חידושים משנת 2005

www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים.

דצמבר 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
נפסק כי העובד היה צריך לגלות למקום עבודה חדש אליו פנה לצורך קבלת עבודה כמורה, את העובדה כי בית ספר אחר פיטרו בעבר מטעמים פדגוגיים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חובות גילוי של מועמד לעבודה. חובת תום לב מוגברת ביחסי עבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1487/02, עמוס סופר נ' רשת אורט ישראל. 29/12/05


משרד התמ"ת תקינה. כוח אדם סיעודי. הסכם קיבוצי מספר 48/2006, בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית והסתדרות האחים והאחיות. 29/12/05
הארכת תוקף הסכמים קיבוציים שבין הצדדים הנ”ל, עד ליום 31.12.08.
משרד התמ"ת הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי לבין ההסתדרות הכללית. הסכם קיבוצי כללי מספר 7004/2006. 27/12/05
נפסק בין היתר כי "... בהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת...”. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גילוי מסמכים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 738/05, אקוסול ישראל פתרונות אקולוגיים בע”מ נ' אור ארי. 26/12/05
הודעות בדבר הגשה לרישום וביטול (ובכלל זה הודעה על ביטול הסכם בדבר דמי חבר ודמי טיפול במוסכים). מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים ילקוט הפרסומים 5472, עמ' 954 25/12/05
נפסק, בין היתר, כי צווי ההרחבה בענף החקלאות לא חלים על המשיבות השייכות לענף התעשיה ולא החקלאות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, תחולת צווי הרחבה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1264/04, פאיז נ' פרי צח בע”מ, וחובב חקלאות בע”מ. 25/12/05
אובחן פסק הדין בענין דב"ע מט/33-3 מ.ב.ע. (פיתוח) בע"מ – ראול מורדוך, פד"ע כ 313, ונפסק כי לבית הדין יש סמכות עניינית בנסיבות הענין בהם הערב שולט במעבידה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. בעל שליטה בחברה מעבידה שעורב לחיוביה כלפי עובד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1556/04, אלון צדוק בע”מ נ' יוסף צור. 25/12/05
בין היתר, ניתן נגד המעביד (הנתבע) צו לגילוי טופסי 106 ותלושי שכר של עובדים אחרים, משום שהמעביד טען כי יש להשוות את העובד אליהם. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גילוי ועיון במסמכים. פרטיות תנאי השכר של עובדים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 482/05, שלומי משיח נ' בנק לאומי לישראל. 22/12/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים מכוח הוראת רשות ציבורית. סעיף 36 לפקודת המועצות. סעיף 144א לצו המועצות המקומיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 288/03, הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים – אמין ואח'. 21/12/05
המעבידה עכבה תשלום פיצויי פיטורים, בין היתר, בשל חשד לאי-סדרים כספיים ובשל ערבותה לטובת חוב אחר של העובדת. המעבידה חוייבה בתשלום פיצויי הפיטורים בפסק דין. יחד עם זאת, פיצויי ההלנה הופחתו לכדי תשלום ריבית והצמדה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 235/05, אליס בלאן נ' המועצה המקומית מג'אר. 19/12/05
הרוב בבית הדין התמודד עם בעיית התנגשות בין נוסח ההסכם הקיבוצי לבין התנהגות הצדדים במשך שנים, והחזירו את התיק לבית הדין האזורי לצורך בירור עובדתי של ההקשר התעשייתי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט קוגנטיות ההסכם הקיבוצי. פרשנות הסכם קיבוצי לפי ההקשר התעשייתי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 202/03, שרה לוי נ' מגדל חברה לביטוח. 19/12/05
ניתן צו לגילוי ולעיון, תוך מתן הוראות בענין הסתרת חלק מהפרטים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גילוי ועיון במסמכי “ועדת בדיקה אוניברסיטאית”. חובת סודיות. פרטיות עובדים וצדדים שלישיים אחרים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 371/05, פרופ' אברהם עוז ואח' נ' אוניברסיטת חיפה. 19/12/05
נדונה הוראת סעיף 26(א)(1) לחוק פיצויי פיטורים, בענין הגנה על כספי פיצויי פיטורים מפני עיקול. כן נדונה סמכות בית הדין לעבודה לפסוק בתביעה של צד ג' לענין זה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט "סכומים משוריינים" בקופת פיצויים. סמכות עניינית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עא"ח 98/05, עו”ד שלמה רביד נ' ס.א.ר. אראל בע”מ ובנק המזרחי המאוחד בע”מ. 19/12/05
הודעות בדבר הגשה לרישום. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים ילקוט הפרסומים 5470, עמ' 872 15/12/05
חידוש ותיקון הסכמים קיבוציים קודמים.
משרד התמ"ת ענף החקלאות. הסכם קיבוצי כללי מספר 7012/2006. 15/12/05
נפסק, בין היתר, כי אי-צירוף צד מעוניין יכול להוות עילה לביטול פסק דין; ניתנה הגנה לזכות השביתה בכך שנמנעה הוצאתן של סחורות מחצר המעביד על ידי עובדים של צדדים שלישיים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט צירוף צדדים להליך. זכות השביתה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 742/05, הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ' תדיראן מערכות בע”מ ואח'. 13/12/05
נדונו, בין היתר, התנאים למתן פסק דין לפי עילה שלא נטענה; וטענות סותרות בדבר פיטורים והתפטרות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עילות התביעה. פיצויי פיטורים. פיצויים למעביד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 298/03, 380/03, חי ישעיהו נ' סופיה קומיסרוב. 11/12/05
תיקון סעיף 9(ד) בקשר לאיסור פיטוריה של עובדת המצויה במקלט לנשים מוכות. ס2038 אתר הכנסת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 30 ), התשס"ו - 2005. ספר החוקים 2038 8/12/05
תיקון עקיף לסעיף 5(ה) לחוק למניעת הטרדה מינית. הרחבת ההגנה על מתלונן. ס2038 אתר הכנסת חוק העונשין (תיקון מס' 89), התשס"ו - 2005. ספר החוקים 2038 8/12/05
כולל תיקונים עקיפים לסעיפים 68 ו- 70 לחוק בתי המשפט בענין פומביות הדיון ואיסור פרסום (סעיפים החלים בבתי הדין לעבודה מכוח הוראת סעיף 39 לחוק בית הדין). ס2038 אתר הכנסת חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו 2005-. ספר החוקים 2038 8/12/05
הבקשה התקבלה. נקבע בין היתר כי "מצב דברים בו טעה בעל דין ביחס לכוונת הצד שכנגד להגיש ערעור על פסק הדין עשוי להוות 'טעם מיוחד' להארכת מועד להגשת ערעור... יש להוסיף כי המשיבה תרמה לטעותן של המבקשות...". מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור. החלטה של רשמת בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 803/05, קלאב הוטלס איטרנשיונאל (א.ק.ה.) בע"מ ואח' נ' שלום. 6/12/05


