חידושים משנת 2004

www.glima.info
הגבלת אחריות: אתר אינטרנט זה אינו מהווה מקור משפטי פורמלי, ומטרתו הינה לספק כלי עזר עבור עורכי דין. האתר אינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית של עורך דין ולמקורות הפורמליים כגון ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, ורשם ההסכמים הקיבוציים


דצמבר 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך


"רשומות", קובץ התקנות 6358, התשס"ה, עמ' 278 צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ה - 2004 קובץ התקנות 6358 מיום 30.12.04 30/12/04
חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ייצוג הולם) (תיקוני חקיקה), התשס"ה - 2004 ס1967 אתר הכנסת מניעת אפליה בייצוג ספר החוקים 1967 29/12/05
נפסק בין היתר כי העדר שימוע לא פגם בתוקף הפיטורים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זהות המעביד ופיטורים ללא שימוע פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1334/04 29/12/04
הורחבו הוראות הסכם מיום 14.4.03 (מספרו 7030/03)
רשומות, י"פ 5353, התשס"ה, עמ' 900 צו הרחבה בענף היהלומים ילקוט הפרסומים 5353 27/12/04
יישום של הוראת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תנאי פרישה חורגים בשירות הציבורי פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1381/01 26/12/04
נדונה הצמדת זכויות של עובדי ציבור הכפופים להוראת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, אל זכויותיהם של עובדים שההוראה אינה חלה עליהם. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הצמדת זכויות ותנאי שכר חורגים בשירות הציבורי פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1312/01 26/12/04
יישום של הוראת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפחתת גמלת פנסיונר של רשות מקומית. פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1445/02 19/12/04
תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים) (תיקון), התשס"ה - 2004
"רשומות", קובץ התקנות 6352, התשס"ה, עמ' 217 עבודת נוער קובץ התקנות 6352 14/12/04
צו הבטחת הכנסה (אזורים קרים), התשס"ה - 2004
"רשומות", קובץ התקנות 6352, התשס"ה, עמ' 217 הבטחת הכנסה. קובץ התקנות 6352 14/12/04
תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי
"רשומות", קובץ התקנות 6352, התשס"ה, עמ' 202 סדרי דין והגשת כתבי טענות אלקטרוניים קובץ התקנות 6352 14/12/04
הוחלט, בין היתר, כי למרות הכלל המונע הגשת בקשת רשות ערעור על החלטות ביניים בדיון מהיר, ניתן להגיש בקשה שכזו בקשר להחלטה שלא לבטל פסק דין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועדים והגשת בר"ע בדיון מהיר החלטה של רשמת בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 1401/04 13/12/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיטורי עובדת בהריון פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1334/02 7/12/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב גרושו של עובד זר וגביית עדות מוקדמת החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בר"ע 1710/04 5/12/04
בין היתר, תקלה של שירות הדואר המהיר לא סיפקה טעם להארכה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת בר"ע החלטה של רשמת בית הדין הארצי, בש"א 1493/04 3/12/04
חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 2), התשס"ה - 2004 ס1963 אתר הכנסת שינויים בהגדרות (שכר ממוצע ועובד זר) ועניני מס ספר החוקים 1963 2/12/05
תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה) (הוראת שעה), התשס"ה – 2004.
"רשומות", ק"ת 6351, התשס"ה, עמ' 184. שילוב גמלאים בעבודה קובץ התקנות 6351 2/12/04

נובמבר 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
מניעת פיצול הדיון (הגשת שני ערעורים שונים, אחד בגין כל חלק של פסק הדין), היוותה שיקול למתן ארכה בבקשה שהוגשה מבעוד מועד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין חלקי החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 1575/04 30/11/04
הודעה בדבר כוונה ליתן צו הרחבה, להסכם מיום 1.8.04 (התאחדות הקבלנים – בנין ועץ, מספר 7023/04).
רשומות, י"פ 5347, התשס"ה, עמ' 669 כוונה למתן צו הרחבה ילקוט הפרסומים 5347 30/11/04
פסק הדין עוסק בשינוי זכויות פנסיה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט זכויות פנסיה – מבטחים, תקנון ישן. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 13/03 29/11/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סכומים משוריינים לפי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 309/03 24/11/04
הפחתת שכר נמנעה, פיטורים הותרו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפחתת שכר ופיטורים. פסק דין חלקי של בית הדין הארצי לעבודה, בש"א 1454/04, ס"ק 1013/04 22/11/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ביטול חריגות שכר במגזר הציבורי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, עס"ק 1008/04 22/11/04


