוידוביץ. 6/2/06
התקנה שתוקנה חלה בבתי הדין לעבודה. מסמך pdf רשומות - ק בין היתר, תיקון בקשר להמצאת כתבי בית דין לכלוא בבית סוהר. תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ו ― 2006. ק"ת 6459. 5/2/06

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זהות המעביד ומיקור חוץ. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 116/03, מדינת ישראל, משרד החינוך נ' חג'בי ואח'. 2/2/06
>
ינואר 2006
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
כימות התביעה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סדר דין. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה. ע"ע 1193/04, רפפורט ואח' נ' רשות שדות התעופה. 30/1/06
הודעה על ביטול הסכם זה פורסמה בשנת 2009, בי"פ 5915

משרד התמ"ת הסכם קיבוצי כללי בין איגוד קבלני השיפוצים, שיקום, שימור ושדרוג מבנים בישראל לבין הסתדרות העובדים הלאומית. הסכם קיבוצי כללי מספר 7006/2006. 24/1/06
נפסק כי, למרות הוראת סעיף 36(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973, המבוטח אינו יכול להעביר את הזכות לפנסית השאירים בניגוד להוראות תקנון הקרן. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פנסיית שאירים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 540/05, שאוה-שוע נ' אוניברסיטת תל-אביב, גילעד גימלאות לעובדים דתיים ואח'. 19/1/06

מסמך pdf רשומות - ק תכנית ויסקונסין. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה) (הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית לסוגי משתתפים), התשס"ו― 2006, ק"ת 6454. 18/1/06
נדחתה תביעתלו של חייל בשירות קבע. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1247/05, ד”ר אניל גדרה נ' מדינת ישראל – צבא הגנה לישראל. 16/1/06
לכאורה, הממונה על השכר נתן הוראות לא רק לגבי גובה השכר אלא גם לגבי סוג ההתקשרות (חוזה בכירים או דירוג). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חריגות שכר בשירות הציבורי – סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 312/05, מדינת ישראל נ' חלאילה ועיריית סחנין. 15/1/06
נדונה אחריות מעביד לתוקף פוליסת ביטוח של עובד (בהתחשב בכך שהמעביד ניכה כספי ביטוח משכר העובד). נקבעה אחריות, והתיק הוחזר לבית הדין האזורי לצורך קביעת שיעור הפיצויים. ראה פסיקה נוספת לענין זה בפרק 11.01 לסדרת משפט העבודה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ביטוח עובדים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 267/05, שושן נ' המרום אחים חמו בע"מ. 10/1/06
הודעות בדבר הגשה לרישום ובדבר ביטול. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים. ילקוט הפרסומים 5479, עמ' 1162 – 1165. 9/1/06

מסמך pdf רשומות - י”פ מתן סמכויות לעובדי מדינה בתחום דיני העבודה. ילקוט הפרסומים 5479, עמ' 1159 9/1/06
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה ביום 6.3.06. טעות סופר בהסכם תוקנה בהסכם מיום 22.5.07 - מספר 7018/07, אשר הורחב גם הוא
משרד התמ"ת הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות מפעלי הובלה בישראל לבין ההסתדרות הכללית. הסכם קיבוצי כללי מספר 7003/2006. 5/1/06
עובד תבע לאחר פרישתו לפנסיה, בגין ארועים שארעו יותר מ- 20 שנה קודם לכן, בטענה שבשנים 1971 – 1980 התקיימו בין הצדדים יחסי עבודה (מ- 1980 ואילך, הוסכם כי התקיימו יחסי עבודה). נפסק כי יש לדון בעילות הקשורות למענק יובל, הפרשי דמי חופשה שנתית, והפרשי פיצויי פיטורים. נמחקו העילות הנוגעות לפיצוי על נזק בגין אי הפרשה לפנסיה, והפרשי מענק פרישה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התיישנות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1616/04, טיברמן נ' מקורות חברת מים בע”מ. 5/1/06 (ממוקם באתר ביום 4/1/06)
תיקון עקיף שנעשה בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ה – 2006, בקשר ל"הערכת מסוכנות". ס2050 אתר הכנסת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים – תיקון מס' 4. ספר החוקים 2050 3/1/06
סמכויות שיפוט ותרופות, ובניהם פיצויים בהעדר נזק ממוני, צווי עשה, ופיצויים בשיעור 150% מהשכר שלא שולם. כן הורחבו זכות התביעה וההתייצבות. ולבסוף סעיף 14(א) לחוק הורחב גם לעובד. ס2049 אתר הכנסת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 31), התשס”ו – 2006. ספר החוקים 2049 3/1/06
בין היתר הוקמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. ס2048 אתר הכנסת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 10), התשס”ו – 2006. ספר החוקים 2048 3/1/06
נפסק כי ההליך יתקיים בבית הדין, ולא במסגרת ההסתדרות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חוקת ההסתדרות. הסכם בוררות. טענות בדבר יצוג לא הוגן. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 305/03, קודמן נ' הסתדרות הפקידים עובדי המנהל והשירותים ואח'. 3/1/06
נפסק ברוב דעות כי בית הדין מוסמך לפסוק פיצויי הלנה גם בגין התקופה שלאחר מתן פסק הדין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1504/02, ניסים עדיקא – קפה נאווה נ' אניס צאלאח בשאראת ואח'. 3/1/06
בין היתר הורה בית הדין על השבה. כן דן בית הדין ברכיבי שכר שזכו להגנה בשל המועד בו החל תשלומם – וקבע כי ההגנה מוגבלת לשיעורם ההסטורי (ואולי ניתן לעדכנם). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חריגות שכר במגזר הציבורי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1420/04, מדינת ישראל ואח' נ' עו”ד אורון ואח'. 2/1/06
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה ביום 6.3.06.
משרד התמ"ת הסכם קיבוצי כללי בענף הקולנוע. הסכם קיבוצי כללי מספר 7002/2006. 1/1/06
תיקון בקשר להיטל בגין עובדים זרים. ס2046 אתר הכנסת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו 2004- ) (תיקון מס' 10 ), התשס"ו― 2006. ספר החוקים 2046 1/1/06
הקמת ערכאת שיפוט נפרדת. החוק כולל, בין היתר הוראות בדבר פיטורים, ותיקון להגדרת "שוטר" בחוק שירות המדינה (גמלאות). ס2045 אתר הכנסת חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס”ו 2006. ספר החוקים 2045 1/1/06
www.glima.info לחידושים משנת 2005 – לחץ כאן. לחידושים משנת 2004 – לחץ כאן.

More pages