משרד התמ"ת השלכות תוכנית ההתנתקות על חלק מעובדי ההוראה. הסכם קיבוצי מספר 78/2006, בין המדינה לבין הסתדרות המורים. 5/12/05
טבלאות שכר, משכורת ותנאים נלווים.
משרד התמ"ת. הסכם קיבוצי כללי בענפי החקלאות, האריזה והמשקים החקלאיים וגננות הנוי. הסכם קיבוצי מספר 7011/2006 1/12/05
נובמבר 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
פסק הדין עוכב באופן חלקי (בכפוף להפקדת סכום הכסף או ערבות בנקאית). עוכב תשלומם של חלקים מגמול השעות הנוספות ומהוצאות המשפט. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב ביצועו של פסק דין לחיוב כספי. החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 887/05, ע"ע 630/05, סקאל ספורט בע"מ נ' גמליאלי. 30/11/05
בוטל צו זמני שהוצא על ידי בית דין אזורי, והמנהל הועבר לתפקיד לא-ניהולי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט העברת עובד מתפקיד לתפקיד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 678/05, שירותי בריאות כללית נ' הלר 29/11/05
נוסח מתוקן, המחליף את הנוסח הקודם שפורסם בק"ת 6415, מיום 18.8.05. מסמך pdf רשומות - ק בטיחות העובדים בקרינת לייזר תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005 – נוסח מתוקן 24/11/05
עובדת טענה כנגד טופס הערכה שהושם בתיקה האישי ואשר עיכב את קידומה בדרגה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכויות מכוח הסכם קיבוצי. זכויות עובדי ציבור. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 433/03, שרתוק נ' מדינת ישראל, משרד הבריאות. 22/11/05
תיקון בסעיף 77, בכותרת השוליים, במקום "פקודת" צריך להיות "חוק". מסמך pdf אתר הכנסת תיקון טעות תיקון טעות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005 22/11/05
הודעות בדבר הגשה לרישום וביטול. מסמך pdf רשומות - י”פ הסכמים קיבוציים ילקוט הפרסומים 5459, עמ' 551 21/11/05
הרשיון נשלל. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט רישוי לשכת תעסוקה פרטית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 463/05, ד"ר רוזנר נ' משרד התעשיה והמסחר. 17/11/05
בין היתר, נפסק פיצוי נמוך במיוחד בגין פיטורי עובדת בהריון. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד, פיטורי עובדת בהריון. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1617/04, 1622, ניסבאום נ' ב.ר. מסעדות (קניון הנגב) בע"מ. 17/11/05
נדון, בין היתר, סעיף 4.1 להסכם מיום 3.3.99 בענין אשרור ומניעת חריגות שכר במגזר הציבורי (ראה ההסכם בפרק 12.1.13 לקובץ). נפסק, בין היתר, כי אין בסעיף כדי להכשיר מנגנוני הצמדה עתידיים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חריגות שכר במגזר הציבורי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1516/04, מדינת ישראל, הממונה על השכר נ' גוסמן ואח' ועיריית באר שבע. 16/11/05
סכסוך בענין פיטורי עובדים בעת מיזוג מעבידים, ובענין תנאי פרישתם, הועבר לבוררות. כולל התייחסות לעקיפת ארגון העובדים על ידי מעביד ולענין הפליית עובדים בלתי מאורגנים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סכסוך קיבוצי, פיטורים, תנאי פרישה, בוררות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 70/05, ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ. 15/11/05
בין היתר, פרשנות סעיף 4.1 להסכם מיום 3.3.99 בענין אשרור ומניעת חריגות שכר במגזר הציבורי (ראה ההסכם בפרק 12.1.13 לקובץ). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חריגות שכר במגזר הציבורי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 75/05, הסתדרות המעו"ף ואח' נ' עיריית רחובות ואח'. 15/11/05
בין היתר נדונה הכשלת חובת ההשבה בשל מדיניות סודיות שכר (עובד לא יודע מה שכר העובדים האחרים). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד וחובת השבה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1543/04, מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ נ' פרידנרייך. 15/11/05
נדונה בין היתר שאלת תחולתם של הסכמים קיבוציים לאחר פרישת מעסיק מארגון מעסיקים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הסכמים קיבוציים. ארגוני מעבידים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 52/05, הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף נ' עיריית קריית גת ואח'. 10/11/05
קרן השתלמות זכתה לפיצויי הלנה מלאים ממועצה מקומית לאחר שזה לא הגישה כתב הגנה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1529/04, קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ נ' מועצה מקומית יאנוח ג'ת. היועץ המשפטי לממשלה התייצב בהליך. 8/11/05
הורם מסך ההתאגדות, בין היתר משום שהמעביד הקים חברה חדשה לאחר הגשת התביעה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפרת חובה לביטוח בקרן לפי צו הרחבה, הרמת מסך, ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1138/04, אהרון מאיר נ' שחר ידגר ואח'. 7/11/05