רשומות, י"פ 5344, התשס"ה, עמ' 492 הודעות על הסכמים קיבוציים שהוגשו לרישום ילקוט הפרסומים 5344 21/11/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט ביטול חריגות שכר במגזר הציבורי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה,עא"ח 1012/04, בר"ע 1449/04 21/11/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט השעיה מעבודה בשירות המדינה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 1487/04, 1501/04 21/11/04


"רשומות", ק"ת 6349, התשס"ה, עמ' 163. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון), התשס"ה – 2004. קובץ התקנות 6349 18/11/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט התניית המשך קיום ההליך בתשלום הוצאות החלטה של נשיא בית הדין הארצי לעבודה, בר"ע 1626/04 17/11/04

מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיקוח שיפוטי על הליכים משמעתיים בשירות המדינה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 109/03 16/11/04
הובאה בחשבון פיצויי הפיטורים "פרמיה" שחושבה באחוזים מרווחי המעביד בתחום פעילות מסויים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הכללת רכיבי שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 242/03 15/11/04
נקבע כי מדובר ב"עובד" אך נפסק כי אין המעבידה חייבת בתשלום משום ששילמה שכר גבוה פי שלוש מזה שהיה משתלם לעובד שלא היתה טעות לגבי מעמדו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד וקיזוז תשלומי יתר פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 182/99 10/11/04
ההסכם מוקלד בסוף ההחלטה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הבראת הרשויות המקומיות החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, ס"ק 1016/04, אליה צורף הסכם עקרונות להבראת הרשויות המקומיות. 7/11/04
נאכפו זכויות שכר וזכות נלוות לאחר שבוטלו חד צדדית על ידי המעביד. בית הדין פסק, בין היתר, כי קיימת חזקה עובדתית לפיה עובד לא הסכים להרעת תנאים. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הרעה בתנאי העבודה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 242/03 7/11/04
בית הדין מצא קשר סיבתי בין התפטרות לבין הרעת תנאים שארעה 9 חודשים קודם לכן, וזאת בנסיבותיו המיוחדות של המקרה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט בין היתר, התפטרות בגין הרעת תנאי עבודה פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ע"ע 297/03 3/11/04אוקטובר 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
נפסק כי לבית דין אזורי הסמכות לדון בתביעה לפיצוי על פי סעיף 13 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סמכות עניינית של בית הדין לעבודה. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 1528/04 31/10/04
נכתב בדרך אגב כי חוסר ודאות משפטית עשוי להצדיק טיעון שכזה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט טענות חלופיות בדבר פיטורים והתפטרות. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1135/01 27/10/04
הוחלט, בין היתר, כי סעיף 19 לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, מונע חיוב של קופת הפירוק גם בגין חוב שהוא פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, ולא רק חוב שהוא בגין פיצויי הלנת שכר; מונע חיוב בחוב שכזה גם אם נפסק על ידי בית דין לפני מועד מתן צו הפירוק; וכי מדובר ב"חוב נדחה". ראה גם משפט העבודה, פרקים 10.3 ו- 10.3.2
html מסמךאתר הנהלת בתי המשפטפיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים, בפירוקהחלטה של בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו, בפש"ר 1066/02, בש"א 12145/04, ויקטור קרמר נ' עו"ד מיכה צמיר בתפקידו כמנהל מיוחד לבדיקת תביעות חוב של עובדים של חברת מערכות אקוודוקט - נהול ופקוח (1996) בע"מ ואחרים25/10/04
הפחתת היקף המשרה אושרה ברוב דעות. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט העסקת עובד ציבור בשתי משרות מלאות בו-זמנית. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 237/99 21/10/04
נפסק כי הוראה בתקנון פנסיה, אשר הפלתה בשעור פנסיית שאירים בין אלמן ואלמנה, בטלה באופן חלקי.
עתירה כנגד פסק דין זה נדחתה ביום 15.6.08, בבג"ץ 4948/03. ראה גם, משפט העבודה פרק 11.04.6
מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט אפליה בשל מין בשיעור פנסית שאירים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1407/01, אורי פידלמן נ' מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ 17/10/04
נפסק, בין היתר ובדעת רוב, כי שינוי במטלות העובד עשוי להביא לשינוי בשכרו, וכי לבית הדין שיקול דעת לקבוע את שיעור השינוי בשכר. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הפחתת שכר. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 200/03 14/10/04
נפסק על ידי סגנית הנשיא כי כאשר מסכימים הצדדים על סיום יחסי העבודה, הדבר נחשב לפיטורים אם המעביד הוא אשר יזם את ההסכמה. השופט רבינוביץ (שהסכים לתוצאה) קבע כי חוסר שביעות רצון של מעביד היווה עילה להתפטרות בדין מפוטר לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים (הוא גם קבע כי אין צורך לטעון במפורש בכתב התביעה אם מדובר בפיטורים או בהתפטרות). השופט פליטמן היה בדעת מיעוט. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט תביעה לפיצויי פיטורים. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה ב- ע"ע 132/03 13/10/04
הרשמת סרבה לאמץ את הוראת תקנה 398א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, אשר מאריכה את המועד להגשת ערעור לאחר דחייתה של בקשה לביטול פסק דין. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור החלטה של רשמת בית הדין הארצי בבש"א 1397/04 13/10/04ספטמבר 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
בית הדין סרב להורות למדינה לתאם גימלה לפי שכר ב"חוזה בכירים". מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט "תיאומים" לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1243/02 28/09/04


המדפיס הממשלתי. ילקוט הפרסומים 5332, עמ' 86. תנאי עבודה, שכר, סדרי עבודה, זכויות סוציאליות ועוד. צו הרחבה להסכם מספר 7032/03 בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה. 27/09/04


המדפיס הממשלתי. ילקוט הפרסומים 5332, עמ' 85. הוצאות נסיעה צו הרחבה להסכם מספר 7016/04 בכלל המשק (למעט חריגים) 27/09/04


המדפיס הממשלתי. ילקוט הפרסומים 5332, עמ' 83. שכר, זכויות נלוות, סדרי עבודה, משמעת, ועוד. צו הרחבה להסכם מספר 7018/03 בענף הקולנוע 27/09/04
אושר סעד כספי זמניאשר מנע הפחתת גמלת פנסיה. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט סעד זמני כספי לתשלומי פנסיה החלטת נשיא בית הדין הארצי לעבודה בבר"ע 1527/04 27/09/04
נפסק כי חוק הגנת השכר חל על "נבחר" וכי בית הדין לעבודה מוסמך לדון בתביעתו. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט "נבחר" כ"עובד", יחסי עובד-מעביד, סמכות עניינית, ותחולת חוק הגנת השכר פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1010/02 26/09/04
ניתן צו כנגד עובדים שובתים ואלה חויבו להכין את דיווחי המעביד לרשות לניירות ערך (דבר אשר אפשר גם את קידום הליך הפרטתו של המעביד). מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט צו מניעה זמני כנגד שביתה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 1013/04 26/09/04
נפסקו פיצויי הלנה בשיעור מופחת של 25% (ריבית שנתית), בשל הקשיים הכלכליים של העיריה ולפי הריבית הבנקאית הניתנת לאשראי בחריגה ממסגרת. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט פיצויי הלנת שכר לעובדי עירית לוד פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 1242/04 09/09/04
עוכבה משיכה (על ידי מעביד) של כספי פיצויי פיטורים מפוליסת ביטוח מנהלים בשל הנזקים שינבעו מכך לעובד. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב ביצוע פסק דין החלטה בבש"א 1444/04, בר"ע 1463/04 07/09/04
חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 14), התשס"ד – 2004; ותיקון עקיף לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991. ס1959 אתר הכנסת
ספר החוקים 1959, עמ' 552. 06/09/04
תוקף רוב ההסכם הקיבוצי הותנה במתן צו ההרחבה (ראה בפרק 29 לסדרה).
רשומות,ילקוט הפרסומים 5326 ענף אספקת שירותי כוח אדם צו הרחבה להסכם מספר 7003/2004 01/09/04אוגוסט 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
2 הודעות בדבר כוונה ליתן צווי הרחבה, להסכם מיום 1.3.04 (מלונות), ולהסכם מיום 11.7.04 (הוצאות נסיעה).
רשומות, י"פ 5323, התשס"ד, עמ' 3754 כוונה למתן צווי הרחבה ילקוט הפרסומים 5323 24/08/04
נפסק, בין היתר וברוב דעות, כי ארגון שהוקם ביוזמת המעביד אינו "ארגון עובדים". מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט חירות ההתאגדות והגדרת "ארגון עובדים" פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעב' 1/03 בש"א 446/03 בש"א 447/03 בש"א 448/03 18/08/04
בית הדין הבחין בין דיון בארוע בו יושם כלל משפטי (אשר יעשה בהליך אישי), לבין דיון בכלל המשפטי אשר יעשה בהליך קיבוצי. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט כשירות סכסוך להליך קיבוצי פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בעס"ק 1006/04 10/08/04