מסמך pdf רשומות - ק תיקונים שונים תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"ו - 2005 6/11/05
עובדת זרה, שכתובתה בחו"ל במדינה שאינה חתומה על אמנת האג, לא חוייבה במתן ערובה לתשלום הוצאות הערעור. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חיוב במתן ערבות להבטחת תשלום הוצאות ערעור. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 76/05, הרב שלמה בניזרי ואח' נ' Rudarska Rositsa Stefanova . 2/11/05
תביעה למשיכת כספי פיצויי פיטורים מקרן פנסיה, לאחר ששולמו בפועל פיצויי פיטורים. בקשת סעד הצהרתי במקום סעד כספי. התביעה נדחתה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט כספי פיצויי פיטורים. קרן פנסיה. סעדים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1326/04, עביר שאהין נ' מכללת מאר אליאס ואח'. 2/11/05
אוקטובר 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
הודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם הפנסיה בתעשיה (ההסכם מיום16/8/05) מסמך pdf רשומות - י”פ פנסיה ילקוט הפרסומים 5448, עמ' 96 27/10/05
נהפך פסק דינו של בית הדין האזורי, והמסך לא הורם. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הרמת מסך פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1017/04, אהוד ענבר נ' אפרים בן מנשה. 27/10/05
צו הרחבה (307 ש"ח ליום הבראה). מסמך pdf רשומות - י”פ דמי הבראה ילקוט הפרסומים 5448, עמ' 96 27/10/05
חלוקת הסמכויות בין בתי הדין לעבודה לבין בית המשפט למשפחה. מסמך pdf אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית. פסק דין של בית המשפט העליון, בע"מ 9948/04, פלוני נ' פלונית ואח'. 26/10/05
החלטה נוספת ודומה ניתנה באותו היום: מסמך html מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, ביטול מחיקת ערעור (ביטול פסק דין) החלטה של רשמת בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 699/05, עזרא שיראזי נ' רשות השידור. 20/10/05
מעביד לשעבר אשר מנע העסקת עובד לשעבר אצל מעביד אחר, חוייב בתשלום פיצויים לעובד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויים בשל הגבלת עיסוק. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1413/04, גבעון שירותי רכב בע"מ נ' בנימין בוגנים. 7/10/05
עוכב תשלום פיצוי בגין נזק לא ממוני, לאדם שנפסק כי פוטר בשל אפליה על רקע מוגבלות פיזית. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב ביצוע פסק דין. החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 774/05, מ.ב.א. הזורע-תאגיד נ' יצחק דה-קסטרו דקל. 6/10/05
ספטמבר 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

מסמך pdf רשומות - י”פ מינוי מפקחי עבודה והעברת סמכויות, לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, חוק שעות עבודה ומנוחה, וחוק עבודת הנוער. ילקוט הפרסומים 5442, עמ' 4337. 29/9/05
הופחתו פיצויי ההלנה לתקופה בה היה המעביד הציבורי מצוי ב'מעין פירוק'. נפסק גם כי בית הדין מוסמך לפסוק הוצאות לטובת אוצר המדינה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנת פנסיה-תקציבית; הוצאות לטובת אוצר המדינה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 417/03, עמרם הרוש נ' מועצת בתי העלמין בירושלים 26/9/05
נפסק, בין היתר, כי להסדר קיבוצי יכול להיות תוקף מכוח חוק החוזים הכללי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, הסדר קיבוצי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 1002/04, הסתדרות המהנדסים ואח' נ' שירותי בריאות כללית 13/9/05
נפסק, בין היתר, כי העובד הוא שקבע את מספר שעות העבודה היומיות (הסדר "שעות גמישות"), וכי הוא לא זכאי לגמול שעות נוספות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שעות נוספות, הפרשות, פיצויי פיטורים ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 450/03, דוד אזרד נ' מיחשוב מערכות מידע בע"מ 13/9/05