רשומות, י"פ 5320, התשס"ד, עמ' 3627 ואילך. הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, רישום וביטול הסכמים. ילקוט הפרסומים 5320 10/08/04
הרשמת האריכה את המועד, בין היתר בשל משקל האינטרסים של בעל הדין המאחר, סיכויי הבר"ע ומחלת ב"כ המבקש. מסמך html אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור החלטת רשמת בית הדין הארצי בבש"א 1350/04 08/08/04


"רשומות", ק"ת 6332, התשס"ד, עמ' 856. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ד – 2004. קובץ התקנות 6332 05/08/04


"רשומות", ק"ת 6332, התשס"ד, עמ' 882. תיקון טעות בתקנות סדר הדין בבית הדין שפורסמו בק"ת 6328 קובץ התקנות 6332 05/08/04

ס1953 אתר הכנסת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון), התשס"ד - 2004 ס"ח 1953, עמ' 483 01/08/04יולי 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך


"רשומות", ק"ת 6327, התשס"ד, עמ' 741. תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע) (תיקון והוראת שעה), התשס"ד - 2004 קובץ התקנות6327, עמ' 741. 01/07/04


"רשומות", ק"ת 6327, התשס"ד, עמ' 742. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה) (תיקון), התשס"ד – 2004. קובץ התקנות6327, עמ' 742. 01/07/04


"רשומות", ק"ת 6327, התשס"ד, עמ' 753-754. 2 הודעות שירות התעסוקה – אגרות בעד בחינות מקצוע. קובץ התקנות6327, עמ' 753-754. 01/07/04

ס1948 אתר הכנסת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 9), התשס"ד - 2004 ס"ח 1948, עמ' 436 04/07/04
ראה תיקון טעות ביום 05/08/04, ק"ת 6332.
"רשומות", ק"ת 6327, התשס"ד, עמ' 757. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשס"ד – 2004. קובץ התקנות 6328 05/07/04
הבקשה נדחתה, בהעדר טעם מיוחד, וזאת למרות הזכות החוקתית לדיון לגופו של ענין. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע בענין דחייתה של בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד. החלטת רשמת ביה"ד הארצי בבש"א001270/04 11/07/04

ס1949 אתר הכנסת חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 14), התשס"ד - 2004 ס"ח 1949, עמ' 444 11/07/04הוצאות נסיעה. הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות. 11/07/04
העיקול הוטל על בעלי המניות של החברות הנתבעות, מכוח עילות של הרמת מסך. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הטלת עיקול זמני במעמד צד אחד והרמת מסך. החלטת ביה"ד הארצי בבר"ע 001390/04 13/07/04


"רשומות", י"פ 5314, התשס"ד, עמ' 3393. צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. ילקוט הפרסומים 5314. 14/07/04
ניתן עיכוב ביצוע (בגין ריבית ופיצויי הלנה), בתנאי שסכום קרן החוב הנומינלי יופקד תוך שבועיים בקופת בית המשפט. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב ביצוע פסק דין. החלטת ביה"ד הארצי בבר"ע001346/04 15/07/04
צו כנגד השביתה בנמלים. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט צו מניעה כנגד שביתה. החלטת ביה"ד הארצי בס"ק 000012/03 22/07/04
הגשת ערעור בטעות (במקום בקשת רשות ערעור), במסגרת הזמן שהוקצב להגשת בקשת הרשות, היוותה עילה להארכת מועד. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א 001161/04 28/07/04
המצאת פסק דין לבעל הדין במקום לבא-כוחו שימשה כעילה להארכת מועד. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א 001202/04 28/07/04
האיחור נבע מנסיונו של תובע לגייס כספי ערובה לתשלום הוצאות אותם נדרש להפקיד. הבקשה התקבלה והמועד הוארך. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א001279/04 28/07/04
המבקש הגיש לביה"ד קמא בקשה לעיון חוזר, ומבקש הארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור למקרה שבקשתו תדחה. המועד הוארך. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד עתידי להגשת בקשת רשות ערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א 001328/04 28/07/04
המועד הוארך משום שהבקשה הוגשה לפני שהמועד חלף ובשל בעייה בייצוג וצורך לפנות לסיוע המשפטי. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד עתידי להגשת ערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א 001345/04 28/07/04
הבקשה נדחתה, בין היתר משום שהייתה מעורפלת מן הבחינה העובדתית. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד להגשת ערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א 001366/04 28/07/04יוני 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט שכר מינימום בעבודה לפי קיבולת ונושאים נוספים. פסק דין, ביה"ד הארצי, ע"ע 300162/96 01/06/04
נהפך פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בדב"ע נד/4-1, פד"ע כרך כט, עמ' 601 (מיום 22.4.96). נפסק, בין היתר, כי חילופי מעבידים טעונים הסכמת העובדים (ובהעדר הסכמה ישארו אלה עובדי המעביד המקורי). HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט חילופי מעבידים (ההסתדרות נ' התעשייה האווירית ורמת"א) פסק דין, בג"ץ 8111/96, 922/97 02/06/04


"רשומות", י"פ 5302, התשס"ד, עמ' 3015 ואילך. הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים – רישום הסכמים. ילקוט הפרסומים 5302. 02/06/04


"רשומות", י"פ 5302, התשס"ד, עמ' 3011. הסכם בדבר סיוע חד פעמי בהסתגלות להפחתה בגמלאות – לפי חוק הבטחת הכנסה. ילקוט הפרסומים 5302. 02/06/04
הוחלט כי במקרים שכאלה די ב'טעם סביר', ואין צורך ב'טעם מיוחד'. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור שכנגד. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א 001052/04 06/06/04