רשומות - י”פמינוי והסמכה של מפקחי עבודהילקוט הפרסומים 5438, עמ' 418813/9/05

מסמך pdf רשומות - י”פ הודעות על הסכמים קיבוציים, על ביטול הסכמים קיבוציים, ועל תיקוני טעויות בהודעות קודמות. ילקוט הפרסומים 5436, עמ' 4108 ואילך. 12/9/05
תיקון הגדרת "ילד". ס2030 אתר הכנסת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 26), התשס"ה – 2005. ספר החוקים 2030 11/9/05
נדונה הוראת סעיף 9(ה) לחוק, בקשר לפיטורי עובדת המקבלת טיפולי פוריות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חוק עבודת נשים. פסק דין של בית המשפט העליון, בג"ץ 554/05, רס"ר שרה אשכנזי נ' מפכ"ל המשטרה ואח' 8/9/05
בין היתר נדונה חלוקת הסמכויות בין אורגנים שונים של ההסתדרות; הסכמי אוטונומיה ארגוניים; וסמכות בית הדין להכריע בקשר לגורמים המוסמכים לנהל משא ומתן קיבוצי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט משא ומתן קיבוצי, סמכות ביה"ד ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ס"ק 02/03, הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים ואח' נ' מרכז השלטון המקומי ואח' 8/9/05
נפסק בין היתר כי מעבידו של עובד זר הוא גם מי שהורשה על ידי המדינה להיות מעבידו, וזאת במשותף עם חברת כוח אדם. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זהות המעביד, התפטרות עקב מחלה, דמי חגים ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 347/03, אופרשיאן וואינה נ' מונדי שירותי כח אדם בע"מ ואח' 8/9/05
ניתן להגיש תביעה שכנגד במסגרת הליך בדיון מהיר. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט דיון מהיר. החלטה של נשיא בית הדין הארצי לעבודה, בר"ע 632/05, שי מפעל לאלבומים ומוצרי פרסום בע"מ נ' שמואל טל 8/9/05
נדונה, בין היתר, הגדרת "עובד" לצורך פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1091/04, מיכה רז נ' מ.ב. תשלובת בניה של הקיבוץ הארצי (בפירוק) ואח' 7/9/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בוררות, רשות השיפוט בהסתדרות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1106/02, ע"ע 337/03, אבוד אידית ו-28 יו"ר נעמ"ת המרחבים נ' רשות השיפוט הארצית בהסתדרות ואח' 6/9/05
נדונה בין היתר, הגדרתו של "ארגון מעבידים" מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"א 1002/04, שלמה אביטן ואח' נ' התאחדות הקבלנים והבונים בישראל 5/9/05
נפסק, בין היתר, כי על מבטחים לפעול ב"שקידה סבירה" כדי לאתר זכאים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכויות פנסיה כ"נכס אבוד" לפי חוק האפוטרופוס הכללי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1385/01, מבטחים נ' האפוטרופוס הכללי 5/9/05
אוגוסט 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
קיצור שבוע העבודה, פיטורים, שעות העשרה, ועוד.
משרד התעסוקה רפורמת תשס"ו ב- 35 ישובים שני הסכמים קיבוציים בין המדינה לבין כל אחד מארגוני המורים 31/8/05
נדונו, יציאה כפויה לגמלה בשל בעיות בריאות; רכיבי המשכורת הקובעת לפנסיה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חוק שירות המדינה (גמלאות). פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 300171/98 30/8/05
תכנית ויסקונסין. מסמך pdf רשומות - ק תקנות המדיניות הכלכלית, שילוב מקבלי גמלאות בעבודה, אגרה בעד הגשת ערר. קובץ התקנות 6418, עמ' 937. 30/8/05

מסמך pdf רשומות - ק תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 4), התשס"ה – 2005. קובץ התקנות 6418, עמ' 936. 30/8/05
נדונו סעיפים 15-16 לחוק, וכן הגדרות "שירות צבאי" ושירות קבע. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט נדון חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה). פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עא"ח 65/05 25/8/05
נדחתה טענת הסתדרות המורים, בדבר ניהול משא ומתן שלא בתום לב מצד משרד החינוך, בקשר לפיטורים בשל צמצומים בתקציב ויישום דו"ח דברת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תוקפם של פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ס"ק 54/05 24/8/05

מסמך pdf רשומות - ק תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה – 2005. קובץ התקנות 6416, עמ' 914. 23/8/05
לא ניתנה רשות ערעור כנגד החלטת הרמת מסך בהליך של דיון מהיר. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, הרמת מסך. החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בר"ע 596/05, בש"א 698/05 23/8/05
דמי הבראה. מסמך pdf רשומות - י”פ הודעה על כוונה למתן צו הרחבה. ילקוט הפרסומים 5428, עמ' 3873. 22/8/05
הפיצוי הופחת לאור הנטל המוטל על המפוטר להקטין את נזקיו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויים בגין פיטורים שלא כדין במסגרת חוזה לתקופה קצובה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1121/04, 1112/04 22/8/05
נפסק כי בנסיבות המתאימות, קמה הזכאות, והתביעה התקבלה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעבידים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עד"מ 1011/04, 1014/04 21/8/05
פסק הדין בוטל. מסמך htmlמסמך html ובעותק נוסף: אתר הנהלת בתי המשפט ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 364/03 21/8/05

ס2028 אתר הכנסת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 15), התשס"ה – 2005. ספר החוקים 2028 21/8/05

ס2028 אתר הכנסת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון), התשס"ה – 2005. ספר החוקים 2028 21/8/05
הוחלפו, בשל טעויות ניסוח, בתקנות חדשות שפורסמו בק"ת 6438, התשס"ו, עמ' 107 (מיום 24.11.05). מסמך pdf רשומות - ק תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה – 2005. קובץ התקנות 6415, עמ' 902. 18/8/05
פנסיה מקיפה בתעשיה נספח לחוזר מנכ69/2005 אתר התאחדות התעשיינים פנסיה הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית 16/8/05
כולל תיקון עקיף לחוק שירות עבודה בשעת חירום. ס2027 אתר הכנסת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 19), התשס"ה – 2005. ספר החוקים 2027 16/8/05
נדונו בין היתר, התיישנות תביעות פנסיוניות, חובות גילוי מצד הקרן, טענת 'הודאה והדחה'. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכויות פנסיוניות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 211/05 15/8/05
תשרים (טיפים) מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הגדרת "שכר עבודה" לצורך חוק הביטוח הלאומי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עב"ל 1349/01 14/8/05
נדונו, בין היתר, הוראות חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גמול עבודה במשמרת שלישית, וגמול עבודה בשעות נוספות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1178/02 11/8/05