ס1941 אתר הכנסת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 23), התשס"ד - 2004 ס"ח 1941, עמ' 392 09/06/04
למרות שקביעת בית הדין האזורי, לפיה העובד פוטר, בוקרה מטעמי סבירות – פסק דינו אושר. זאת משום שיחסי העבודה היו עכורים ומשום שפסיקת פיצויי פיטורים בנסיבות הענין מוצדקת משיקולי מדיניות. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים או התפטרות? פסק דין בביה"ד הארצי, ע"ע 001261/02 15/06/04
נפסק, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה בחופש העיסוק, בסך 60,000 ש"ח. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט מעביד לשעבר לא נתן הסכמתו לכך שעובדו לשעבר יעבוד אצל מעביד חדש (המעביד החדש בקש את ההסכמה) פסק דין, בי"ד אזורי לעבודה בבאר-שבע, עב' 002077/00 16/06/04
נקבעו כל הגופים המתוקצבים והנתמכים לפי סעיפים 21 ו- 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985.
"רשומות", י"פ 5305, התשס"ד, עמ' 3128. הודעה על קביעה של קופות ציבוריות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות). ילקוט הפרסומים 5305. 16/06/04דמי הבראה. הסכם קיבוצי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות. 21/06/04
ניתנה ארכה משום שעל פסק הדין לא צויינו הוראות החוק בדבר המועד להגשת בקשת רשות ערעור, ומשום שהבקשה הוגשה תוך 30 מיום מעת מתן פסק הדין. בית הדין העדיף את מהות הבקשה על פני כותרתה. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור, כנגד פסק דין שניתן בדיון מהיר. כותרת הבקשה לא תאמה את תוכנה. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א001225/04 22/06/04
הבקשה נתקבלה, בין היתר משום שבסכסוכים קיבוציים ביה"ד מעדיף למצות את הדיון לגופו גם במחיר אי-עמידה בתנאי סדר הדין. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור, במסגרת סכסוך קיבוצי. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בש"א 001352/04 22/06/04
הבקשה התקבלה, והמערערת חוייבה בערובה בשעור 5,000 ש"ח. בהחלטה מצויה סקירת פסיקה. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה לחיוב מערערת בהמצאת ערובה לכיסוי הוצאות המשיב הערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, עע 000251/03 22/06/04
נקבע כי מכיוון שבין הצדדים תלויה ועומדת בקשת רשות ערעור נוספת בענין זהה, די ב"טעם סביר" להארכת המועד ואין צורך בטעם מיוחד. ניתנה רשות. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור. החלטת רשמת ביה"ד הארצי, בשא001212/04 23/06/04
הוכרה תוספת שכר 35% לפסיכולוגים החינוכיים.
"רשומות", י"פ 5307, התשס"ד, עמ' 3212. הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות). ילקוט הפרסומים 5307. 24/06/04
אושרה החלטת ביה"ד האזורי, לפיה עיכוב הביצוע ניתן, אך הותנה בערבויות בנקאיות ואחרות. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט עיכוב ביצוע פסק דין אשר ביטל זכויות פרישה ופנסיה בדיעבד (כלומר, מדובר בתשלום סכום כסף) – פרשת גדות אחרים (מפעל הפיס). החלטה של ביה"ד הארצי, בש"א001268/04 בש"א 1250/04 בש"א 1269/04 28/06/04
התביעה כנגד המדינה לא נמחקה. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט בקשת מחיקה בטענה של העדר סמכות עניינית נגד המדינה, בתביעת רב שהוא "נבחר" המועסק על פי חוק, ואשר תשלומי הפנסיה שלו – מהמועצה הדתית – הופסקו. החלטה, נשיא ביה"ד הארצי, בר"ע001360/04 29/06/04
התיקון נוגע לפרק ז'1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח – העוסק בקרנות הפנסיה הותיקות.
"רשומות", ס"ח 1947, עמ' 433. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12) (תיקון), התשס"ד – 2004. ספר החוקים 1947. 30/06/04


"רשומות", י"פ 5309, התשס"ד, עמ' 3268 ואילך. הודעות לפי חוק ההסכמים הקיבוציים על רישום וביטול הסכמים. ילקוט הפרסומים 5309. 30/06/04
בהסכמת הצד שכנגד ולאחר 4 שנות התדיינות, הושאר ההליך בבית המשפט בו מכהן נציג הציבור. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט קיום דיון בתביעתו של נציג ציבור, בבית הדין בו הוא מכהן החלטה, נשיא ביה"ד הארצי, בש"א 1323/04 30/06/04

ס1946 אתר הכנסת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 14) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ד - 2004 ס"ח 1946, עמ' 425 30/06/04מאי 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך

HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט יחסי עובד ומעביד והתנדבות פסק דין, בי"ד ארצי לעבודה, ע"ע 001403/01 03/05/04
לא ניתנה רשות ערעור כנגד החלטת בי"ד אזורי אשר סרב ליתן צו מניעה זמני כנגד פיטורים שנעשו מכוח חוק, ולטענת המבקשים בניגוד להוראות הסכמים קיבוציים. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט פיטורים מכוח חוק ומכוח הוראות משרד הפנים. החלטה, נשיא בי"ד ארצי לעבודה, בר"ע 001258/04 (בקשר להחלטת ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה מיום 2.5.04, ס"ק 30/04 - html) 06/05/04
נפסק כי פיטורים שכאלה אינם כדין, וכי העובד זכאי ל 14,000 ש"ח בפיצויים. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט עובד פוטר משום שתבע את מעבידתו בביה"ד לעבודה פסק דין, בי"ד ארצי לעבודה, ע"ע 001503/02 06/05/04
התראה בפני הצד שכנגד בטרם חלוף המועד, וקיומו של הליך תלוי ועומד (הוא הליך הערעור), הפכו סיבה שבד"כ אינה מספיקה לכדי טעם מיוחד – הבקשה התקבלה. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט ארכת מועד להגשת ערעור שכנגד החלטת רשמת בי"ד ארצי, בש"א 001206/04 09/05/04
הגשת הבקשה בטרם חלוף המועד, וההלכה לפיה ניתן היה להגיש ערעור לא מנומק הביאו לקבלת הבקשה. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט ארכת מועד להגשת ערעור החלטת רשמת בי"ד ארצי, בש"א 001068/04 09/05/04
נקבע כי בסדר דין קיבוצי יש להקל בתנאים דיוניים, ונשקלה אי-התנגדות הצד שכנגד – הבקשה התקבלה. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט ארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור החלטת רשמת בי"ד ארצי, בש"א 001241/04 11/05/04
איחור קצר נבע ממות אביה של עו"ד העובדת לבד – ארכה ניתנה. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט ארכת מועד להגשת ערעור החלטת רשמת בי"ד ארצי, בש"א 001176/04 11/05/04
נפסק כי ההתערבות נעשתה בסמכות. HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט סמכות שר התעשייה, המסחר והתעסוקה להתערב במכרזי רשות השידור פסק דין, בי"ד ארצי לעבודה, עס"ק 001003/04 11/05/04

ס1939 אתר הכנסת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 26), התשס"ד - 2004 ס"ח 1939, עמ' 380 17/05/04
בקשת רשות ערעור נדחתה לעניין אישור שכר הכולל בתוכו דמי הבראה HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הכללת דמי הבראה בשכר החלטת שופט בי"ד הארצי, בר"ע 001232/04 17/05/04
בקשת רשות ערעור כנגד סעד זמני כספי (שהקטין הפחתת שכר) נדחתה משום שההפחתה פגעה במינימום הדרוש לפרנסת עובדות, ועקפה צו אכיפה קודם (לפיו הושבו העובדות לעבודה) HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט אישור סעד זמני כספי החלטת נשיא בי"ד הארצי, בר"ע 001257/04 17/05/04
בקשה לייצוג באמצעות הסיוע המשפטי, והגשה בקשת ארכה בתוך המועד – הבקשה נתקבלה HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור החלטת רשמת בי"ד ארצי, בר"ע 00334/03 20/05/04
ספק בדבר קיומו של טעם מיוחד נסוג בגלל בקשה קודמת לתיקון פסק דין וחוסר התנגדות הצד שכנגד (המדינה) – הבקשה נתקבלה HTML מסמך אתר הנהלת בתי המשפט הארכת מועד להגשת ערעור החלטת רשמת בי"ד ארצי, בש"א 001171/04 27/05/04אפריל 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריך
חקיקה בקשר להסדרת קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות. ס1936 אתר הכנסת חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12), התשס"ד - 2004 ס"ח 1936, עמ' 370 04/04/04מרץ 2004
הערות קישור למסמך HTML מקור נושא סוג מסמך וזיהויו תאריךענף המלונאות הסכם קיבוצי כללי 21/03/04

ס"ח 1934 אתר הכנסת הפרשות לקופת
גמל בחופשת
לידה ובשמירת
הריון
ס"ח 1934 - חוק עבודת נשים (תיקון 24) 31/03/04

ס"ח 1934 אתר הכנסת הארכת חופשת לידה כשהוולד מאושפז ס"ח 1934 - חוק עבודת נשים (תיקון 25) 31/03/04

ס"ח 1934 אתר הכנסת הרחבת איסור ביחס לתלמידים ולסטודנטים ס"ח 1934 - חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון 2) 31/03/04

More pages