מסמך pdf רשומות - י”פ מינוי יושבת ראש לועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה). ילקוט הפרסומים 5426, עמ' 3808. 11/8/05
כולל תיקונים עקיפים לחוק שיווי זכויות האשה, חוק עבודת נשים, חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורים, חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, חוק שירות המדינה (גמלאות), חוק דמי מחלה, חוק גיל פרישה ועוד. ס2024 אתר הכנסת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005. ספר החוקים 2024 10/8/05
כולל, בין היתר, תיקון עקיף לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, ובכלל זה הוראות בקשר לקרנות הפנסיה הותיקות. ס2024 אתר הכנסת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה – 2005. ספר החוקים 2024 10/8/05
זה תיקון עקיף לחוק הבטחת הכנסה, בקשר לתוספת השניה שלו, העוסקת בשיעורי הגימלה כאחוזים מהשכר הממוצע. ס2023 אתר הכנסת תיקון לפקודת מס הכנסה, שמתקן בסעיף 67 את חוק התוכנית הכלכלית מיום 11.4.05, אשר תיקן את חוק הבטחת הכנסה. ספר החוקים 2023 10/8/05

מסמך pdf רשומות - י”פ הסמכה לפי תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 בענין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. ילקוט הפרסומים 5425, עמ' 3779. 9/8/05
הועברו סמכויות לפי סע' 9 ו- 9א לחוק עבודת נשים. מסמך pdf רשומות - י”פ העברת סמכותיות שר התעסוקה. ילקוט הפרסומים 5425, עמ' 3779. 9/8/05
המעביד חויב בהפרשות פנסיוניות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט צו ההרחבה בענף החקלאות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עד"מ 1013/04 8/8/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט המבחנים לקיומם של יחסי עובד ומעביד, וזהות המעביד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 370/03 8/8/05
פרשת השכר הגבוה במפעל הפיס. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שכר גבוה הנוגד את תקנת הציבור. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1046/04 7/8/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט אכיפת יחסי עבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 202/05 7/8/05
נפסק כי אין מדובר באפליה (אם כי התביעה נדחתה לפי תנאי ההכרה). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שאלת הכרה בלימודים שקולים לתואר שני למורות חרדיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 76/03 2/8/05
אושרו פיטורים למרות שהרקע להם היה פעילות ארגונית. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי משמעת לפי הסכם קיבוצי, פיצויים, מתן סעד שלא נתבקש. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 440/03 1126/04 2/8/05
תיקונים לפרק העוסק בקרנות הפנסיה הותיקות (הסמכת ועדת הכספים, והסמכת השר להתקין תקנות).

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 15), התשס"ה – 2005. ספר החוקים 2018 1/8/05
ייצוג הולם בוועדות ציבוריות ובצוות לעיצוב מדיניות לאומית. ס2017 אתר הכנסת חוק שיווי זכויות האשה (מס' 4), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 2017 1/8/05
החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבודה. ס2017 אתר הכנסת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 10), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 2017 1/8/05
בקשר לתכנית ויסקונסין. מסמך pdf רשומות - ק תקנות המדיניות הכלכלית, שילוב מקבלי גמלאות בעבודה, הפחתת היקף השעות המזערי של תכנית אישית. קובץ התקנות 6406, עמ' 846. 1/8/05
בקשר לתכנית ויסקונסין. מסמך pdf רשומות - ק צו המדיניות הכלכלית, מועד החלת פרק ז' באזור. קובץ התקנות 6406, עמ' 846. 1/8/05
יולי 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
דיון נוסף בפסק דין קודם, בהתאם להוראת בג"ץ. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנת שכר בקשר למשבר הרשויות המקומיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1242/04 28/7/05
בג"ץ מטרודן לא הוכרע לגופו משום שהסכסוך הסתיים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שביתות. פסק דין בבג"ץ 2406/05, 2727/05 27/7/05


רשומות הודעות על הסכמים קיבוציים, על ביטול הסכמים קיבוציים, ועל תיקוני טעויות בהודעות קודמות. ילקוט הפרסומים 5420, עמ' 3560 ואילך. 27/7/05
הנשיא הסתייג מהלכה קודמת של סגניתו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חובת הייצוג ההוגן, עיכוב הליכים ובוררות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1586/04 25/7/05

מסמך pdf רשומות - י”פ מינוי והסמכת מפקחי עבודה לפי חוק עובדים זרים, ולפי חוק שכר מינימום. ילקוט הפרסומים 5418, עמ' 3498 21/7/05

מסמך pdf רשומות - ק תקנות המדיניות הכלכלית, שילוב מקבלי גמלאות בעבודה, סדרי דין בוועדת ערר. קובץ התקנות 6401, עמ' 807. 20/7/05

מסמך pdf רשומות - י”פ הודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) ילקוט הפרסומים 5417, עמ' 3456 17/7/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט מועדים ואיחורים – ערב יום העצמאות. החלטה של רשמת בית הדין הארצי, בש"א 459/05 15/7/05
בטיחות דרגנועים. כולל תיקון עקיף לחוק ארגון הפיקוח על העבודה. ס2013 אתר הכנסת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (מס' 6), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 2013 14/7/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט צו מניעה זמני כנגד פיטורים, הזכות לעבוד, ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 433/05 12/7/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זהות המעביד, משתתפים חופשיים, קביעות בעבודה, הוצאות משפט. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 6042/04 11/7/05
נקבע כלל מיוחד לענין הסכם פנסיה מוקדמת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הכללת רכיבים בפנסיה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1084/04 11/7/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יישוב סכסוכים בועדה פריטטית ובוררות, וסעיף 29 לחוק יסודות התקציב. החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בר"ע 523/05 11/7/05

מסמך pdf רשומות - י”פ מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות ילקוט הפרסומים 5414, עמ' 3328 7/7/05
יוני 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך


משרד התעסוקה עדכון קצובת ביגוד ברשויות המקומיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7026/05 (הודעה מספר 1048/05) 30/6/05
יצוג הולם בועדות שממנה הממשלה. ס2008 אתר הכנסת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 3), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 2008 29/6/05
בוטל תנאי אשר התנה זכות, בכך שלעובד תהיה תעודת זהות בה ירשם כי מקום מושבו הוא אילת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט אפליית עובדים זרים בהסכם קיבוצי כללי. פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, ע"ב 6042/04 29/6/05
תחרות בין מוטב לבין יורשת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכאות לכספי קופת גמל בעת פטירתו של עובד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 1636/04 26/6/05
הטעם המיוחד להארכת המועד נמצא באי-ציון המועד המקוצר בפסק הדין; התנהלות דיונית שאינה מקובלת בהליך מהיר; והגשת הבקשה בגדרי 30 יום. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד בקשר לדיון מהיר. החלטה של רשמת בית הדין הארצי לעבודה, בבש"א 489/05 26/6/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית ומכרזים בשירותי הכבאות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בס"ק 1020/04, בש"א 455/05 23/6/05


משרד התעסוקה דמי הבראה הסכם קיבוצי כללי מספר 7027/05 20/6/05
נפסק כי בנסיבות המקרה, שתי מסעדות בבעלויות נפרדות יחשבו למקום עבודה אחד לצורך חוק פיצויי פיטורים. זאת בין היתר משום שרשתות נוהגות להעביר עובדים בין סניפיהן ומשום שאין לקטוע את רצף הזכויות בשל מעבר שכזה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הגדרת "מקום עבודה אחד" לצורך חוק פיצויי פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 142/03, בש"א 1034/03 14/6/05
שירות הפיקוח על העבודה יפקח על קיום חוק שירות התעסוקה.
רשומות הטלת פיקוח לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ילקוט הפרסומים 5403, עמ' 2905 8/6/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית בקשר לעובדים זרים ולמדינה (כשהיא אינה המעבידה). פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 23/03 7/6/05
תיקון הוראות בענין זכאות לחופשת לידה לעובדת אשר ילדה אושפז. ס2002 אתר הכנסת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 28), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 2002 6/6/05


משרד התעסוקה דמי הבראה ברשויות המקומיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7025/05 (הודעה מספר 1052/05) 5/6/05
בנסיבות הענין נפסק כי התשרים לא היוו חלק מהשכר. כעקרון נכתב כי תחת תנאים מסויימים, המנויים בפסק הדין, תשר כן יוכל להוות – באופן חלקי או מלא – שכר עבודה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט האם תשר (טיפ) הוא שכר עבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 300113/98 1/6/05
מאי 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
לא נפסק סעד למרות ההפרה, משום שדובר במקרה נדיר בו שימוע לא היה יכול להועיל. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים ללא שימוע. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 1494/04 30/5/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט אכיפת יחסי עבודה, הגנה קיבוצית מפני פיטורים, כשירות סכסוך בענין הפרט להליך קיבוצי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 434/05 30/5/05
הוחלט, בין היתר, כי יש לעכב את תשלומם של פיצויי ההלנה המלאים שנפסקו, בשל אופיים העונשי, וזאת בכפוף להפקדת ערובה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב ביצוע פסק דין. החלטת בית הדין הארצי לעבודה, בבש"א 438/05 26/5/05


משרד התעסוקה דמי חבר ודמי טיפול ארגוני במועצות הדתיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7024/05 (הודעה 3/05) 24/5/05


משרד התעסוקה ספרנים ברשויות המקומיות – לוח תפקוד וגמולים הסכם קיבוצי כללי מספר 7023/05 (הודעה 1047/05) 22/5/05
הוארך המועד, בין היתר בנימוקים שהבקשה הוגשה בתוך המועד ושאין טעם לדון בבקשת רשות ערעור אם במקביל יבוטל פסק הדין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד במקביל לבקשה לביטול פסק דין. החלטה של רשמת בית הדין הארצי לעבודה, בבש"א 394/04 22/5/05


רשומות הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים על הסכמים שהוגשו לרישום ילקוט הפרסומים 5398, עמ' 2704-2707 19/5/05
השופט ע. רבינוביץ הסתייג מפסיקה קודמת, ונתן יותר משקל לקבוע בהסכמים (רוב השופטים לא הצטרפו לדעתו). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הכללת רכיבי שכר בבסיס הפנסיה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 461/03 18/5/05
עובד חוייב בתשלום עבור הקורס לאחר שלא קיים את התחייבותו לעבוד תקופה מסויימת לאחר הקורס אצל המעבידה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תשלום עבור קורס הכשרה לעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 1137/04 16/5/05
עובדים מנעו כניסתם של עובדי קבלן, וניתן צו (ברוב דעות) לאור הוראותיו של הסכם קיבוצי. מסמך html
אתר הנהלת בתי המשפט צו מניעה נגד שיבושים בעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בעס"ק 1017/04 16/5/05


משרד התעסוקה דמי חבר ודמי טיפול ארגוני ברשויות המקומיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7022/05 (הודעה 1049/05) 16/5/05
נפסק ברוב דעות ובין היתר כי את 7 השנים יש לספור לאחור, החל מיום הפניית הדרישה לקרן הפנסיה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התיישנות הפרשי פנסיה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 17/03 9/5/05
נפסק כי השתלחות בלקוח הינה עילה לפיטורים תוך הפחתת (או שלילת) פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפחתת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 122/05 9/5/05
נפסק בין היתר כי בהעדר הוראה אחרת ובנסיבות הענין, עובד מושעה במגזר הפרטי זכאי לתשלום שכרו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תשלום שכר בעת השעיה במגזר הפרטי, תשלום מחצית פיצויי פיטורים ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 1071/04 9/5/05
נדונה העברה מתפקיד בשל שינויים טכנולוגיים ונפסק כי קמה זכות לפיצויי פיטורים מכוח סע' 11(א) לחוק. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 1261/04 9/5/05
התביעה לא נמחקה למרות חוסר מעש בן כ- 10 שנים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט מחיקת תביעה בשל חוסר מעש. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 1637/04 9/5/05
דמי חבר לעמותות לקידום מקצועי.
משרד התעסוקה מועצות דתיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7021/05 (הודעה מס' 2/05) 8/5/05
נדונה גם השאלה האם מדובר בשביתה פוליטית (שביתה בבנקים בעקבות דו"ח ועדת בכר) מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט צו מניעה זמני כנגד שביתה. החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בס"ק 53/05 4/5/05
איחוד של לשכות שירות התעסוקה האזוריות למחוזיות וביטול הלשכה לעובדים אקדמאים.
רשומות צו שירות התעסוקה קובץ התקנות 6383, עמ' 625 4/5/05


רשומות הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה ילקוט הפרסומים 5395, עמ' 2561 3/5/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סילוק על הסף, וחובת הייצוג ההוגן המוטלת על נציגי וארגון עובדים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בע"ע 1411/02 2/5/05
אפריל 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט נסיון לבטל חד-צדדית זכות הקבועה בהסכם קיבוצי. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 244/04 21/4/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חובת שמירת סודות מעסיק, והגבלת עיסוק. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 15/99 21/4/05
יום האישה כיום בחירה לעדות המוסלמיות והצ'רקסית.
משרד התעסוקה רשויות מקומיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7019/05 (הודעה מס' 1046/05) 21/4/05


רשומות הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים על הסכמים שהוגשו לרישום ילקוט הפרסומים 5392, עמ' 2438 ואילך. 19/4/05


רשומות הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים על הסכמים שהוגשו לרישום ילקוט הפרסומים 5390, עמ' 2389 ואילך. 14/4/05
עדכון תוספת מצילים.
משרד התעסוקה רשויות מקומיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7017/05 (הודעה מס' 1045/05) 12/4/05
תיקונים עקיפים ל: חוק הבטחת הכנסה; חוק גיל פרישה; חוק עובדים זרים; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם; חוקי הסדרים וחוקי מדיניות כלכלית משנים קודמות; ועוד. ס1997 אתר הכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 1997 11/4/05
נקבע כי איחורים חוזרים ונשנים בתשלום השכר, אשר עתידים להמשך, מהווים עילה לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התפטרות בדין מפוטר. החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בר"ע 313/05 10/4/05
דמי חבר לעמותות לקידום מקצועי.
משרד התעסוקה מועצות דתיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7020/05 (הודעה מס' 1/05) 10/4/05
בוטלה החלטת מפקחת על העבודה (אשר אסרה את הפיטורים), ונפסק כי הפיטורים נעשו כדין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט האיסור על פיטורי עובדת בהריון. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 1423/04 7/4/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הגבלת חופש העיסוק, סודות מסחריים, ותמלוגים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 15/99 7/4/05

ס1995 אתר הכנסת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 1995 7/4/05
בסעיף 7 להחלטה מופיעות הוראות ללשכת הסיוע המשפטי, כיצד עליהם להתמודד עם האיחורים הנגרמים עקב עומס עבודה אצלהם: להורות לבעלי הדין להגיש בקשות אורכה במועד ולהודיע לצד השני מבעוד מועד על האפשרות שיוגש ערעור באיחור. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור במקרים בהם מתבקש לטפל הסיוע המשפטי. החלטה של רשמת בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 225/03 6/4/05
נפסק כי חוק שעות עבודה ומנוחה עומד, בהקשר הנדון, במבחן החוקתי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חוקתיות האיסור על העסקה בשבת, ותוקף ההחלטה המנהלית שלא ליתן היתר. פסק דין של בית המשפט העליון, בג"ץ 5026/04 4/4/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי עובד ושירות מילואים חלקי; תפקיד ועדת התעסוקה ופיקוח שיפוטי עליה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 300116/98 3/4/05
הוחלט כי גם בהעדר טעם לאיחור, ובנסיבות המקרה, די בסיכויי הבר"ע כדי להצדיק את הארכת המועד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע. החלטה של רשמת בית הדין הארצי, בש"א 1645/04 3/4/05
מרץ 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חיוב בערובה לתשלום הוצאות הערעור. החלטה של רשמת בית הדין הארצי, בש"א 124/05 30/3/05
תיקון בסעיפים הקובעים שיעורי קנסות. ס1992 אתר הכנסת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 27), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 1992 29/3/05
נפסק, בין היתר, כי ניתן להוכיח את מספר שעות העבודה על פי מתכונת העבודה בכללותה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תביעה לגמול שעות נוספות, פיצויי פיטורים ועוד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1511/02 24/3/05
אוניברסיטה חויבה לגלות פרוטוקולים של ועדת מינויים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט גילוי ועיון במסמכים אל מול חובת סודיות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1185/04 24/3/05
זכות ערעור על דחיית בקשה להכיר בתובענה כיצוגית. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סדר דין בתובענה יצוגית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1033/04 22/3/05


"רשומות", קובץ התקנות 6377, התשס"ה, עמ' 562 תקנות המס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 2), התשס"ה - 2005 קובץ התקנות 6377 מיום 17.3.05 17/3/05
הוחלט כי בשלב זה לא ינתן סעד, בין היתר משום שלעובדת לא היתה קביעות ומשום שסעד זה הינו חריג. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סעד אכיפה זמני כנגד פיטורים פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 139/05 15/3/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שימוש ברכב ושאלת הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עב"ל 1010/04 15/3/05
נדונה שאלת כשירותו של סכסוך להידון בבוררות כאשר המחלוקת נוגעת לחשיפת שחיתות והטרדה מינית. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט כשירות סכסוך להליך בוררות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1504/04 8/3/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט נטל ההוכחה לתשלום שכר עבודה; הפסקת העסקת עובד זר בשל העדר רשיון, האם פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1179/04 8/3/05

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שאלת זכותו לשכר ולזכויות אחרות של עובד מהשטחים אשר לא הגיע לעבודה בגלל סגר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע1344/00 6/3/05
השנה לצורך החוק תתחיל מה- 1.1 (במקום מהראשון לאפריל) ס1986 אתר הכנסת חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 8), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 1986 3/3/05
כנגד פסק הדין הוגשה עתירה לבג"ץ. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט מתן זיכיון ארעי למתחרי מעביד כנגד שביתת עובדים (ענין מטרודן באר שבע בע"מ). פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 57/05 3/3/05
פברואר 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
תיקון להסכם מיום 9.1.95 בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. מסמך html משרד התעסוקה דמי חבר ודמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון עובדים הסכם קיבוצי כללי מספר 7031/05 22/2/05 (באתר משרד התעסוקה נכתב כי ההסכם נחתם ביום 15.5.05)
סכום מירבי להשתתפות מעביד בתשלום ארוחות עובדים. מסמך html משרד התעסוקה רשויות מקומיות הסכם קיבוצי כללי מספר 7015/05 (הודעה מס' 1043/05) 22/2/05
הסכם בין מוסדות של ההסתרות לבין עובדיהם.
משרד התעסוקה עובדי ציבור מוסדות בריאות והסתדרות הסכם קיבוצי כללי מספר 7014/05 22/2/05
הסעד לא ניתן. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סעד זמני בענין זהות המעביד ואכיפת יחסי עבודה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, 1427/04 21/2/05
בית הדין הורה על מחיקת טענה מכתב הגנה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט טיעון המסתמך על משא ומתן לפשרה שלא הבשיל לכדי חוזה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1520/04 21/2/05
נפסק בדעת רוב כי העובדת פוטרה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הוצאה כפויה לחופשה ללא תשלום – האם פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 10/03 21/2/05
הארכה ותיקונים להסכם הענפי.
משרד התעסוקה ענף המלונאות הסכם קיבוצי כללי מספר 7013/05 20/2/05
נדונו, בין היתר, החובה לפרסם את המכרז, והחובה לערוך פרוטוקול. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ביטול מכרז לתפקיד גזבר עירייה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 1010/04 20/2/05
תיקון עקיף לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980 ס1982 אתר הכנסת חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה - 2005 ספר החוקים 1982 18/2/05
תיקון עקיף לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל – 1970
אתר הכנסת חוק השבת קצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו השניים פקעו (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 1979 4/2/05
תיקון טעות דפוס בתקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים) (תיקון), התשס"ה – 2004 (שפורסמו בק"ת 6352, עמ' 217)
"רשומות", קובץ התקנות 6366, התשס"ה, עמ' 396 עבודת נוער קובץ התקנות 6366 1/2/05
ינואר 2005
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
העובדת עברה השתלמויות לאחר שהמדינה שלחה אליה הודעה שעלולה היתה להטעות ואשר לפיה ההשתלמויות היו עשויות לזכותה בתוספת שכר. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הסתמכות לעובדת מדינה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 396/03 20/1/05

ס1975 אתר הכנסת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (תיקון מס' 2), התשס"ה - 2005 ספר החוקים 1975 18/1/05


"רשומות", קובץ התקנות 6361, התשס"ה, עמ' 323 תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים) (תיקון), התשס"ה - 2005 קובץ התקנות 6361 מיום 17.1.05 17/1/05


"רשומות", קובץ התקנות 6361, התשס"ה, עמ' 325 הודעת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשס"ה - 2005 קובץ התקנות 6361 מיום 17.1.05 17/1/05
האיחור בן יום אחד נגרם בשל תקלה ברשות הדואר, והמועד הוארך (נהפכה החלטת רשמת). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ארכה להגשת ערעור. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עא"ח 1019/04. 17/1/05
נהפך פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בענין גילום מס כרכיב פנסיוני. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט משכורת קובעת לפנסיה פסק דין של בית המשפט הגבוה לצדק, בג"ץ 4838/03 17/1/05
העובד לא הוחזר לעבודה, נפסקו פיצויים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפסקת עבודה אצל מעביד ציבורי, ללא שימוע. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 117/03. 16/1/05
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 4), התשס"ה - 2004 ס1972 אתר הכנסת משמעת ברשויות המקומיות ספר החוקים 1972 6/1/05
בית הדיןהתיר מתן הלוואה עומדת על חשבון פיצויי פיטורים (וזאת מבלי לדון בהשלכות הדבר על קוגנטיות החוק) מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, הלוואה על חשבון פיצויי פיטורים פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1071/00, 1071.1 4/1/05
יישום ההלכה בענין סעיפי "גדרון" מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט שחזור זכויות לאחור - עקב פסק דין שקבע בדיעבד את דבר קיומם של יחסי עובד ומעביד. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1281/04, 1283 3/1/05


More pages